LÆSERBREVE
22.marts 2018
Selvfølgelig skal Mariagerfjord kommune være røgfri
   
    To medlemmer i Sundhed- og Omsorgsudvalget i Mariagerfjord havde til sidste økonomiudvalgsmøde ind-
stillet, at Mariagerfjord skal gøre følgeskab af de 21 andre kommuner, der allerede er blevet røgfrie. Et vigtigt
forslag, der livligt vil blive debatteret.
   
    Det er alment kendt, at rygning er markant mere sundhedsskadeligt end mange andre risikofaktorer som
f.eks.  overvægt, trafikulykker og alkohol.
   
    Allerede inden vores møde i økonomiudvalgert kunne man læse på Facebook, at Radikale Venstre med
Casper Hedegaard var imod. Det samme viste sig at være tilfældet med Peder Larsen SF.
   
    Det er mig en gåde, at man kan være imod et forslag om at skabe bedre vilkår for sundhed i kommunen.
   
    Vi politikere har ansvaret for at vise vejen i forhold til vore unge og bakke op om regeringens ambition - at få
en helt røgfri generation i år 2030. Der er brug for nye skridt, hvis vi skal nå denne målsætning.
   
    Vi har ansvaret for at sætte en retning for sundheden og trivslen i kommunen. Vi skal naturligvis hjælpe alle
vores rygere med rygestopkurser og sætte aktivt ind med forebyggende foranstaltninger. Der skal være tid til at
finde gode løsninger i medarbejderudvalg og til at implementere de nye regler. Men jeg ser frem til, at vi i fællesskab kan finde gode løsninger til glæde for borgere, medarbejdere og kommunen som helhed, så vi kan være røgfri kommune fra april 2019.
   
    Jeg ser frem til, at den største arbejdsplads i Mariagerfjord - kommunen - viser vejen og tør have ambitioner om at sætte en ny vej. For år tilbage var der ikke mod til dette. Men et nyt Byråd og Økonomiudvalget har vist vejen. Desværre kunne SF og Radikale ikke være med til at vise denne vej.

Jens-Henrik Kirk
Medlem af Mariagerfjord Byråd for konservative.


Nu begynder det så igen, og hvor er det træls med snakken om at lukke Skelund Skole. For det er jo det, skole-
leder Lone Slater mener, når hun snakker om at lukke én af skolerne. Man vil jo ikke bygge til den mindre for at
lukke den større!

Forslaget fra skolebestyrelsen om at samle skolerne på én matrikel var også fremme inden kommunalvalget i
fjor. Da havde det kommunale udvalg bedt dem om et forslag til fremtiden i skoledistriktet. Skolebestyrelsen fo-
reslog altså allerede dengang, at man nedlægger den ene skole for at kunne give eleverne et lige så godt skole-
tilbud, som skoler med større elevgrundlag.

I valgkampen blev det fremhævet, at det er ikke rimeligt at bede skolebestyrelsen løse den slags problemer!

Ydermere var der bred enighed om, at problemet lå i økonomien. Havbakkeskolen bliver kompenseret for at have
to matrikler, så at lukke den ene vil ikke hjælpe.

Men den økonomiske tildelingsmodel, 75% på elevtal, 25% på klassetal, er dårlig for en skole, hvor klassestørrel-
serne er under 20 elever og gunstig for skoler med mange elever i klasserne, som der typisk vil være på store byskoler i Hobro, Hadsund og Arden.

For at give lige vilkår må tildelingsmodellen ændres - måske til 50/50!

At "kigge" på tildelingsmodellen var der bred interesse for blandt politikerne til valgmøderne, og nu må det vist være på høje tid at gøre noget ved det.

En stor skole, som Rosendalskolen, kan opspare 1 million på ét år, samtidig med at en mindre skole som Havbakkeskolen ikke engang har råd til én lærer pr. klasse. Det er ikke en retfærdig fordeling, og det må kommunalbestyrelsen ændre.

Det skader bosætningen i landsbyerne, for børn og forældre i de små samfund bliver utrygge ved, at disse trusler om skolelukning kommer op igen og igen!

Af Jan Thøgersen
Veddum Hovedgade 66
Veddum
Tirsdag 10. april 2018
Nedenfor:
Udbvalgsformand er for de store skoler
Søger stråmand til at lukke de mindre skoler
Als skole bør bevares
Hvor er det træls med ny snak om at lukke Skelund skole
Selvfølgelig skal Mariagerfjord Kommune være røgfri

Lørdag 14. april 2018
Als skole bør bevares
Der går rygter om, at der er faglige og personalemæssige problemer i Als-afdelingen af Havbakkeskolen, som
fører til, at politikerne vil lukke afdelingen og dele eleverne mellem Skelund og Hadsund, så overbygningen
kommer til Hadsund og Skelund udvides til 6.klasse.

Det er dog et meget tvivlsomt rygte, som man ikke bør fæste lid til!

Ganske vist kan Skelund-Veddum området have glæde af det højere aktivitetsniveau, som en større skole vil
give, for man vil nok skulle bygge lidt til for at rumme klasserne.

Og ganske vist vil Hadsund Skole kunne tilbyde et langt bredere fagligt miljø for overbygningen end Als kan.
Men hvis tildelingsmodellen bliver ændret, så de økonomiske muligheder er til stede i Als, vil man også her
kunne tilbyde en spændende og udviklende faglig vifte til overbygningseleverne. Og arbejdsvilkårene for lærer-
ne vil blive mindre stressende.

Vi i Skelund-Veddum bør ikke lade os forblænde af mulighederne for ekspansion, men tænke på børnene. De
små elever trives i det trygge og stimulerende miljø med et overskueligt antal børn.

Når de i 4.klasse flyttes til Als, er de modnet til nye udfordringer og udviklet til at kunne overskue noget mere, især hvis Als-afdelingen virkelig skaber en pædagogisk gennemtænkt overgang, så eleverne ikke går i stå, men får et personligt og fagligt boost!

Desuden bør vi være solidariske med folk i Als, som vil være kede af at miste byens skole!

Hvis der er problemer i Als-afdelingen, bør de løses der, og det må også være muligt, hvis de får økonomien til det. Men det bør ske hurtigt, inden folk begynder at flytte deres børn, fordi de ikke trives!

Af Leo Korsgaard
Formand Veddum Landsbylaug
Veddum
Svend Madsen (V) fra Hobro er formand for børn- og familieudvalget i Mariagerfjord kommune.

Han er tydeligt optaget af at bevare gode økonomiske vilkår for de store skoler i Hobro.

Det kan man læse i en artikel i Nordjyske 19.november 2017, hvor han forsvarer Rosendalskolens økonomiske
tildeling. Han kalder den retfærdig, selv om skolen i -17 har kunnet lægge 1 mio. til side, samtidig med at Hav-
bakkeskolen ikke har råd til én lærer pr. klasse!

Nu ser Svend Madsen så en mulighed for at udnytte det røre, som Havbakkeskolens bestyrelse og ledelse har
skabt med forslaget om at "lukke en af afdelingerne af skolen og samle den på én matrikel".

Han vil gerne fjerne fokus fra de økonomiske problemer pga. tildelingsmodellen og hellere benytte lejligheden til
at få lukket små skoler. Det ligger jo lige til højrebenet, når bestyrelsen selv foreslår det!

Men Svend Madsens ønske er, efter alt at dømme, at få lukket Havbakkeskolen både i Skelund og Als til fordel for en stor Hadsund Skole.

Ved samme lejlighed kan han måske få lukket Assens Skole til fordel for Mariager Skole, hvis han kan få et konsulentfirma til at foreslå det. (Nordjyske 17.11.17, 18.4.18 og 21.4.18).

Her kommer stråmanden ind i billedet. En stråmand bruges til at få en ulden økonomisk transaktion til at se legitim ud, og sådan bruger politikere eksterne konsulenter til at fremsætte de upopulære forslag, så de ikke selv skal tage ansvaret.
Men altså, det Havbakkeskolens bestyrelse og ledelse har fået sat i gang er, at skolen i Skelund er truet, men også overbygningen i Als og Assens og på lidt længere sigt sandsynligvis skolen i Als og Assens i det hele taget!

I stedet burde ledelse og bestyrelse have fokuseret udelukkende på at den økonomiske tildeling skal ændres hurtigst muligt!

Af Jan Thøgersen
Veddum Hovedgade 66
Veddum

Søger stråmand til at lukke de mindre skoler
Onsdag 25. april 2018
Bestyrelsen og ledelsen på Havbakkeskolen har foreslået at lukke den ene afdeling for dermed at løse skolens øko-
nomiske problemer.
Jeg har i et debatindlæg argumenteret med, at det ikke løser noget som helst, fordi problemet er elevtallet på årgan-
gene kombineret med en økonomisk tildelingsmodel, der ikke tilgodeser denne skolestørrelse
.
Elevtallet på årgangene bliver ikke ændret ved at nedlægge en afdeling - kun ved at nedlægge hele skolen!

Netop deri ligger den store fejl i bestyrelsens udspil, at det bringer hele skolen i fare, og for den sags skyld også As-
sens skole, hvad man kan se af Svend Madsens begejstrede indlæg om mulighederne med  "uvildige" konsulenter
og "kloge kvadratmeter".

Så kom jeg for skade at påstå, at Rosendalskolen kunne lægge 1 mio. til side i 2017, hvilket Svend Madsen forar-
get benægter. Derimod havde de et underskud på 300.000, skriver han!

Jeg blev lidt rystet over at have taget så meget fejl, så jeg rekvirerede de korrekte tal fra forvaltningen:

Rosendalskolen overførte 2.9 mio. til 2017 og 2.6 mio. til 2018. Så skolen har endnu flere penge til overs end jeg påstod!
Men Svend Madsen mener, det er fair at store skoler kan spare op, medens mindre skoler ikke engang har råd til én lærer pr. klasse!
Han argumenterer med at det er et spørgsmål om ligeværdighed. Hvis vi ændrer modellen vil elever på store skoler få mindre end elever på små skoler. Det passer jo simpelt hen ikke!

Men de store skoler vil få mindre og de små skoler vil få mere. Hverken elever eller forældre vil være skuffede over det, for de store skoler har stadig økonomi til at give eleverne god undervisning og gode oplevelser. Men eleverne på de mindre skoler vil opleve et løft, som de og deres forældre vil være taknemmelige for!

Af: Jan Thøgersen
Veddum Hovedgade
Veddum
Jante54@gmail.comMandag 14. maj 2018
MARIAGER: Den seneste uges fokus i medierne på plast kan efterlade os alle med det indtryk, at plast kon-
sekvent er et problem og uønsket. Det har været en ensidig debat, som vi gerne vil give nogle kommenta-
rer med på vejen:

Plast i naturen og i vores verdenshave er selvfølgelig en uskik og bør stoppes omgående, og ethvert tiltag
som kan forhindre disse forureninger af vores natur, bør iværksættes omgående.

Plast er et fantastisk materiale, som vores samfund ikke kan undvære. Uden plast ville vores madspild ek-
splodere, og uden plast ville vores sundhedsvæsen ikke kunne fungere. Alle undersøgelser viser, at plast-
forbruget i de kommende år fortsat vil stige, så det handler om at finde og udvikle løsninger for det forbrug-
te plast, så det bliver ved med at være en ressource og ikke affald.

 Plast er et særdeles velegnet materiale til at genbruge og genanvende. Vi har cirka 300.000 tons plastaf-
fald (ud af en total mængde plastaffald på 350.000 tons plastaffald), som vi desværre hverken genbruger
eller genanvender i dag. Det bliver brændt eller eksporteret som affald. Det er ikke godt nok, og det kan vi
gøre meget bedre!

Det husstandssorterede plast, som dog kun udgør under en tredjedel af vores plastaffald - er svært og
kompliceret at genanvende, men får al opmærksomhed. Lad os nu starte med at genbruge og genanven-
de de nemmeste plastfraktioner, det plejer at være en god ide!

 I industri, detailhandel og i bygge- og anlægssektoren findes der cirka 200.000 tons plastaffald, som vi
nemmere kan genanvende, hvis der sættes ressourcer af til en bedre for sortering, der hvor plasten bru-
ges. Det vil gavne samfundet, skabe nye arbejdspladser og ikke mindst komme miljøet til gode, da hver
kg. genanvendt plast sparer miljøet for 2.4 kg. CO2 udslip.

I vores virksomhed er vi mere end 50 mennesker som dagligt, og med stor passion,- arbejder med at op-
arbejde plastaffald til en ny genanvendelig plastråvare i høj kvalitet. I Danmark har vi flere gode kolleger,
som også i deres virksomheder arbejder med samme dagsorden som os - nemlig at være med til at øge
genanvendelsesgraden af plast i Danmark markant. For at kunne det, kræver det en adfærds- og hold-
ningsændring fra os alle, lige fra forbruger til producent, og alle derimellem.  Der skal være vilje og lyst til at
være med til at ændre indsamlings- og behandlingsmetoder, samt nogle der kan og vil se de mange muligheder. Vi håber og har
tiltro til, at den kommende nationale plasthandlingsplan fokuserer på plastens mange gode egenskaber og muligheder for at skabe vækst.

Af Gitte Buk Larsen, bestyrelsesformand i Aage Vestergaard Larsen A/S og
Franz Cuculiza, administrerende direktør i Aage Vestergaard Larsen A/S, Mariager
Mandag 28. maj 2018:
Gitte Buk Larsen
Franz Cuculiza