LOKALE NYHEDER
tirsdag  8. oktober 2019
ALS: Skråningen mod nord på Hulvejen og østskråningen på Havbakkerne ved Als kirke er i weekenden blevet ryd-det for træer og buske og området fremtræder friseret og indbydende. Græsarealet ved foden af bakken ud mod havet er også holdt nede.

Det er borgerforeningen i byen, der står for vedligeholdel-sen, og med jævne mellemrum er det nødvendigt, at bru-ge det tunge materiel for ikke at træer og buske skal tage overhånd og hindre udsigten fra kirkegården.

Foreningen bestyrelse kunne glæde sig over, at mange fulgte invitationen og mødte op til en arbejdsdag i områ-det. Deltagerne blev inddelt i hold, der gav sig i krig med hver sin skråning. Det var ikke nogen let opgave, at arbej-de på de stejle skråninger og samtidig få det afskårne bå-ret ned og efterfølgende kørt bort.

Borgerforeningen sørgede for, at det arbejdende folk hverken kom til at tørste eller sulte.

Det fremgår af gammelt billedmateriale, at Havbakkerne ved kirken aldrig har været bevokset med træer modsat sydsiden ved Hulvejen, hvor der i mange årtier har været bevoksning op mod det daværende afholdshotel. Her hav-de Als Kro og Badehotel omkring århundredskiftet også et par hytter på skråningen, hvor kroens gæster kunne drik-ke eftermiddagskaffen samtidig med, de kunne nyde ud-sigten over Kattegat.

Det er også borgerforeningen, der står for molen, der ef-terhånden trænger til en overfladebehandling. Foreningen har opstillet et skilt ved fonden af molen, hvor man gør opmærksom på, at færdsel på molen er på eget ansvar. Der er huller i overfladen. Stormvejr med høj vandstand slider på den.Det var vanskeligt at kravler op og ned med det afskårne.
De motordrevne buskryddere var på hårdt arbejde på skråningerne.
Færdigt arbedje i Hulvejen