LOKALE NYHEDER
lørdag  7. december 2019
Fopto: Privat
MARIAGERFJORD: Evalueringen af forløbet med Demensrejseholdet i Ma-riagerfjord Kommune har haft en positiv effekt for tilrettelæggelsen af om-sorgen og plejen af beboere med demens eller demenslignende symptomer.

Medarbejderne på plejehjemmene med demente har generelt oplevet, at forløbet har bidraget til at øge deres faglige kompetencer - herunder nye metoder til at omsætte viden til praksis.

Det fremgår af evalueringen, som blev præsenteret for Udvalget for Sund-hed og Omsorg på decembermødet.

I forlængelse af satspuljeaftalen for 2016-2019 blev der som en del af puljen til praksisnært kompetenceløft i 2017 afsat 139 mio. kr. til en ansøgnings-pulje, hvor kommuner kunne få besøg af Sundhedsstyrelsens Demensrej-sehold. Formålet med puljen var at understøtte et kompetenceløft til de medarbejdere, der indgår i pleje og omsorg af beboere med demens eller demenslignende symptomer. Demensrejseholdet var sammensat af fag-lige specialister og tilbød kompetence- og organisationsudviklingsforløb til udvalgte plejecentre. Mariagerfjord Kommune søgte puljen og fik i septem-ber 2017 bevilliget et tilskud på 298.653 kr. til anvendelse i 2019.

Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold har i perioden 15. januar til 19. juni 2019 været tilknyttet tre plejecentre i Mariagerfjord Kommune; Demens-center Skovgården, De Gamles Gård og Hobro Alderdomshjem.

Under forløbet er der uddannet 31 nøglepersoner fordelt på de tre plejecen-tre. En nøgleperson er en medarbejder, der har til opgave at skabe reflek-sion og sparring blandt sine kolleger og andre faggrupper i den daglige pleje og behandling. Halvdelen af nøglepersonerne har oplevet, at forløbet har bi-draget til en specialiseret viden om demens.-

Generelt udtrykker medarbejdere og ledere stor tilfredshed med forløbet. Det opleves, at undervisningen har givet nye perspektiver på, hvorledes pleje og omsorg kan tilpasses den enkelte plejehjemsbeboer. På sigt vur-deres denne viden at bidrage til sikring af en helhedsorienteret indsats for både beboere, pårørende og personale i Mariagerfjord Kommune.
Forløbet har også bidraget med en række sidegevinster:


Medarbejderens fokus er i højere grad flyttet fra sygdom til borgerens adfærd og reaktionsmønster.


Kreativitet og fortællinger bruges i højere grad for at koble teori og praksis. Der er større åbenhed hos personalet, hvilket fremmer den faglige og per-sonlige udvikling, og der er en øget bevidsthed om den gode kommunika-tion med borgere og pårørende.


For at videreføre resultater og erfaringer fra forløbet er det besluttet at  igangsættes initiativer i den videre implementering.

Det drejer sig om afholdelse af beboerkonferencer ca. en gang om måne-den på hvert plejecenter, løbende ledelsessparring og opfølgnings- og ar-bejdsmøder for nøglepersoner og ledere.