LÆSERBREVE
Nedenfor:
Regionale myndigheder har ansvar for sundhedssystemerne
Mangler konkrete forslag fra ny regering
Et bredt budgetforlig er borgmesterens fortjeneste
Konservative havde håbet på skattelettelse
Nej til øget elevbetaling i friskolerne
Tilfredshed med boligjobordning bevares
Fredag 23. august 2019
Tilfredshed med boligjobordning bevares
Skatteminister Morten Bødskov har slået fast i et svar til Folketinget, at regeringen ingen planer har om at afskaffe
Boligjobordningen. Dette på trods af, at regeringens støttepartier Radikale Venstre, SF og Enhedslisten henover
sommeren har skabt uro om Boligjobordningens fremtid.

Boligjobordningen har levet en omtumlet tilværelse, så den nylige udmelding fra skatteministeren om en bevarelse
ser vi meget positivt på hos Danske Byggecentre. Det er nødvendigt med stabilitet omkring ordningen, så vi ikke
påvirker folks lyst til at investere i deres bolig i en negativ retning,

Argumentationen fra støttepartierne for at afskaffe boligjobordningen har været, at pengene i stedet skal bruges på
"det grønne område" og "grønne tiltag". Det er lige præcis det, som håndværkerfradraget i Boligjobordningen er med
til, at hjælpe med den grønne omstilling.

I håndværkerfradraget kan man f.eks. få fradrag for udskiftning af vinduer og terrassedøre med glas, isolering af yder-
vægge, gulv og tag, installation af varmestyringsanlæg samt flere andre tiltag, der er med til at energi-optimere dan-
skernes huse, og dermed reducere CO2 udledningen.

Hos Danske Byggecentre synes vi, at man med fordel kunne se på at forhøje beløbet for håndværksydelser. Som det er i dag kan man få fradrag på op til 6.100 kr. for serviceydelser og 12.200 kroner for håndværksydelser, primært med et grønt sigte. Man kan kun få fradrag for arbejdslønnen, og altså ikke materialerne.

Vi ser gerne, at man i første omgang gjorde det muligt at sammenlægge beløbene, så man giver danskerne mulighed for at få et fradrag på 18.300 for håndværksydelser, og dermed et større økonomisk incitament til at lave grønne renoveringer, som f.eks. at energirenovere ens hjem.

Vi synes det er rigtigt fornuftigt, at Boligjobordningen giver danskerne et økonomisk incitament til at få udført grønne renoveringer i ens hjem, da det er med til at sænke CO2 udledningen i Danmark. Vi ser dog helst et bredere håndværkerfradrag, så der er et større incitament til danskerne for at få udført alle former for renoveringer af deres hjem.

Det er vigtigt, at vi giver de danske boligejere mulighed for at hæve kvaliteten af deres hjem, både når det gælder grønne renoveringer, men i den grad også almene renoveringer, som vil skabe samfundsmæssig værdi i form af værdiforøgelse af de danske boliger.

Af direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.
Med Regeringens finanslovsforslag lægger Socialdemokratiet op til at skære i statens tilskud til de frie grundskoler. Det vil ramme hele landets friskoler hårdt, også dem i Mariagerfjord Kommune.

Fra 2021 vil Socialdemokratiet rulle den såkaldte koblingsprocent tilbage fra de nuværende 76 procent til 71 procent. Koblingsprocenten er betegnelsen for den del af udgifterne til en elev i en friskole, som staten dækker. Det nuværende niveau betyder, at privatskolerne og friskolerne modtager 76 procent af gennemsnitsudgiften til en folkeskoleelev i støtte, hvor den resterende del betales af forældrene selv.
 
Det betyder eksempelvis, at hvis Socialdemokraternes forslag gennemføres, så vil Mariagerfjord Kommunes seks fri- eller privatskoler miste mere end 2,8 mio. kr. Det vil kunne mærkes lokalt.

For når man fjerner så mange penge fra hver enkel skole, skal de findes et andet sted. Det kan f.eks. ske ved at hæve forældrebetalingen. Socialdemokratiets forslag kan dermed betyde, at forældre skal betale flere penge for at have deres barn på en fri- eller privatskole. Det vil betyde, at det i højere grad kun er de ressourcestærke børn, der har mulighed for at gå på en fri- eller privatskole. Det synes jeg er forkert. De frie skoler skal være for alle.

Heldigvis ser det ud til, at et flertal uden om regeringen vil afvise forslaget. Jeg sidder dog tilbage med et spørgsmål: Hvorfor vil børnenes statsminister i det hele taget svinge sparekniven overfor 121.000 børn i Danmark?

Af Folketingsmedlem  Anne Honoré Østergaard (V), valgt i Nordjylland.

Nej til øget elevbetaling i friskolerne
Lørdag 5. oktober 2019
MARIAGERFJORD: Det er med stor glæde, at Konservative tilslutter sig den foreliggende budgetaftale 2020-2023 for Mariagerfjord Kommune, specielt er det glædeligt, at et samlet byråd står bag.

Det skal siges, at der var to emner, som konservative gerne havde set med i aftalen, nemlig en lille skattelettelse, som ville tilbagerulle skattestigningen fra 2019, hvor kommunen var meget trængt. Vi synes det havde været fair, at man nedsatte skatten, når tingene ser bedre ud.

Herudover havde vi ønsket, at der skulle gives tilskud til pasning af egne børn i maks et år indtil børnehave. En sådan ordning er i dag indført i 40 kommuner.

Når det er sagt, er der mange ting at glæde sig over i den indgåede aftale, som specielt kommer børn og familier til gavn, herunder flere penge til de mindre skoler i lokalområderne, flere pædagoger i børnehaver, samt at der tilføres midler til hjælp for fagligt svage og udfordrede unge, som giver dem bedre vilkår senere i livet.

En konservativ mærkesag har også været at få afsat yderligere midler til renovering af Mariager Skole samt den længe ventede cykelsti mellem Mariager og Skjellerup, og det er lykkedes.

Der er skabt mulighed for at bibeholde klippekortordningen og ikke mindst biblioteket i Als, som specielt ældre borgere har haft et stort ønske om.

På anlægssiden er der afsat midler til etablering af en stor ny børnehave i Hadsund, og der er afsat en pulje til nedrivning af gamle kommunale bygninger, hvilket bestemt vil gøre kommunen mere attraktiv.

Alt i alt en budgetaftale, som vi tror alle parter kan se sig selv i. Specielt glæder det Konservative, at den tydeligt afspejler ønsket om at styrke familiepolitikken og Mariagerfjord Kommune grønne profil.

Af: Det Konservative Folkeparti Mariagerfjord
Jytte Birkkjær og Jens Henrik Kirk
Lørdag 12. oktober 2019
Som man kan læse i aviserne og se på de sociale medier, er der mange roser til det netop indgåede budgetforlig i
Mariagerfjord Kommune.

Det kan Venstre-gruppen bakke op om - og sige godt gået af hele byrådet, men også af borgmester Mogens Jes-
persen. Han har formået, at samle alle partierne bag endnu et budget.

Hvorfor er det nu godt gået gået?

Borgmesteren er forhandlingsleder for kommunens budget og ansvarlig for, at der vedtages et budget for det kom-
mende år. Borgmesteren har derfor flere muligheder i disse forhandlinger. Han kan vælge, at gå efter det mindst
mulige flertal og derved sikre, at ikke så mange partier skal tilgodeses eller have deres sager med i et budget.

Han kan også vælge den brede løsning - at få alle partier med og dermed sikre alle partierne aftryk i et budget.

Mogens Jespersen har gennem alle sine borgmesterår gået efter den sidste model - selvom det er den sværeste.

Det er lykkedes ham, at komme igennem alle budgetår med et stort set samlet byråd, og 2020 budgettet er ingen undtagelse.

Venstregruppen er derfor glade for vores borgmester, der med budgettet har sikret arbejdsro til vores medarbejdere, men også sikret, at alle partier har ansvar for det budget, der er gældende i Mariagerfjord.

Det synes vi er godt gået.

At alle de øvrige partier så også synes, det et godt budget med aftryk i alle farver gør jo ikke præstationen af en samlende borgmester mindre.

På vegne af Venstres byrådsgruppe.
Gruppeformand
Henrik Sloth

Lørdag 19. oktober 2019
Mandag 21. oktober 2019
Som ordfører for afbureaukratisering arbejder jeg for at lette bureaukratiet og forenkle regler for både det danske
erhvervsliv og de offentlige ansatte. Det skal nemlig v
ære nemmere at drive virksomhed i Danmark, og de offent-
ligt ansatte skal ikke drukne i regler, men k
ære sig mere om kerneopgaverne.

Den forhenv
ærende V-ledede regering havde en klar ambition om at fjerne byrder for både det private erhvervsliv
og de offentlige ansatte. Desv
ærre tyder noget på, at den nye regering ikke har samme ambitioner.

Jeg spurgte i sidste m
åned erhvervsminister Simon Kollerup om hvilke konkrete regler, han vil fjerne for erhvervs-
livet. Det kom der ikke et konkret svar ud af. S
å spurgte jeg både sundhedsministeren og finansministeren, om
hvordan regeringen vil nedbringe bureaukratiet i den offentlige sektor og frig
øre flere varme hænder. Stadig ingen
konkrete svar.

Imens den socialdemokratiske regering ikke kan komme med nogle konkrete svar, kom VLAK-regeringen med
flere i sidste regeringsperiode. Heriblandt en ambiti
øs målsætning om at lette erhvervslivets byrder med 4 milliar-
der kroner i perioden 2015-2020, samt 130 konkrete initiativer for regelforenkling i den offentlige sektor.

Ovenn
ævnte illustrerer med tydelighed forskellen mellem en Venstre-ledet og en Socialdemokratisk regering: Venstre sætter konkrete mål og konkrete tal på, hvor meget vi skal rydde op i erhvervslivets byrder og i den offentlige sektor. Vi skal have en målsætning om at lette arbejdet for vores virksomheder og offentligt ansatte.
 
Nu er der g
ået over 100 dage af regeringsperioden, og vi mangler stadig konkrete forslag til, hvordan vi letter byrderne for vores virksomheder og offentligt ansatte. Jeg vil derfor fortsætte med at holde regeringen i ørerne og forlange konkrete svar. I Venstre taler vi nemlig ikke kun om afbureaukratisering. Vi vil også gerne levere på området.

Af: MF Anne Honoré Østergaard (V), ordfører for afbureaukratisering
Lørdag 26. oktober 2019
Det Europæiske Regionsudvalg i EU har konstateret, at de regionale myndigheder i 20 af de 28 medlemsstater - i
det mindste delvist - er ansvarlige for sundhedssystemerne.

Her har vi jo 5 regioner Danmark, der har ansvaret for helbredelsen (og ofte også for de sociale systemer). Det so-
ciale system i Danmark er kommunernes ansvar. Det er kommuners budgetter, som må bære byrden af kroniske
sygdomme og de stigende udgifter til langtidspleje.

De lokale og regionale myndigheder opretter, leverer og forvalter en lang række tjenester, der kan gøre en positiv
forskel og have indvirkning på, hvordan borgerne bliver ældre i lokalsamfundene.

Gennem intelligent forebyggende arbejde inden for sundhed og pleje, fremme af en sund livsstil, bevidstgørelse og
målrettede informationskampagner, kan lokale og regionale myndigheder nå ud til ældre borgere og støtte dem i at
opretholde en sund livsstil og være friske længere.

Disse myndigheder kan desuden udvikle et innovativt samarbejde på tværs af administrative grænser med henblik
på at give øget støtte til løsninger i form af integrerede plejeordninger, hvor det er individets behov, som står i cen-
trum.

Ved at investere i sektoren for seniormarkedet, bakke op om innovative løsninger til støtte i hjemmet og fremme udbredelse af egenomsorg og digital sundhedspleje kan lokale og regionale myndigheder i hele EU omdanne en såkaldt demografisk katastrofe til en reel mulighed for at forbedre den offentlige service og samtidig stimulere erhvervslivet til at producer og lancere nye løsninger og hjælpeværktøjet som kan benyttes i ældresektoren i hele EU og Danmark.

Dette samarbejde har Region Nordjylland allerede startet op, og har et god samarbejde med de 11 kommuner i Nordjylland

Af: Jess V. Laursen, Skelund, regionsrådsmedlem i Region Nordjylland og
EU-Regionsudvalget i Danske Regioner

Regionale myndigheder har ansvar for sundhedssystemerne
Efteråret viser sin flotte dragt i disse dage med paletten i gyldne farver. Dagene bliver kortere og mørket falder
hurtigere på. Mange mennesker synes det er dejligt, der falder ligesom en naturlig ro over det hele.

Men der er også en stor gruppe sårbare borgere, der har det meget svært i den mørke tid. Deres sind er skrø-
beligt, måske er de ovenikøbet ensomme. Så de lange mørke måneder, hvor vi andre kryber ind i vores stuer,
rykker sammen og tænder lys, da er de meste sårbare borgere i en helt anden situation, mørket lukker sig om
dem.

Vi har som samfund en pligt til at tage hånd om denne gruppe og derfor glæder det mig at et af Venstres man-
ge ønsker til budget 2020 blev indfriet med en opprioritering til psykiatrien.

Vores opgave er behandling, og derefter udskrivning når borgeren er klar og det skal ikke være til ingenting. For
hvor skal de mest sårbare mennesker gå hen, hvem er deres skytsengel, derfor er samarbejdet med de kommu-
nale indsatser og den praktiserende læge altafgørende for, at et skrøbelig liv ikke går til grunde.

Patientens Team er et af svarene, de formår at se helheden, vise vejen for og med patienten i de mange forskel-
lige indgange og tilbud kommunerne har.

Venstres helt overordnet tilgang til budget 2020 var en klar markering af, at vigtigheden for "sikker drift" er altafgørende for en positiv udvikling på hospitaler og øvrige områder. Det handler om ledelse, det bliver et fokuspunkt for os i det kommende år. Det handler om at budgettets overskrift "trædesten til fremtiden" ikke ligger og vipper, så man falder og slår sig.

Den vigtigste ressource i vores sundhedssystem er medarbejderne. Venstre ser med stor tilfredshed, at vores ønske om bedre modtagelse af nye medarbejdere og fastholdelse af de mange dygtige på vores hospitaler blev taget godt imod i forligskredsen. Vi skal mindske frafaldet og tilskynde, at man bliver lidt længere med seniorinitiativer.

Venstre ser mange perspektiver i borgernære løsninger, som det udadvendte hospital sammen med den praktiserende læge og kommunerne i fællesskab står for. Med det nye tiltag intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet er det et konkret tiltag, der gavner borgerne. Det er en vej, vi skal gå og forfølge i respekt for kommunernes forskellighed og økonomi.

Den vestlige del af regionen får nu en akutlægebil og vi gør akutlægebilen permanent i Hjørring, det giver tryghed. Den store indsats vores mange frivillige yder med 112 akuthjælper og SMS-hjertestop er unikt. De er for ofte "første mand på stedet" det redder liv med deres indsats og fremover får de hjælp af hjerteløberordningen finansieret af Tryg fonden.

Venstre er et blåt parti, men vi også går ind for grønne tiltag der giver mening. Vi skal styrke en bedre udnyttelse af vores resurser med mindre madspild, nedbringelse af energiforbruget, grøn transport og genanvendelse. Det bliver et langt sejt træk og vi har alle en opgave i at tænke os om med vores adfærd.

Venstre glæder sig over et godt forlig, der er blevet givet og taget, som det er i budgetforhandlinger. Vi ser frem til samarbejdet med praktiserende læger, kommuner og ikke mindst med partierne i Regionsrådet.

Venstre sætter blå fingeraftryk, vi vil samarbejdet til gavn for de nordjyske borgere og Region Nordjylland.

Af: Lone Sondrup, Venstre-gruppeformand i det nordjyske regionsråd


Torsdag 31. oktober 2019
Venstre er tilfreds med opprioritering af psykiatrien