LÆSERBREVE
Nedenfor:
Besind jer ! forlæng processen så vi får bæredygtig løsning
Ikke kun skoler der er i spil men hele østområdet
Kortsigtede økonomiske besparelser ved centralisering.
Vi burde udvide i stedet for at indskrænke
Nej til et statsstyret sundhedssystem
Pinlig fejl af kommunens konsulenter
Konsulenter har leveret materiale som Svend Madsen ønskede

Svend Madsen føler sig bekræftet i, at det økonomisk rationelle er at samle skole og børnehave i Als. Og selvfølgelig er han tilfreds med det, for så har konsulenterne leveret det resultat, de blev bestilt til, og som Svend Madsen allerede i foråret annoncerede!
Men kan det nu passe?

En ting springer i
øjnene; at man forventer at kunne sælge skolen i Skelund for 700.000 kr. mere end skolen i Als! Det vil nok være noget mere sandsynligt, at man kan få 10 mio. mere for skolen i Als, der både bygningsmæssigt, arealmæssigt, vedligeholdelsesmæssigt og mht. beliggenhed er meget mere attraktiv.

En realistisk vurdering vil
ændre sammenligningen fuldstændigt. Så er det økonomiske rationale snarere til gunst for det scenarie, hvor man samler 0.-6. årgang i Skelund  og udskolingen samles i Hadsund. Engangsudgiften er nogenlunde lige, og årlig driftsbesparelse er 800.000 kr. større!

Ydermere kan man sp
ørge sig selv, om Als skole kan give et forsvarligt pædagogisk tilbud til en udskoling på kun ét spor og med den økonomiske tildelingsmodel, man åbenbart ikke vil diskutere!

Nu er der alts
å lavet en økonomisk analyse efter Svend Madsens hoved, hvor han kunne have sparet konsulentudgiften og selv taget ansvaret!
Tilbage st
år at lave en pædagogisk analyse af muligheder og problemer i de enkelte scenarier med hensyn til tryghed, trivsel og læring for alle børn - også dem med særlige behov.

Desuden er der behov for en vurdering af hvor bredt et undervisningstilbud og hvor st
ærk en faglighed, man kan tilbyde overbygningen. Endelig bør man medtænke personalets arbejdsmiljø og hvordan man sikrer mulighederne for faglig sparring og udvikling.

N
år man sætter dette analysearbejde i værk, vil det være sagligt korrekt også at medtage den eksisterende struktur i analysen.

Af: Skelund Landsbyforening og Veddum Landsbylaug
Tirsdag 6. november 2018
Pinlig fejl af kommunens konsulenter

Kommunernes brug af konsulenter er et pinligt spild af penge, der oftest bare skyldes, at man har brug for en stråmand til de upopulære beslutninger.

Men rigtig pinligt er det, n
år konklusionerne enten er åbenlyst manipulerede eller totalt ugennemtænkte!

I analysen af Havbakkedistriktet, som skal bruges til at legitimere lukning af skolen i Skelund, er der en
åbenlys, men vigtig, fejl; nemlig at Skelund skole vurderes til at kunne sælges for en væsentlig højere pris end Als skole.

Alle lokale kan gennemskue, at det er en absurd vurdering, men hvordan er den fremkommet?

Sl
år man op under Skats offentlige vurdering, kan man se, at Skelund skole er vurderet til 9.250.000 kr., mens Als skole er vurderet til 6.500.000 kr.

Konsulentfirmaet påstår at have set bygningerne og burde så vide, at det er helt urealistiske vurderinger, som Skat jo også er berygtet for!

Men i analysen fremgår, at man har anlagt et forsigtigt skøn om, at bygningerne kan sælges for 25% af den offentlige vurdering. At man tager en fjerdedel af et absurd tal, gør det altså ikke mindre absurd, og et forsigtigt skøn, kan det i hvert fald ikke kaldes!

At bygge en politisk beslutning på analyser så pinligt inkompetente kan vist ikke forsvares!

Af: Skelund Landsbyforening og Veddum Landsbylaug
Fredag 16. november 2018
Fredag 23. november 2018
Nej til et statsstyret sundhedssystem
Statsminister Lars Løkke Rasmussen fortalt på Folketingets åbningstale at Danmark vil få 21 sundhedsfælles-
skaber som skal bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge og med større kvalitet.

Venstres regionsrådsgruppe i Region Nordjylland have besøg af sundhedsminister Ellen Trane Nørby i sidste
uge hvor vi have en god snak om fremtidens sundhedsvæsen i Danmark,- debatten kører videre og var igen
oppe at vende på venstres landsmøde i Herning.

Regionerne leverer flotte resultater og kan naturligvis altid gøre det bedre,- sådan er det jo med "virksomheder"
der producerer og skal have mest muligt ud af pengene og til mest mulig gavn for borgerne og patienterne. Det
der kan blive udfaldet er en forandring i det Danske sundhedssystem. Og nogle partier i Folketinget har et nært
ønske om at lave en statsstyring af det nye sundhedssystem i Danmark

Jeg har igennem mine mange år i politik endnu ikke set at en statsstyring kan "løfte" opgaven. Regeringen med
støttepartierne er jo i gang med at decentraliser mange statslige opgaver til nærområderne ude i Regionerne, og
det er godt for hele Danmark og den frie bevægelighed i Dan danske arbejdsstyrke.

En øget indsats mellem Sygehusene, kommunerne, praksislægen og med patienten i centrum tages imod med kyshånd.

Selv DF og K bør "vendes" i døren således at fornuften vil råde også i de partier. Jeg har en overbevisning og er håbefuld og "næsten" sikker på, at det evt. ny sundhedssystem i Danmark også vil blive med lokale folkevalgte i fremtidens sundhedssystem i Danmark. Omstillingsprocesserne i sundhedssystemet skal være til mest mulig gavn for borgene og patienterne

Af: Jess V. Laursen, regionsrådsmedlem i Region Nordjylland

Det bliver en lang arbejdsuge og med borgermøde om Skelund skoles fremtid og Veddum Brugs fremtid. Hvis, der blev lavet et samlet socialt-økonomisk "regnskab" på vores fælles område, der tæller omkring 1200 borgere, så burde vi udvide alle vores aktiver i stedet for at indskrænke og få en dårlig social-økonomisk "bagside", som også kommer til at hænge på den samlede kommunale økonomi. Måske ikke i mor-
gen
men i overslagsårene.

Det, der evt. bliver nedlagt nu koster blod, sved og tårer at stable på benene igen, så opgaven går på at koble de samlede kommunale systemer sammen og lave en ny udregning.

Jeg tænker på arbejdsmarkedet, den sociale del, kultur og fritid og skoleområdet og børnepasningsområdet.

Blot en "lille" tanke og måske kan det give "sund fornuft" i fremtiden

Af Jess V. Laursen, Skelund, medlem af Nordjyllands Regionsråd.
Mandag 26. november 2018
På ØSTKYSTEN 5.december kan man læse, at Børne- og familieudvalget i Mariagerfjord indstiller skolen i
Skelund til lukning fra august 2019.

Et enigt udvalg vælger altså at fokusere på små, usikre muligheder for økonomiske besparelser og ignorerer
samtidig de landdistriktspolitiske skader ved disse evindelige centraliseringer.

Usikkerheden om vilkår for børnefamilier hæmmer tilflytning og fremmer landsbydød. Børnenes tryghed ved
det nære og det kære ofres for teoretiske kortsigtede økonomiske besparelser ved centralisering i store bør-
nehaver og skoler.

Vi holdt borgermøde i sidste uge for at diskutere truslen om lukning og hvorvidt vi skal stifte en friskole. Der
blev dannet en initiativgruppe for at "bygge en redningsbåd", så vi kan starte en friskole når/hvis byrådet be-
slutter at lukke folkeskolen i Skelund.

Imidlertid er lovgivningen sådan, at der skal gå et år fra man har søgt om at kunne oprette friskole til den kan
starte op med elevtilskuddet. Derfor bad vi politikerne udskyde en eventuel lukning til 2020, så friskolen havde
en chance!

Det lader dog ikke til at have gjort særligt indtryk på Karen Østergaard (S) fra udvalget, som deltog i borgermødet, og som i sin argumentation også lod til at betragte det som udelukkende et økonomisk spørgsmål!

Nu må Skelund-Veddum så sætte vores lid til debatten i byrådet og håbe, at man der beslutter at bevare status quo indtil 2020, så analyserne vedrørende overbygning bliver færdige, og så vi kan nå at "bygge redningsbåden"!

Skelund landsbyforening og Veddum landsbylaug
Jan Thøgersen
Torsdag 6. december 2018
Søndag 16. december 2018
Kære venner, bestyrelser, foreninger og forbrugere af vores Østområde. Så er det NU det "gælder".  På torsdag,
20 december, bliver hele denne sag om Havbakkeskole- distriktet og Skelund Veddum hallen sat i høring til alle os. 

Hvad mener du om det ?

Jeg mener stadig, at sagen trænger til en samlet vurdering og ikke kun den skolepolitiske og skole-økonomiske
beregning. Hvad med den sociale og sammenhængende økonomiske beregning i hele området.  Det er jo
alvorlig læsning at finde ud af, hvem der har sat dette i gang helt oprindeligt.

Held og lykke til alle os, der bor i de fire byer i 9560 Østområdet.

Vi håber forhåbentlig alle, at det gode samarbejde kan fortsætte .

Af: Jess V. Laursen, Skelund, medlem af Regionsrådet.Når personer i den østlige del i disse dage mødes, drejes diskussionen hurtigt ind på ændringerne
af skole- og daginstitutionsstrukturen. Det gør den naturligvis, fordi det er en sag, som berører alle.

Men diskussionen har efterhånden taget en drejning, hvor udgangspunktet bliver at tilgodese mit
eget lille område - i stedet for at tilgodese helheden. Det er rigtig godt med lokalpatriotisme, men
når den udvikler sig til lokalegoisme, som efterhånden sniger sig ind i denne diskussion, er der
udelukkende tabere som resultat.

Som menighedsråd er vi bekymrede over den splittelse og gensidige mistænksomhed, der har udviklet sig i vore sogne i det sidste års tid under debatten om skolestrukturen.

Vi er nødt til at erkende, at i forhold til for 20 år siden, hvor der var 3 middelstore skoler i området, så er antallet af børn faldet så meget, at vi i de 3 gamle skoledistrikter er nødt til at samarbejde om at løse opgaven. Det har vi hidtil været gode til:

-Se på Havbakkeskolens gode faglige resultater: De har i alle de år, hvor man har lavet sammenlignende statistikker, ligget over (eller som minimum på) det niveau, som man statistisk forventer. 

-Se på ASV samarbejdets succeser, som har været forudsætningen for at børnene og de unge har haft muligheden for at gå til forskellige sportsaktiviteter. Det er i øvrigt et samarbejde, som er blevet rost viden om!

-Gensidigheden i hele området har gennem de senere år været i en positiv udvikling, hvor man har taget ansvar for hele områdets udvikling.
- Områdets byer er blevet bedre til at koordinere deres aktiviteter - og inden for nogle områder har man endda overgivet en aktivitet til nabobyen.
- Inden for vort område som menighedsråd, kan vi også nævne mange succeser: Pastoratets præster holder i fællesskab børnegudstjenester for familier i Skelund, Øster Hurup og Als, og der er endvidere et udvidet samarbejde om konfirmander og minikonfirmander. Samtidig glæder vi os til at indsætte den nye fælles præst, i sognene den 15.januar. Hele denne positive udvikling inden for vort område er meget afhængig af at der er et tæt samarbejde i hele det østlige område!

Hvad sker der med samarbejdet i området, hvis den nuværende debatform fortsætter og munder ud i de foreslåede ændringer: Mellem foreningerne, mellem virksomhederne, mellem beboerne og i sidste instans også mellem menighedsrådene?

Der er mange succeser at følge op på! Vi skal blot være opmærksomme på, at disse resultater er kommet, fordi vi har talt med hinanden i stedet for imod hinanden. For 100 år siden kom soldaterne ved 1. verdenskrigs afslutning op af skyttegravene - vi skal passe på, at vi ikke graver os ned.

Det bliver derimod vigtigt, at vi som borgere indgår i et positivt samarbejde, og dermed er med til at udvikle hele det østlige område i stedet for at gå efter en lille lokal og måske midlertidig succes.

Derfor siger vi til byrådet:
Besind jer! - forlæng processen, så vi får bæredygtige løsninger for alle i området og dermed bevarer områdets sammenhængskraft.  Til gengæld vil vi også gerne forpligte lokalområdets aktører til at sætte sig sammen og fokusere på forslag for hele det østlige område i stedet for at for at gå efter små, smalle og lokale løsninger!

Fra menighedsrådenes side vil vi gerne aktivt medvirke til at styrke et fælles østområde!

Af: Jan Thøgersen (formand for menighedsrådet i Skelund).
   , Lis Jepsen (formand for menighedsrådet i Øster Hurup)
    Jens Laurids Pedersen ( formand for menighedsrådet i Als)

Tirsdag 18. december 2018
Åbent brev til byrådet:
Besind jer ! - forlæng processen så vi får bæredygtig løsning
Statsministeren holdt faktisk en ganske god nytårstale, hvor han bl.a. pointerede at det går godt i Danmark.

Det er også rigtigt. Det går godt, men jeg savnede nogle ord omkring, hvordan vi kan holde opsvinget kø-
rende så lang tid som muligt.

Hvordan skal vi løse manglen på arbejdskraft i Danmark? Statsministeren sagde selv, at han gerne ville
ansætte flere sygeplejersker, men at der ikke er nogle at ansætte. Det er samme problemstilling i mange
andre erhverv, bl.a. byggeriet, og ude hos byggecentrene.

Det er selvfølgelig positivt. at der er kommet fokus på erhvervsskolerne, så de bedre kan tiltrække de unge,
og uddanne folk til branchen, men det løser ikke problemet alene.

Når nu vi ikke har hænderne i Danmark, ville det så være så frygteligt at kigge ud i verdenen for at finde
hjælp?

Statsministeren nævner selv, at Danmark bliver større gennem internationalt samarbejde og samhandel.
Det samme gør sig gældende ved arbejdskraft. Jeg savnede, at behovet for udenlandsk arbejdskraft blev adresseret i talen. At der ikke kunne skaffes politisk opbakning til at sænke beløbsgrænsen kan undre, når vi kigger ud på et erhvervsliv der i den grad mangler arbejdskraft. Og hvad med skattelettelser?

Det Økonomiske Råd kom sidst i 2018 med en undersøgelse, der viste, at lavere skat giver et større incitament til at yde lidt ekstra på arbejdsmarkedet. Heller ikke dette blev der sagt et ord om.

Erhvervslivet skriger på arbejdskraft, og flere virksomheder må sige nej tak til opgaver, fordi de mangler arbejdskraften til at udføre dem i øjeblikket. Derfor ærgrer det mig, at Statsministeren ikke adresserede en af de største udfordringer for dansk erhvervsliv i øjeblikket i hans nytårstale, hvordan vi løser manglen på arbejdskraft i Danmark. Det er nu i de gode tider, at vi har muligheden for at gøre noget ved det.

Af: Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre.
Lørdag 5. januar 2019