LÆSERBREVE
Nedenfor:
Ansvar og ejerskab i øjenhøjde.
Også gymnasiumundervisning med computeren hjemmefra.
Skal embedsmænd afgøre, hvem der skal have hjælp ?
Forfriskende med en ung radikal borgmester.
Alternativ løsning i stedet for et rådhus.
Ældre, der skal have hjælp, skal mødes med respekt
Melanie Simick på kollisionskurs med sit parti´s politik.
Klimasikring af kystbyer inden kloakering af sommerhuse.
Fredag 20. oktober 2017:
Klimasikring af kystbyer inden kloakering af sommerhuse

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan indeholder bestemmelse om, at der frem til udgangen af 2030 skal gennem-
føres en spildevandskloakering af samtlige ejendomme beliggende indenfor kommunens sommerhusområder.

Hvis jeg bliver valgt til byrådet vil jeg arbejde for, at denne spildevandsplan bliver revideret så hurtigt som muligt, så kloa-
keringen af sommerhusene på Østkysten kan blive udsat, til kommunen har fået klimasikret byerne langs fjorden.
Vi vil
i fremtiden opleve hyppigere og kraftigere storme på grund af klimaforandringerne. Kraftig blæst og tidevand kan få vand-
standen i fjorden til at stige og resultere i stormflod. Vi kan derfor opleve, at vandet stiger i områder tæt ved kysterne, i
åerne og vandløb, som har forbindelse til fjorden.

 Stiger vandstanden i havet, kan det betyde, at vandet fra fjorden, åerne og vandløb ikke kan løbe til havet, samt at de lavt-
liggende arealer langs fjordkysten bliver oversvømmet ved højvande, med skade på beboernes ejendom til følge, og at
landbrugsarealer ikke kan afvandes.

Det er planlagt at bruge i alt 564,6 mio. fra 2011 frem til 2021 på kloakering. En del af disse penge, mener jeg, bør flyttes over på klimasikring af de lavtliggende arealer langs fjorden.

Derfor må spildevandsplan og Klimatilpasningsplan revideres hurtigst muligt, så vi undgår oversvømmelser.

Af. Per Roth, Hadsund
Nr.13 på Venstrelisten
På valgmødet i Norup om landdistriktspolitik kom vi blandt andet ind på skolestruktur og de økonomiske problemer for
de mindre skoler i landdistrikterne.

De
økonomiske problemer skyldes, at elevtallet på de enkelte årgange er til "halvandet spor", som man kalder det, når
der er for mange til
én klasse, men ikke nok til to store klasser.

N
år så den økonomiske tildeling hovedsageligt er pr. elev, betyder det, at der knap er økonomi til en lærer pr. klasse.
Dette giver meget sn
ævre pædagogiske muligheder!

Derimod giver tildelingsmodellen rigtig gode p
ædagogiske muligheder på store skoler med 3 - 4 klasser på årgangene!

At indse det uretf
ærdige i denne forskel på mulighederne for at tilbyde en spændende varieret pædagogik og god solid
l
æring kræver kun, at man bruger et minimum af ulejlighed på at sætte sig ind i vilkårene f.eks. ved at besøge skolerne.

Melanie tilbageviste forarget enhver snak om uretf
ærdighed, idet hun måske mest var optaget af at forsvare skolerne i Hobro mod at skulle afgive økonomi til skoler på landet!

Denne holdning passer d
årligt til Alternativets profil, som ellers rummer både social og miljømæssig bæredygtighed, men hvor Melanie godt nok lyder til kun at være optaget af økologi!
Men er der et alternativ? I hvert fald er der andre kandidater, der forst
år problemerne i den gældende tildelingsmodel!

Af: Jan Th
øgersen
Veddum

fredag 27. oktober 2017:
Melanie Simick på kollisionskurs med sit parti´s politik
Onsdag 1. november 2017
Ældre, der skal have hjælp, skal mødes med respekt
Mange ældre lever i dag et godt, værdigt liv, men der er også ældre, hvor det værdige ældreliv er udfordret. Dem har vi en særlig forpligtelse til at hjælpe. Jeg vil arbejde for, at ældre, når de bliver visiteret til hjælp fra kommunen, bliver mødt med respekt for de behov, de har, så de fortsat kan leve et meningsfuldt liv og bevare deres selvbestemmelse.
Jeg mener, vi alle har ret til at leve et trygt og værdigt liv - også når vi får behov for hjælp.
Også for ældre er selvbestemmelse, indflydelse og inddragelse vigtige omdrejningspunkter. Udgangspunktet skal være det enkelte menneskes personlige baggrund. Jeg vil arbejde for en værdig pleje, så den enkelte kan opretholde sin egen identitet.
Svækkede ældre skal betragtes som medmennesker, og en værdig pleje og omsorg skal bidrage til at opretholde egen identitet.

Af: Per Roth, Hadsund
Nr.13 på Venstrelisten
Onsdag 8. august 2017
Alternativ løsning i stedet for et rådhus
Det er supergodt der er ideer til hvordan vi kan skabe mere råderum i vores kommunale budget til både unge,
ældre og dem midt imellem. Jens Henrik Kirk fra de Konservative foreslår således et nyt rådhus, som skulle
udløse et råderum på 1o millioner ifølge ham.

I læserbrevet skriver han citat:

"
Det er altså officielle tal udarbejdet af konsulentfirma - men som p.t. syltes lidt og puttes ned i et glas med
lufttæt låg, så ingen behøver at tage stilling til en åbenlys besparelse".

Emnet er politisk behandlet på byrådsmødet den 26/1 2016 pkt. 16. Her er der en økonomisk beregning og de
10 millioner i rationale, som Jens Henrik Kirk henviser til er i år 26. De første mange år er det under 1 millioner,
og flere år nærmere en halv million, der evt. kan være i besparelse.

Så der er ikke noget der puttes ned et sylte-glas, og der er taget beslutning om, at man i nuværende byrådspe-
riode stiller sagen i bero.

Men der er heller ikke de millioner i det, så det er ikke modvillig mod nytænkning eller nej-hatten der fra min side
er i spil, men det er ikke en samling af rådhusene der udløser millioner til andre velfærdsområder.

Jeg så hellere, man satte fokus på, hvordan man mødes, og f.eks. tænker web-møder og andre teknologiske muligheder ind, så medarbejderne ikke bruger tiden på kørsel mellem rådhuse.

Jeg er selv i anden sammenhæng med i en større organisation (DBU), og her anvender vi i høj grad Web-møder, og det har resulteret i meget mindre mødeudgifter, men absolut ikke i mindre kvalitative møder.

Af: Henrik Sloth, byrådskandadit.
Nr. 6 på Venstres liste
Fredag 10. november 2017
Forfriskende med en ung radikal borgmester
Det har nok undgået de flestes opmærksomhed, men ved siden af de to oplagte borgmesterkandidater, Mogens Jes-
persen (V) og Leif Skaarup (S) er der faktisk en tredje, nemlig en lille, spinkel radikal med store armbevægelser;
Casper Hedegaard!

Store armbevægelser er ikke særlig radikalt - og slet ikke, når partiet ikke er repræsenteret i det nuværende byråd.
Men Casper har en plan - en vision.

Han vil genskabe Hadsund som omdrejningspunkt for den østlige del af kommunen.

Han vil skabe optimisme og dynamik ved hjælp af infrastrukturforbedringer og erhvervsudvikling.
Han vil oprette en ny integreret ungdomsuddannelsesinstitution i Hadsund.

Alt dette har naturligvis ingen gang på jorden, siger de gamle trætte mænd i byrådet, som er vant til at skulle kæmpe
for at undgå nedskæringer og nedlæggelser, og som ikke har meget overskud til nytænkning!

Dog, selv om det kan lyde som en gratis omgang for en, som ikke engang har plads i byrådet, er det forfriskende og opløftende med den unge borgmesterkandidats offensive vision, når det ses i kontrast til de etablerede partiers kandidaters mere defensive tilgang: "Det kan der umuligt skaffes økonomi til!"

Måske kan der skaffes økonomi fra andre kanaler end kommunekassen, hvis visionen bliver til konkrete planer. Østenden af kommunen har brug for det løft!

De to sandsynlige borgmesterkandidater vil sikkert begrænse sig til at være forretningsførere i et seriøst arbejdende og forhandlende byråd der disponerer forsigtigt for at undgå tab. Det skal ikke forklejnes, men vi bør vælge politikere ud fra værdier og visioner, ellers bliver der for lidt forskel mellem forvaltning og byråd!

Af; Jan Thøgersen, Veddum

Onsdag 15. november 2017
Skal embedsmænd afgøre hvem der skal have hjælp ?
Hvis du er helt afhængig af en bestemt behandling og træning for at kunne vedligeholde din krop, bevare dit funktions-
niveau og i sidste ende leve lige så længe og godt som alle andre, så vil de færreste nok mene, at behandlingen skal
afhænge af din kommunes økonomi. Økonomien afgør jo heller ikke, om man skal have en CT-scanning eller om gra-
vide skal have et kejsersnit. Det er en sundhedsfaglig beslutning, som træffes af læger.

Men i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen er der lagt op til, at det fremover ikke er en
 læge, men en kommunal sagsbehandler, der skal visitere til vederlagsfri fysioterapi. Det, frygter jeg, kan få alvorlige
konsekvenser for mennesker med handicap i almindelighed og mennesker med cerebral parese (spastisk lammelse)
i særdeleshed.

Rigtig mange mennesker med cerebral parese modtager vederlagsfri fysioterapi. Og for mange - især voksne - er fy-
sioterapibehandlingen ofte den eneste behandling, de får. Det er en behandling, de er helt afhængige af for at vedlige-
holde kropslige funktioner, forebygge kropsligt forfald, senskade og for tidlig død.

Skal kommunerne fremover bestemme, hvem der kan få fysioterapi og hvor ofte, så frygter jeg, at økonomiske overvejelser vil betyde, at mange handicappede ikke får den behandling, de har brug for. Konsekvensen vil være dårligere helbred, dårligere livskvalitet - og formentlig også øgede udgifter til andre hjælpeforanstaltninger, medicin og flere hospitalsindlæggelser. Derfor skal det naturligvis fortsat være læger, der vurderer behovet for vederlagsfri fysioterapi.

Af: Lone Møller, landsformand i Spastikerforeningen
Fredag 17. november 2017
Også gymnasieundervisning med computeren hjemmefra

Under den igangværende valgkamp har der været stor fokus på at bibeholde de unge på ungdomsuddannelserne
i Mariagerfjord Kommune. Herunder fokus på, hvordan man bl.a. får dem til målrettet, at søge de gymnasiale ud-
dannelser i Hobro.
En god start vil i den forbindelse være, at se på en ny udformning af de gymnasiale uddannelser, fremfor kun at
finde forbedrende tiltag inden for transportmulighederne.

Det er på tide at kigge mere målrettet på, om nogle fag kan foregå som onlineseminarer kombineret med klasse-
undervisning. På den måde behøver eleverne ikke nødvendigvis at befinde sig på uddannelserne i alle timerne. 
Nogle elever lærer endog bedst ved, at sidde for sig selv og høre eller læse på materialet. Det skal dog foregå, så
eleverne fortsat kan komme med spørgsmål til underviserne, enten på skrift eller tale på samme måde, som vi i
dag kender det fra fx Skype.

I de seneste år har der været stor fokus på elevernes fravær, men under indlæringen på de gymnasiale uddannel-
ser må eleverne modnes til målet om at tage ansvar for egen læring. Kontrollen af fraværet kan dog tage udgangs-
punkt i, hvorvidt eleven har set hele seminaret og deltaget aktivt i lektionen.

Gevinsten er, at lektionen i samme omgang optages, så eleverne har mulighed for at gense seminariet, efter behov, når de fx sidder med lektierne eller skal repetere til eksamen.

Endnu en fordel ved denne kombinerede undervisning er, at der ved eksempelvis sygdom eller anden fravær kan afspilles allerede indspillede lektioner. Herved undgår både lærevikarer og elever at miste kontinuitet og den røde tråd i undervisningsprogrammet.

Det handler om nytænkning. Målrettet mødetid- og lektion planlægning fra uddannelses institutioner og tidsbesparende løsninger for alle unge på ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord kommune.

Af: Lasse Madsen
Nr. 19 på venstres liste til byrådet

Lørdag 18. november 2017
Ansvar og ejerskab i øjenhøjde
"Det er som om, kommunen ikke lytter!" Det lå mellem linjerne, da jeg talte med en tidligere elev, jeg har været klasse-
l
ærer for.
Kommunen har sammen med familien skabt en ramme, der giver hende nogle muligheder for lige vilk
år for ud-
dannelse og bolig som hendes j
ævnaldrende, men det står på usikker grund.

Efter en permanent erhvervet hjerneskade efter en trafikulykke som 16-
årig, har hun kæmpet sig tilbage på førlighed og
livsgl
æde, dog har hukommelse og evnen til overblik lidt skade. Hun er nu i gang med en studentereksamen, der stræk-
ker sig over fire
år, og hun er flyttet i egen bolig med afsæt i et rehabiliterende forløb.
Den mulighed er hun og familien glade for, men de har k
æmpet hårdt, og det slider på ressourcerne.

De sidder med den klare fornemmelse af, at det skal v
ære en kamp! Et antal sagsbehandlere, de efterhånden må opgive
at holde tal p
å. At det er det hele forfra, hver gang en ny kommer til.
De er ikke utilfredse med det, kommunen kan tilbyde
- det handler det ikke om.
Men det handler om, at sagsbehandler og familien m
å finde ind i en god takt på hendes præmisser.

Min tidligere elev har frem til n
æste status i marts, hvor hun kan koncentrere sig om sine studier. Tiden derefter er uvis. Der er muligvis/muligvis ikke tale om, at hun skal flytte hen over foråret, hvor hun samtidig skal kæmpe hårdt for sin afsluttende eksamen sammen med sine kognitive udfordringer.

Det er uv
ærdigt og en uordentlig behandling af borgere!

Jeg har netop undervist mine elever i argumentationsmodellen. Den er god til en nuanceret dialog, hvor p
åstande bliver underbygget med fornuftige belæg. Så når man langt i det, man vil, fremstår saglig og troværdig.
Det burde v
ære sådan i Mariagerfjord Kommune, at sagsbehandler og familie bakker hinanden op gennem en synergieffekt i øjenhøjde, hvor 2+ 2 = 5. At give sagsbehandleren ansvar for og ejerskab over et godt forløb, der er tilpasset den enkelte borger og familie.Det er bestemt ikke sagsbehandlere, der står for skud i dette. Slet ikke! Jeg ved selv fra et forløb herhjemme, samt hvad jeg ellers får fortalt fra borgere, at de gør, hvad de kan. Men det er de vilkår, der er til rådighed.

Sagsbehandleren skal gives og kunne tage ansvar for, at der gennem gode argumenter kan tilrettel
ægges et forløb, der giver mening og værdighed for den enkelte. Det er ordentlighed.

Af. Trine Brøndum Vestergaard, byrådskandidat for Konservative Mariagerfjord.
Mandag 20. november 2017
Fra nr. 1 til nr. 22 på 89 cm lang stemmeseddel
Jeg er naturligvis klar til valget til regionsrådet på tirsdag, og jeg kan kun blive valgt med din stemme.

Jeg står som nr. 22 på den 89 cm lange gule valgseddel. Der er 247 der er opstillet, og der skal vælges 41 nye medlem-
mer til det ny Nordjyske Regionsråd. Det vil sige, at hver 6. på listen vil blive valgt. Der er flere opstillet denne gang end
sidste gang

Flere har spurgt mig, om min placering fra nr. 1 på listen for 4 år siden og til nu nr. 22 denne gang. Det er enkelt. Jeg har
selv valgt ikke at stille op som spidskandidat denne gang, og i Venstre er der højt til "loftet", og vi har sideordnet opstilling.

Det vil sige, at "man" er lige meget værd, uanset hvilket nummer, man får på listen.

Flere andre partier har interne valg, som herefter placere kandidaten på valglisten.

Det betyder, at andre partier internt selv har valgt, hvem de vil have borgerne til at vælge på deres liste fra nr. 1 og til nr. xy.

Det syntes jeg er lidt specielt. Det eneste parti, der ikke har sideordnet opstilling er Enhedslisten.

Liste Ø har selv bestemt hvem, de vil have valgt ind og i nummerorden.

Af: Jess V. Laursen, regionsrådsmedlem (V)
Kandidat nr. 22 på Venstres liste