LOKALE NYHEDER
mandag  9. december 2019
Fopto: Privat
ALS:  Fjernvarmeværket i Als kan se tilbage på et roligt år, der økonomisk var på linje med 2017/2018. Nettoomsætningen blev på 4 .725.472 kr. mod 4.744.469 året før.

Der blev købt brændsel for 1.612.259 kr. mod 1.802.108 kr. i forrige regnskabsår. Regnskabet slutter med et beskedent un-derskud.

Det blev blandt andet oplyst på værkets generalforsamling, der blev holdt på Als Kro og Badehotel. Her blev samtlige bestyrel-sesmedlemmer, der var på valg, genvalgt. og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Poul Sloth som formand. Han afløser Lasse Larsen.

Under anlægsaktiviteter figurerer ny lagerhal til brændsel, der er opført med 2 mio. kr.

Der er brugt 182.000 kr. på ledningsnettet. Lageret af brænd-sel er opført med knap 1,2 mio. kr.-

Der er i regnskabet et tilgodehavende hos forbrugere på 23.000 kr. Det er væsentligt lavere end året før, hvor det var opgjort til knap 87.000 kr.

Der er henlagt en halv mio. kr. til fremtidige investeringer.
Fjernvarmeværket på Rørsangervej i Als. Desuden råder værket over det oprindelige oliefyrede værk, der er til disposition, hvis det halmfyrede sætter ud.