LÆSERBREVE
Nedenfor:
Destination Himmerland med udgangspunkt i Ø. Hurup
Behov for flere parkeringspladser i Ø. Hurup
Håndværkere bør vælge bæredygtigt
Der skal ikke pilles ved boligjobordningen
Bekymret for m¨ålrettede skattestigninger


Overordnet set er det positivt, at de langtrukne forhandlinger i rød blok endelig er endt med en aftale, så den kom-
mende regering kan komme i arbejdstøjet og tage fat på de mange udfordringer, der ligger foran os. Vi glæder os
til samarbejdet med den kommende regering. 

I Danske Malermestre ser vi dog med bekymring på de bebudede, målrettede skattestigninger, der skal finansiere
regeringens planer. Her ligger en stor usikkerhed for både personer og virksomheder, og der er en usikkerhed,
som den kommende regering hurtigst muligt må få fjernet.

Forhåbentlig kommer det til at ske på en måde, der hverken går ud over arbejdsudbuddet eller de mindre og mel-
lemstore virksomheder.

Desværre har man allerede bebudet, at arveskatten på generationsskiftet i familieejede virksomheder bliver sat op
fra fem procent til 15 procent, og det er ren gift for de mange familieejede virksomheder i Danmark.

Til gengæld er det positivt, at den nye regering vil sikre mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Det kan vi kun bakke op om. Uden den udenlandske arbejdskraft havde hverken byggeriet eller mange andre brancher været i stand til at håndtere den aktuelle fremgang i aktiviteten, og det kommer også til at gælde i de kommende år.

Danske Malermestre tilslutter sig naturligvis også den grønne dagsorden.
Og i byggeriet har vi alle muligheder for at spille en stor rolle Når det er sagt, kan man frygte, at rød bloks ambitioner på området er så store, at de kommer til at gå udover både vækst og velfærd i de kommende år.

Af: Danske Malermestres direktør Ole Draborg.
Lørdag 6. juli 2019
Regeringens støttepartier, Radikale, SF og Enhedslisten fremsætter nu krav til den kommende finanslov om, at bo-
ligjobordningen skal skrottes.

Det er bestemt ikke noget vi bifalder hos Danske Byggecentre. Boligjobordningen har allerede haft en turbulent leve-
tid, hvor h
åndværkerfradraget i flere omgange er blevet forringet, både beløbsmæssigt og antallet af håndværksydel-
ser, man kan f
å fradrag for, er reduceret.

Det er meget
ødelæggende, med politikernes evindelige ændringer, de forskellige politiske udmeldinger, og de de-
struktive stop and go tiltag, der har v
æret i forbindelse med boligjobordningen

Argumentationen fra st
øttepartierne for at afskaffe boligjobordningen er, at pengene i stedet skal bruges på "det
gr
ønne område" og "grønne tiltag". SF's Pia Olsen Dyhr udtaler, at pengene i stedet skal bruges på en energi-
sparefond, hvor danskerne kan s
øge om penge til at energi-isolere deres huse.

H
åndværkerfradraget er lige præcis med til at sikre, at danskerne energi-isolerer deres hjem. I håndværkerfradraget
kan man f.eks. f
å fradrag for udskiftning af vinduer og terrassedøre med glas, isolering af ydervægge, gulv og tag, i
nstallation af varmestyringsanl
æg samt flere andre tiltag, der er med til at energi-optimere danskernes huse, hvilket efterlyses af SF.

Man kan undre sig over, om politikerne s
ætter sig ind i tingene, før de udtaler sig. At ville afskaffe boligjobordningen for i stedet at oprette en energisparefond med samme formål som håndværkerfradraget allerede indfrier, virker ærlig talt mærkeligt. Og hvordan vil de sikre, at det ikke bare bliver et fordyrende led, hvor en bureaukrat skal sidde og vurdere danskernes ansøgninger? 

Hos Danske Byggecentre synes vi i stedet, at man skulle se p
å at forhøje beløbet for håndværksydelser i boligjobordningen. Som det er i dag, kan man få fradrag på op til 6.100 kr. for serviceydelser og 12.200 kroner for håndværksydelser, primært med et grønt sigte. Man kan kun få fradrag for arbejdslønnen, og altså ikke materialerne. Vi ser gerne, at man i første omgang gjorde det muligt at sammenlægge beløbene, så man giver danskerne mulighed for at få et fradrag på 18.300 for håndværksydelser, og dermed et større økonomisk incitament til at lave grønne renoveringer, som f.eks. at energirenovere ens hjem.

Vi synes det er rigtig fornuftigt, at boligjobordningen giver danskerne et
økonomisk incitament til at få udført grønne renoveringer på ens hjem, da det er med til at sænke CO2 udledningen i Danmark. Vi ser dog helst et bredere håndværkerfradrag, så der er et større incitament til danskerne for at få udført alle former for renoveringer af deres hjem.

Det er utrolig vigtigt, at vi giver de danske boligejere mulighed for at h
æve kvaliteten af deres hjem, både når det gælder grønne renoveringer, men i den grad også almene renoveringer, som vil skabe samfundsmæssig værdi i form af værdiforøgelse af de danske boliger,

De bygninger, vi har st
ående i dag, vil stadig stå mange år frem, og derfor er det vigtigt at danskerne har et incitament til fortsat at renovere, så kvaliteten af de danske hjem fortsat er høj om 10, 20 og 30 år.

Af: Direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre
Der skal ikke pilles ved boligjobordningen
Lørdag 13. juli 2019
Håndværkere bør vælge bæredygtigt
Mandag 22 juli 2019
Bæredygtighed og klimabevidsthed diskuteres heftigt i alle brancher disse år, og i byggebranchen er det ingen undtagelse.

På trods af at der snakkes meget bæredygtighed i byggeriet, så viser undersøgelser, at der fortsat er en udbredt mangel på generel viden om bæredygtigt byggeri hos særligt små- og mellemstore håndværksvirksomheder.

I byggeriet har vi i flere år snakket bæredygtighed, og nu er det for alvor kommet øverst på dagsordenen. Det er rigtig positivt, men vi har brug for, at vi har alle med, også de små- og mellemstore håndværksvirksomheder, som faktisk står for den største del af byggeriet i Danmark.

Ude hos de danske byggecentre hører vi fra vores kunder, at det at bygge eller renovere bæredygtigt skulle være dyrere eller mere besværligt end konventionelt byggeri. Det er desværre nogle udbredte misforståelser, som ikke beror på facts. Det bunder i, at en af de helt store udfordringer indenfor bæredygtig-
hed i byggeriet er viden. Det kan være svært at gennemskue, hvad det vil sige at bygge eller renovere bæredygtigt.

Hos Danske Byggecentre vil vi gerne hjælpe med at komme den manglende viden til livs. Derfor startede vi branchesamarbejdet "Vælg bæredygtigt".

I samarbejde med Dansk Byggeri, Smith Innovation og med midler fra Grundejernes Investeringsfond har vi udviklet materiale, der opkvalificerer viden hos de udførende håndværkere, og hos de kunderådgivere, der hver dag rådgiver både professionelle og private kunder om valg af bæredygtige materialer og løsninger.

Kampagner og informationsmateriale om bæredygtigt byggeri har indtil nu i høj grad været henvendt til bygherrer og rådgivere, og i mindre grad til branchens udførende håndværkere og leverandører. Det er det vi nu har gjort op med ved at udarbejde målrettet information.

Vælg bæredygtigt gør en indsats for at få hele byggeriets værdikæde med på den bæredygtige dagsorden.

Materialet er opdelt i fem principper for valg af bæredygtige byggematerialer. 1. Spar på ressourcerne, 2. Skab godt indeklima, 3. Byg til ombyggelighed, 4. Byg holdbart og 5. Kig efter dokumentation.

Vi tilbyder et konkret svar på den manglende viden om bæredygtighed, som opleves i de yderste led af byggeriets værdikæde. Vi siger ikke, at det ene valg er bedre end det andet, når vi snakker bæredygtighed eller ikke-bæredygtighed, men at alle valg i en byggeproces har en konsekvens, som kan træffes bevidst og med bæredygtighed for øje.

De fem principper er yderligere konkretiseret i fem generelle materialevalg, så man hurtigt kan danne sig et overblik og benytte det som opslagsværktøj, f.eks. ude på byggepladsen.

Find det online Vælg bæredygtigt er tilgængeligt online på hjemmesiden www.vælgbæredygtigt.dk og derudover som app "vælgbæredygtigt" til både IOS og Android.

Af direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre
Der er mange holdninger til sommeren i Øster Hurup mht. turister, trafik, parkering, arrangementer m.m. Vi har i torveudvalget holdt et kort møde her umiddelbart sidst på sæsonen for at vurdere, hvordan vi synes, det er gået.

Der har været afholdt mange arrangementer hen over sommeren på havnen, i bymidten, på stadion, og i Fruerlundparken. Alle arrangementer har haft godt vejr og mange, både lokale, turister og folk fra nabobyerne har besøgt arrangementerne.

Det er klart, at når byen med et vokser fra små 1.000 indbyggere til at rumme mange tusinde gæster, så vil der til tider blive trængsel, men vi skal huske, at alle er velkomne i Øster Hurup, og det er jo kun godt to uger ud af hele året, der er rigtig stor trængsel. Det tages heldigvis med et smil af de fleste. Man kunne henlede tankerne på dem, der pendler over Limfjorden ver dag, hvor man som regel dagligt sidder i kø i mindst en halv time for at passere fjorden!

Med den tætte trafik og mange parkerede biler bliver der helt naturligt lagt en dæmper på farten gennem byen, og det medfører, at vi aldrig haft nogle alvorlige ulykker i byen. Det ny parkeringsforbud fra Kystvejen 30 til efter byparken har afhjulpet tilpropningen, og trafikken flyder nu mere smidig på denne strækning, da det har været svært for større køretøjer at manøvrere gennem hellerne, når der parkeres i begge sider af vejen.

Der er selvfølgelig også rift om p-pladserne. Her vil vi opfordre Mariagerfjord Kommune til at udvide den nye p-plads ved bytorvet. I de første planer gik denne plads helt op mod det vestlige skel, men blev senere i projektet halveret. Der er behov for de ekstra pladser, ikke blot om sommeren, men også ved arrangementer i Multihuset. Man kunne eventuelt også lave "sommer parkering" på det grønne areal ved FDF huset.

Vi håber fra udvalgets side, at vi også fremover kan byde vores gæster på en god oplevelse i Øster Hurup og håber på forståelse fra de fastboende. Det er jo trods alt den korte sommerperiode, der skal give indtægten til resten af året.

På torveudvalgets vegne: Jørgen Andersen, Øster Hurup Borgerforening, Jørgen Kaare Jensen, Multihuset, Hans Peter Brohus, Øster Hurup Handel og Jan Andersen, Event Øster Hurup.
Torsdag 8. august 2019
Behov for flere parkeringspladser i Øster Hurup
I kølvandet på regeringens og KL`s beslutning om fremme af det fremtidige turistarbejde skal varetages af 15
-25 destinationsselskaber, arbejder Mariagerfjord, Vesthimmerland samt Rebild kommuner på at få etableret
et fælles destinationsselskab.

I det regi vil det selvfølgeligt være vigtigt, at det nye fælles destinationsselskab har for øje, at østkysten i Maria-
gerfjord Kommune er den eneste destination med direkte adgang til havet (Kattegat).

Området dækker Øster Hurup, Als og Helberskov, og er samlet set den største enkelt feriedestination i Maria-
gerfjord Kommune, ca. 60-70% af turistomsætningen i Mariagerfjord kommune kommer fra kystturismen.

 I et eventuelt tværkommunalt turistsamarbejde vil østkyst området helt sikkert være et af "fyrtårnene". Det er
derfor vigtigt, at man i den forestående beslutningsproces sikrer et tilstrækkeligt økonomisk grundlag, således
at den positive udvikling der er sat i gang kan forsættes og videreudvikles. I dag er ca. 150-200 jobs (direkte/in-
direkte) sat i forbindelse med kystturismen, og for Øster Hurup - Als og Helberskov området har det beskæfti-
gelsesmæssigt derfor en meget stor betydning, hvilke beslutninger der træffes.

Da Mariagerfjord Kommune selv ejer turistbureauet i Øster Hurup ca. 539 m2, kunne kommunen eventuelt foreslå de to kommende partnere, at man samlede den nye administration/ledelse for "Destination Himmerland" i Øster Hurup, således at bureauet også fremover vil kunne betjene vores mange glade feriegæster året rundt.  

Af: Finn Skovgaard Andersen, Øster Hurup
Destination Himmerland med udgangspunkt i Øster Hurup
Fredag 16. august 2019
Fredag 23. august 2019
Tilfredshed med boligjobordning bevares
Skatteminister Morten Bødskov har slået fast i et svar til Folketinget, at regeringen ingen planer har om at afskaffe
Boligjobordningen. Dette på trods af, at regeringens støttepartier Radikale Venstre, SF og Enhedslisten henover
sommeren har skabt uro om Boligjobordningens fremtid.

Boligjobordningen har levet en omtumlet tilværelse, så den nylige udmelding fra skatteministeren om en bevarelse
ser vi meget positivt på hos Danske Byggecentre. Det er nødvendigt med stabilitet omkring ordningen, så vi ikke
påvirker folks lyst til at investere i deres bolig i en negativ retning,

Argumentationen fra støttepartierne for at afskaffe boligjobordningen har været, at pengene i stedet skal bruges på
"det grønne område" og "grønne tiltag". Det er lige præcis det, som håndværkerfradraget i Boligjobordningen er med
til, at hjælpe med den grønne omstilling.

I håndværkerfradraget kan man f.eks. få fradrag for udskiftning af vinduer og terrassedøre med glas, isolering af yder-
vægge, gulv og tag, installation af varmestyringsanlæg samt flere andre tiltag, der er med til at energi-optimere dan-
skernes huse, og dermed reducere CO2 udledningen.

Hos Danske Byggecentre synes vi, at man med fordel kunne se på at forhøje beløbet for håndværksydelser. Som det er i dag kan man få fradrag på op til 6.100 kr. for serviceydelser og 12.200 kroner for håndværksydelser, primært med et grønt sigte. Man kan kun få fradrag for arbejdslønnen, og altså ikke materialerne.

Vi ser gerne, at man i første omgang gjorde det muligt at sammenlægge beløbene, så man giver danskerne mulighed for at få et fradrag på 18.300 for håndværksydelser, og dermed et større økonomisk incitament til at lave grønne renoveringer, som f.eks. at energirenovere ens hjem.

Vi synes det er rigtigt fornuftigt, at Boligjobordningen giver danskerne et økonomisk incitament til at få udført grønne renoveringer i ens hjem, da det er med til at sænke CO2 udledningen i Danmark. Vi ser dog helst et bredere håndværkerfradrag, så der er et større incitament til danskerne for at få udført alle former for renoveringer af deres hjem.

Det er vigtigt, at vi giver de danske boligejere mulighed for at hæve kvaliteten af deres hjem, både når det gælder grønne renoveringer, men i den grad også almene renoveringer, som vil skabe samfundsmæssig værdi i form af værdiforøgelse af de danske boliger.

Af direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.