ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
lørdag 28. marts 2020
SKELUND: Det bliver Udvalget for Teknik og Miljø, der skal træffe beslutning om, der rent fysisk kan etables et forsorgshjem med plads til 12 beboere på Mølbakvej ved Skelund.

Der er delte meninger i området. Nogle naboer går imod, medens landsbyforeningen i Skelund går ind for tanken.

Udvalget for Teknik og Miljø er blandet ind i sagen, fordi etableringen kræver en landzonetilladelse.

Det er Kanstrupgaard Forsorgshjem, der påtænker at oprette forsorgshjemmet.

Ønsket om et forsorgshjem på stedet har været i nabohøring, og der er blevet holdt et dialogmøde på ejendommen. Her deltog en snes naboer og omkringboende, og det blev besluttet, at man kunne komme med bemærkninger frem til 12. marts i år.

Imod etableringen angives manglende transportmuligheder til og fra stedet, manglende aktivitetstilbud i området, manglende erhverv og dagligvarebutikker og utryghed for, hvilke typer beboere der kommer på stedet. Desuden mener man, at området i forvejen huser mange botilbud.

På den positive liste er Skelund Landsbyforening, som hilser projektet velkommen som et gode for Skelunds trivsel og arbejdspladser.

Det er ikke tanken, at der skal ske bygningsmæssige ændringer.

Kanstrupgård Forsorgshjem beskriver målgruppen, som man mener skal bo på stedet, som personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Man pointerer, at der ikke er tale om beboere, der er i behandling for stof- eller alkoholmisbrug.

Den kommunale forvaltning anbefaler, at der gives en landzonetilladelse, så bostedet kan etableres.

Ejendommen som påtænkes indrettet til forsorgshjem