LOKALE NYHEDER
tirsdag  3. december 2019
Fopto: Privat
ALS: Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord skal på sit decembermøde drøfte, om der ud over spildevand fra Mariagerfjord Kommune også skal sendes renset spildevand fra to andre himmerlandske kommuner ud i Kattegat via rørledningen ved Als.

Det er Rebild og Vesthimmerlands kommuner, der ønsker at blive koblet på rensningsanlægget i Hadsund, der så skal udbygges. Anlægget nord for Hadsund by skal udbygges til 275.000 personækvivalenter (PE), og projektet skal sendes i offentlig høring.

Det er det kommunale Mariagerfjord Vand A/S, der driver renseanlægget, og som står for ansøgningen til udvalget. Et renseanlæg, som udvides med en kapacitet på mere end 150.000 PE, må ikke igangsættes før myndigheden efter en miljøvurdering har givet tilladelse.

Til udvalgsmødet indstiller forvaltningen, at miljøkonsekvensrapporten for afledning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg og udbygning af Renseanlæg sendes i offentlig høring.

Ud over sagen drøftes i Mariagerfjord behandles sagen af myndighederne i Rebild og Vesthimmerland.

Der blev tilbage i juni måned holdt et offentligt møde i Hadsund. Formålet med debatfasen er at offentligheden, foreninger, berørte myndigheder og borgere kan komme med input til hvilke miljøpåvirkninger, som skal belyses.

Efterfølgende sommermødet har kommunerne modtog 141 bemærkninger fra 21 borgere, myndigheder og foreninger.

Der er især fokus på belysning af badevandsforholdene ved Øster Hurup, påvirkning som følge af øget tilførsel af kvælstof og fosfor til Kattegat, øget forekomst af tang, søsalat og fedtmøg, samt lugt, støj og konsekvenserne ved øget slamproduktion.

Mariagerfjord Kommune har fået bemyndigelse fra Miljøstyrelsen til at gennemføre miljøvurderingen med at lede spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg og udbygningen af renseanlæggwet.

 Miljøstyrelsen er oprindelig VVM-myndighed, da projektet omfatter flere kommuner. Mariagerfjord er tovholder på opgaven.

De tre forsyninger har ansat rådgivende firma Orbicon til at udarbejde Miljøkonsekvensrapporten.

Forvaltningerne i de tre kommuner har haft miljøkonsekvensrapporten til gennemsyn og er kommet med tilbagemeldinger til det faglige indhold.

Miljøkonsekvensrapporten skal offentliggøres i 8 uger, hvor offentligheden og berørte myndigheder har muligheden for at komme med bemærkninger til rapporten.


Den røde linje angiver, hvor spildevandsledningen ved Als Camping går ud i Kattegat.
Als Camping
Sommerhusområde
Kattegat
Under jorden på Als Camping løber spildevandet ud i kattegat.