LOKALE NYHEDER
torsdag  21. november 2019
Foto: Keld Østergaard
ALS: Byudviklingsprojektet "Als i aktion" er nået op i et plan, hvor styregruppen har fundet det nødvendigt at hente profes-sionel hjælp fra et rådgivende firma.

Det er specielt strand og udbygning af mole samt udvikling af midtbyen omkring gadekæret Flouen, hvor firmaets ekspertise skal hjælpe med projektvisualisering og i forbindelse med ud-formning af ansøgninger til at skaffe økonomiske midler.

Det er et millionbeløb, der skal skaffes til veje for at realisere drømmene.

Molen et omdrejningspunkt
Det er ønsket, at molen skal gå helt ud til revlen, hvorfra der så kan bades, og området ved gadekæret og Springvandsplad-sen skal være et samlingssted for byens borgere.

Det blev tirsdag aften oplyst på et borgermøde, der blev holdt på Havbakkeskolen i Als, hvor "Als i aktion" fremlagde en mid-tvejsrapport. Mødet havde samlet et halvt hundrede menne-sker.

En række borgergrupper, har siden projektet blev sat i søen, arbejdet med forskellige emner, og der blev redegjort for ar-bejdet.

Als skal tiltrække ny indbyggere
Ejner Sommer Arentoft slog som repræsentant for styregrup-pen fast, at landsbyen skal være attraktiv som bosætningsby, så man undgår lukning af institutioner og forretninger, som mange andre mindre byer oplever.

Ester Svendsen orienterede om erhvervsgruppen, der har ar-rangeret running business med stor succes. Man er klar til at gentage projektet lørdag 25. april næste år med en række ny virksomheder, hvor man kan komme bag facaden.

Det blev også oplyst, at der arbejdes på oprettelsen af en Er-hvervsklub i området.

Udviklingsplan for idrætshallen
Jan Gerts fortalte om gruppen, der arbejder med udviklingspla-ner for Als Hallen, der er sammenbygget med skolen. Grup-pen trådte dødvande medens lukningsplanerne for skolen i Skelund var til debat i byrådet.

Han oplyste, at børnehaven Kriblebo skal flytte ind på skolen, og at det givet vil betyde større eller mindre byggeri. Her vil i-drætshallen gerne inviteres med, når stregerne skal slås, sag-de han.

Delebilen i Als ofte ude at køre
Ole Bressendorf fortalte om delebilerne, hvor der er placeret ni personers busser i Als og Øster Hurup samt en elbil i Ved-dum. Han oplyste, at det går fint med udlejningen og tror på, at projektet kan videreføres efter prøveårets udløb til april 2020.

- Nordjyllands Trafikselskab ser positivt på projektet og vil e-ventuelt gerne være aktiv medspiller, sagde han.

Flere gange lød der klapsalver, efter grupper havde orienteret om, hvortil man var nået.

Åbne for ny ideer
Jan Gerts sluttede med at opfordrede til, at borgerne i Als fort-sat kommer med gode ideer til byudviklingen, ligesom man fortsat er velkommen til at deltage i gruppearbejdet indenfor områder, der interesserer.
Molen ved Als var et af omdrejningspunkterne og Jesper Salomonsen, der kommer der ofte, stillede mange spørgsmål.
Jan Gerts opfordrede til, at borgerne fortsat kommer med gode ideer.
Ejner Sommer Arentoft slog til lyd for, at Als skal være bosætningsby.
Ole Bressendorf orienterede om delebilerne.
Der var samlet et halvt hundrede mennesker på Havbakkeskolen i Als