LOKALE NYHEDER
fredag 5. juli 2019
ALS: En eventuel betydelig forøgelse af renset spildevand, der skal udledes i Kattegat ud for campingpladsen i den sydlige del af Als, giver anledning til nervøsitet hos mange borgere i den østlige del af kommunen, blandt andre hos Steffen Sand, der er bosiddende i Halvrebene.

- Jeg har som bosat i udledningsområdet erfaret, at man planlægger udbygning af rensningsanlægget til glæde for borgerne både i Rebild og Vesthimmerlands kommuner. Mit spørgsmål er derfor, om man i forbindelse med udbygningen vil forlænge afløbsrøret fra de nuværende cirka 4 km til f. eks 12 km? En sådan "udbygning" ville, set fra mit synspunkt, kunne mindske de eventuelle gener for beboerne i mit og i de omkringliggende sommerhus-områder, skriver han blandt andet i et brev til myndighederne indenfor området i Mariagerfjord Kommune.

Steffen Sand er dog langt fra den eneste, der har udtrykt bekymring på baggrund af tankerne om at udbygge rensningsanlægget i Hadsund, så det eventuelt også kan behandle spildevand fra nabokommunerne, og så sende det rensede spildevand l ledningen fra Hadsund til Als.

Det overvejes, at anlægget skal udbygges fra nuværende 75.000 PE til 225.000 PE, en tredobling. I forbindelse med projektet skal der udarbejdes en ny VVM for anlægget og en ny udledningstilladelse.

Baggrunden for udvidelsen, ca. fem år efter det blev taget i brug er, at belastningen på renseanlægget er steget betydeligt siden efteråret 2016, og prognoserne for den fremtidige belastning er på nuværende overskredet.

Med baggrund i de mange henvendelser, som man har modtaget om en eventuel udbygning, vil en række af de problematikker og spørgsmål, der er rejst, blive samlet i et notat, der skal munde ud i en miljøkonsekvensrapport, ligesom der vil blive udarbejdet en hvidbog, som politikerne vil få sammen med konsekvensrapporten.

Det er planen, at det skriftlige materiale vil ligge på lokalpolitikernes bord i november måned, og derefter sendes det i offentlig høring i otte uger, ligesom det forventes, at der bliver et borgermøde om sagen i begyndelsen af det ny år.


I de indlæg, som kommunen hidtil har modtaget, også det fra Steffen Sand er det i vid udstrækning vandkvaliteten, der optager befolkningen, ligesom flere i Hadsund-området er nervøse for lugtgener i forbindelse med en betydelig udvidelse af rensningsanlægget.
Fra et stort område i Himmerland skal spildevandet føres til renseanlægget i Hadsund, hvorfra det så via grøn linje sendes ud i Kattegat ved Als.
Kan man stole på tekniske forklaringer ?
I forbindelse med etableringen af det ny renseanlæg i Hadsund og ud-ledningen af det rensede spildevand til Kattegat ud for Als blev det op-lyst, at det rensede vand ville være renere end havvandet.

Det undrer imidlertid mange borgere, at prognoserne for spillevands-mængden ikke har holdt stik. At det blot fem-seks år efter anlægget blev sat i drift viser sig, at det er allerede er blevet for lille, og det nu er nød-vendigt med en udbygning.

Kan man stole på tekniske forklaringer ? spørger mange borgere.