LOKALE NYHEDER
onsdag  30. oktober 2019
Visualisering Kjaer & Richter
ØSTER HURUP: Det forventes, at  kraftvarmeværket i Øster Hu-
rup inden årets udgang er færdig med at opgradere eller udskifte alle varmemålere hos brugerne i området.

- Med de nye målere kan vi på varmeværket aflæse de aktuelle temperaturer på frem- og returløb for hver time ved hver enkelt for-bruger. Det gør, at vi umiddelbart kan se, hvor der er problemer med afkølingen af fjernvarmevandet, sagde formand for værket, Erik S. Damgaard, blandt andet i sin beretning på værkets gene-ralforsamling, hvor der var mødt 18 andelshavere.

Han oplyste også, at man på værket har haft store problemer med for tørt halm i forrige fyringssæson. Halmen fra den nye høst er derimod godt at fyre med.

- Samtidig med, at der er installeret en røggaskøler på halmkedlen, forventer man, at fjernvarmen vil komme fra ca. 80% halm og 20 % sol, oplyste han.

Formanden oplyste også, at forbrugerne, altid er velkommen til at besøge varmeværket, men det vil være en god ide´ at ringe i forve-jen for at sikre, at  varmesteren er til stede. Man kan kontakte Ben-ny på tlf. 98588150.

Øster Hurup Kraftvarmeværks fokuspunkter er fortsat at kunne le-vere billig varme, at reducere energitabet, bedre afkøling af fjern-varmevandet og lavere fremløbstemperatur.

På generalforsamlingen blev Niels Møldrup genvalgt til bestyrelsen og nyvalgt blev Martin Tomra Nielsen.

Renè Bødker valgtes som førstesuppleant og Anders Jensen som andenuppleant.

Efterfølgende har bestyrelsen konstituerety sig med Erik S. Dam-gaard som formand, Martin Tomra Nielsen, næstformand, Niels Rasmussen, sekretær, Niels Møldrup, menigt medlem, og Finn Skovgaard Andersen som økonomikontroller.
Bestyrelsen i Øster Hurup Kraftvarmeværk. Fra venstre: Erik S. Damgaard, Martin Tomra Nielsen, Niels Rasmussen,  Niels Møldrup,  og Finn Skovgaard Andersen.