LÆSERBREVE
Tirsdag 27. juni 2017
Fornuftig aftale mellem regionerne og regeringen
Efter lange, men veloverståede forhandlinger er økonomiaftalerne på plads mellem regeringen og de fem regioner
i Danmark - og fordelingen af de økonomiske rammer til hver region er aftalt. Det endte med en ganske fornuftig
aftale med godt "nye" 500 mio. kr. til de fem regioner, hvoraf vi i Region Nordjylland får ca. 50 mio. kr.

Nu skal vi i gang med at arbejde med vores budget i Region Nordjylland, og det er en spændende proces, som
kræver omtanke og kræver, at de rigtige oplysninger kommer på "bordet". Materialet, der fortæller, hvad forbruget
har været i tidligere år er meget vigtigt, da det fortæller os, hvor vi eventuelt kan omlægge og/eller kanalisere nye
værdier hen. Så det kræver rigtig meget af vores dygtige ledere at få kortlagt, hvor der kan findes besparelser og
omlægninger.

Udgangspunktet ser godt ud, da vi sluttede året 2016 med et næsten nul-punkt, og det kan vi være stolte af. En
økonomistyring i 2017, hvor vi følger budgettet tæt, vil gøre det lettere at lave et godt budget for 2018 Vi er i gang
med at tænke nye tanker i vores respektive politiske grupper, og i august/september mødes vi igen med det sam-
lede regionsråd og MED-udvalgene til budget seminar, hvor de store "streger" skal slås.

Den endelige godkendelse sker i regionsrådet i september 2017, og Venstre ser frem til en god og konstruktiv proces.

Af: Jess V. Laursen, regionsrådsmedlem (V), 1. næstformand.
Teglbakkevej 36, Skelund
9560 Hadsund
Tirsdag d. 20/6 kom den årlige erhvervsklimaundersøgelse udarbejdet af Dansk Byggeri. Undersøgelsen viste des-
værre en meget negativ udvikling for Mariagerfjord Kommune. Kommunerne rangeres efter 31 forskellige parametre
for, hvordan det er at drive virksomhed i den enkelte kommune. De 31 parametre, kommunerne rangeres efter, er
blandt andet områder som byggesagsbehandling, skatter og afgifter, udbudspolitik, arbejdsmarked og uddannelse
samt kommunale kendetegn.  

Samlet set er Mariagerfjord Kommune gået fra at ligge på en 21. plads i 2016 til en nedslående placering som num-
mer 69 i 2017. Dette kan på ingen måde være tilfredsstillende.

Parametrene er bygget på data, som er indhentet fra Danmarks Statistik, kommunale regnskaber og andre offentlige
kilder. Desuden er informationerne hentet fra kommunale hjemmesider samt fra kommunaldirektørerne.

I 16 af undersøgelsens parametre er Mariagerfjord Kommune gået tilbage i 2017 set i forhold til 2016. Der har kun
været fremgang inden for otte parametre i samme periode. Inden for fire parametre har der ingen ændring været. De
sidste tre parametre er nye i 2017 i forhold til 2016 og kan derfor ikke sammenlignes med forrige år.

Inden for parametre som blandt andet sagsbehandlingstid i antal dage, gebyrer, offentliggjorte konkrete mål inden for sagsbehandling, udviklingen i antallet af virksomheder i kommunen og BNP i kommunen pr. indbygger er Mariagerfjord Kommune gået tilbage. Derved er både den enkelte virksomhed og kommunen som helhed negativt berørte af tilbagegangen.

Hvis vi ser på Mariagerfjords nabokommuner ligger både Vesthimmerland, Viborg og Randers bedre placeret end Mariagerfjord. Kommunerne er i direkte konkurrence med hinanden, når virksomheder ønsker at slå sig ned, eller iværksættere ønsker at starte op. Her bliver der set på kommunernes erhvervsvenlighed og de kommunale forhold for virksomhederne.

Når vores omkringliggende kommuner ligger bedre placeret, risikerer vi, at nye virksomheder og iværksættere foretrækker dem frem for Mariagerfjord Kommune. Det er utrolig vigtigt at have opmærksomhed rettet mod iværksætterne og skabe de bedst mulige kommunale rammevilkår for dem med idéer og gåpåmod. De skaber vækst og arbejdspladser, og det er, hvad vi har brug for. Konservative vil arbejde for et langt større fokus på iværksætterne og de lokale erhvervsdrivende! 

Af Kristian Willadsen
Hadsund.
Byrådskandidat for Konservative Mariagerfjord

Onsdag 28. juni 2017
Mariagerfjord er ikke en erhvervsvenlig kommune
Går det familierne godt - går det Danmark godt. Derfor vil Konservative arbejde for at styrke familierne i Danmark.En dagligdag i et parforhold, der ikke har det godt, er hårdt for både barn, mor og far! Og alle ved, at barnet er ramt - det ønsker ingen. Men det kan være svært at finde menneskelige ressourcer til at være der for barnet i sådan en presset situation.
Barnet har bedst af at være i relationer præget af tryghed og forudsigelighed. Uanset om det er i en familie med far og mor, eller i en delt familie, hvor mor og far lever hver for sig præget af omsorg og samarbejde, må det vigtigste være god kommunikation og respekt, og ikke mindst at barnets tarv kommer i første række.

Det er konservativ politik, at de kommende generationer skal overtage en bedre verden. Barnets tarv skal i første række for at den enkelte gennem støtte og omsorg kan ruste sig og stå stærkt gennem sin opvækst. Derfor er det konservativ politik at voksne omkring barnet er gode rollemodeller og viser vejen for, hvordan vi generelt lever sammen og taler med og om hinanden med respekt og åbenhed, da det skaber sammenhængskraft for det enkelte individ, for familierne og for os som samfund.

Erfaringer fra Norge viser, at parforhold, der ikke har det godt, kan have godt af hjælp udefra til netop kommunikation i en ellers fastlåst knude. Nogle familier kan klare sig selv både i forhold til god kommunikation og økonomisk råderum til at prioritere rådgivning, men der er familier, der ikke har mulighed for at prioritere sådanne samtaler rent økonomisk. Derfor vil Konservative Mariagerfjord arbejde for at tilbyde alle forældre med børn under 12 år rådgivende samtaler, da vi ser det som en fælles forpligtelse at styrke de familier, der ikke selv har muligheden.
Ansvaret ligger hos familien - det skal ikke være det offentliges. Derfor skal vi støtte op om private initiativer til rådgivning og støtte, da det skaber mangfoldighed og frie valg for familierne. Men da det er konservativ politik at tage et socialt ansvar, skal parrådgivning med fokus på kommunikation og barnets tarv også være et kommunalt tilbud, som private netværk og kommunens frontmedarbejdere - rådgivere, lærere, pædagoger - kan henvise til og opfordre mor og far til at takke ja til.
En stemme på Det Konservative Folkeparti er en stemme til familien.

Af: Jens-Henrik Kirk og Trine Brøndum Vestergaard, Konservative Mariagerfjord, kandidater til Byrådet


Fredag 11. august 2017
Konservative værner om familien
Torsdag 7. september 2017
Håndværkerfradrag droppes - timingen kunne ikke være værre

Som bekendt udløber boligjobordningen - bedre kendt som håndværkerfradraget - med udgangen af 2017. Set med
branchens øjne kunne timingen næppe være værre, idet der er fuld damp på alle kedler, hvilket har fået regeringen til
at foreslå, at ordningen reserveres til kun at gælde hjemmeservice.

Men det er forkert at se på håndværkerfradraget som en støtteordning til byggeriet i svære tider.

I mine øjne er det en ordning, der kan reparere på følgeskaderne af de høje skatter i Danmark, det vil sige den alt for
omfattende, private gør-det-selv aktivitet og den store interesse for sort arbejde. Og her er det vigtigt at erkende, at
der er meget stor forskel på, hvordan situationen er i de forskellige dele af byggeriet.

Lidt forenklet kan man sige, at jo lettere arbejdet opfattes og jo mere arbejdskrafttungt arbejdet er, jo større proble-
mer er der med gør-det-selv arbejde og sort arbejde, og jo mere kan man opnå med et fradrag.

Det fremgår tydeligt af den undersøgelse, Skatteministeriet har lavet af den svenske ordning, der består af både et
fradrag for serviceydelser (RUT) og et fradrag for håndværksarbejde (ROT). Undersøgelsen viser, at såfremt fra-
draget for serviceydelser ikke havde eksisteret, ville 47% af svenskerne have udført arbejdet selv og 20% ville have
fået det udført sort.

Kun 20% ville have fået udført arbejdet hvidt uanset, om de havde fået fradrag eller ej. Det tilsvarende tal for håndværksydelser var langt højere, idet 59% ville have fået udført arbejdet med regning, uanset om der var fradrag eller ej.

Derfor advarede Danske Malermestre også kraftigt mod den seneste ændring af boligjobordningen, hvor man fra januar 2016 målrettede ordningen mod "grønne" investeringer.

Så godt som ingen kan finde på at udføre disse investeringer selv eller få arbejdet udført sort. Dels fordi de er "svære" at udføre, og dels fordi mange af dem kræver en autorisation, og endelig fordi der i mange tilfælde også kan hentes tilskud fra andre ordninger.

Det er da muligt, at ordningen har tilskyndet danskerne til at foretage flere grønne investeringer men næppe i noget stort omfang, da de høje energipriser i forvejen giver rigelig tilskyndelse.

Derfor bør man bruge ordningen til det, den er god til, nemlig til at bekæmpe sort arbejde og gør-det-selv arbejde.

Derfor skal ordningen naturligvis omfatte de egentlige hjemmeserviceydelser, men den bør også gælde de håndværk, hvor der er de samme problemer med gør-det-selv arbejde og sort arbejde. Det gælder eksempelvis malerarbejde.

Og så skal ordningen naturligvis gøres permanent.

Det vil aflaste familierne fra dødssygt gør-det-selv arbejde, og frigøre deres tid til mere nyttige gøremål. Desuden vil det fjerne incitamentet til sort arbejde, hvilket vi dokumenterede, da ordningen omfattede indvendigt malerarbejde.

Og endelig vil det skabe et nyt arbejdsmarked for hjemmeserviceydelser til gavn for nogle af dem, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Af direktør Ole Draborg
Danske malermestre
Torsdag 14. september 2017
Venstre i Mariagerfjord tilfreds med bredt budgetforlig
Det er med stor tilfredshed i Venstre, at alle i byrådet bakker op omkring budgettet for 2018, og dermed viser, at
budget 2018 ikke er starten p
å valgkampen.

Det betyder, at der er sikkerhed for kommunens ansatte omkring mål og midler i 2018, og man ikke skal frygte, at
en ny byr
ådssammensætning ændrer på de vilkår, der arbejdes under.

Venstre er specielt glad for, at man friholder hele socialområdet og faktisk tilfører omkring 15 millioner, som sikrer,
at der nu er afsat de midler, som omr
ådet har brug for.

Det betyder bl.a., at dagcentrene ikke beskæres i det nye budget.

Ligeledes er vi glade for, at de projekter, som idrætshallerne i Hadsund og Hobro har indsendt til kommunen, nu
underst
øttes med midler, der gør, at man kan komme i gang med at søge yderligere midler via f.eks. fonde til
igangs
ættelse. Det skulle også gerne give de frivillige i bestyrelserne mod på mere, og at de gerne vil være med til,
at f
å projekterne igangsat.

Ligeledes er der fundet en god løsning på problematikken med Borgerservice i Mariager og Arden. Disse digitaliseres og dermed bliver der mulighed for, at der udover servicen til borgerne også kan udvides i åbningstiden.

På vegne af Venstres byrådsgruppe. 
Gruppeformand Henrik Sloth 
Torsdag 21. september 2017
Mariagerfjord Kommune skal i fremtidsværkstedet.

Kommunens egne institutioner kan vise sig at være den bedste markedsføring vi har. Især hvis de får lov til at skille
sig ud.

Valgkampen i forbindelse med årets kommunalvalg er så småt gået i gang. Det ses og høres ude omkring. Når der
er valgkamp præges debatterne af at kandidaterne, både nye og gamle, i høj grad lufter deres visioner.

Det er aldrig populært at foreslå øgede udgifter i en kommunalbestyrelse. Kommunernes liv de sidste 20 år har væ-
ret en lang "tilpasning". Besparelse på besparelse - og i lighed med mange andre kommuner står også Mariager-
fjord Kommune med dagtilbud og folkeskoler
 (velfærdssamfundets hjørnesten) der har været udfordret af tilpasninger, justeringer, lovændringer, reformer etc.
Tilpasningerne har for det meste været et udtryk for at borgersammensætningen i kommunen ændrer sig -  vi bliver
færre børn og flere ældre.

Men jeg vover det alligevel: Hvor kunne det være godt om eksempelvis 4 - 6 år at stå med nogle kommunale institu-
tioner/folkeskoler, der virkelig vil være kendte og skille sig ud, i det daglige arbejde med at skabe et særligt godt bør-
neliv. Jeg siger bestemt ikke, at der ikke arbejdes hårdt og målrettet i dag, for det gør der, - men tænk hvad det kunne gøre, hvis vi var kendte i hele Danmark for det. Jeg taler her ikke om mursten og bygninger, men pædagogisk og læringsmæssigt indhold.  Folkeskoler i særklasse med egen identitet, daginstitutioner med kant og - her kommer det - en valfarten af dygtige nye medarbejdere og tilflyttende børnefamilier. Og lige derefter: Nye virksomheder - for de lokaliserer sig ikke kun på grund af hvor der ligger en motorvej - de ser selvfølgelig også efter kvalificeret arbejdskraft.

Mariagerfjord kommune er beliggende i et smørhul mellem Aarhus/Randers i syd, Viborg/Skive i vest og i nord har vi Aalborg. Med andre ord: der er rigtig mange arbejdspladser/potentielle medarbejdere i en afstand af ca. en times kørsel. Og så skal vi heller ikke glemme kommunens egne arbejdspladser og egne virksomheder.

Rigtige tilflyttere gider ikke spekulere over serviceniveauet på børneområdet i deres kommune. Og tilflyttere vil vi gerne have. Især i den østlige ende af kommunen. I dag er der tilflytning i Hobro/Valsgaard-området.  Vi skal have skabt balance, ellers vokser vi skævt. Huspriser/grunde i vores kommune er bestemt indenfor rækkevidde, især hvis vi sammenligner os med andre. Jeg ved godt at vi er oppe imod den store trend, der handler om at storbyerne har magnetisk tiltrækningskraft på de unge der skal til at etablere sig, men jeg er sikker på at der er ved at opstå en modbølge. Ikke alle unge har lyst til at binde 2-3-4 millioner - eller mere i en bolig. Vi skal være klar! Og der findes  andre værktøjer end nye lokalplaner og kommunalt udstykkede og byggeklare grunde.

Hvordan bliver vi så klar? Nogle gange skal man investere for at overkomme en udfordring. Og selvfølgelig vil der være en økonomisk udfordring i at give vore institutioner og folkeskoler den saltvandsindsprøjtning jeg mener der skal til. Jeg vil mene, at noget af investeringen kommer tilbage i form af de sociale forebyggende effekter, der vil vise sig. Dertil kommer den økonomiske effekt af den øgede tilflytning, jeg mener vil ske. (Øgede udligninger fra staten).  Vi er i mine øjne nødt til at kigge fordomsfrit på det i første omgang. Stille forskellige scenarier op, og ikke lade os begrænse. Dernæst skal vi selvfølgelig stille spørgsmålet: Hvor skal pengene komme fra. Noget af svaret vil blive at det ikke nødvendigvis handler om penge det hele. Men selvfølgelig kræver en investering penge.

Ovenstående er mit bud på et enkelt bidrag til at Mariagerfjord kommune for alvor tager hul på en styrket identitet som udviklingskommune/tilflytningskommune. Dette bud kan ikke stå alene, men sammen med andre gode forslag (hvor vi tør skille os ud), vil det vise sig muligt at rykke endnu flere felter frem. Det nye byråd skal i fremtidsværkstedet. Og..  -  jeg vil gerne have lov til at gå med.

- Tak fordi du tog tiden til at læse dette igennem.

Af: Peter Muhl, byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune. (A).
Kandidat til KV17 - nr. 6 på liste A
Nordtoften 3, Skelund
9560 Hadsund.
Fredag 29. september 2017
Nordjysk turisme skal være et fokusområde

Et stærkt samarbejde og et samlet turist-Nordjylland skal arbejdes ind i de fælles kommunale planstrategi inden for
erhverv og turisme
 
Turismen i Danmark er, i forhold til mange af de andre fokusområder i EU, ikke i "første" række og det betyder at vi
ikke er på topplacering som turistland, hvilket igen betyder at vi her har et område, hvor et samlet Nordjysk Turister-
hverv kan rykke og være lokomotiv for Danmark på at nå topplacering i EU's bevidsthed.
 
Vi har i Nordjylland mange og rigtig gode turistforeninger samt turistgrupper, men vi skal som nævnt have mere fo-
kus på turismen der ikke prioriteres højt nok som en del af vort erhvervsliv.
 
Nøglen er bedre fællesskabsfølelse og samarbejde inden for turisterhvervet, og det handler om simpelthen om, at få
mest muligt ud af de samme penge.
 
Visit Nordjylland kan sagtens gå foran med førertrøjen, og hvis de bakkes op af et stærkt sammenhold mellem de go-
de aktører på turistmarkedet, når vi målet om en topplacering.

Af Jess V. Laursen
Vestervanggård Teglbakkevej 36
Skelund

Tirsdag 3. oktober 2017
Kræfterne skal samles om et Hadsund-projekt
I et læserbrev gør Thorkild Løkke og Knud Erik Thomsen rede for de tanker, de har omkring et nyt projekt på slagte-
rigrunden i Hadsund. Det er altid godt, at der er borgere, der vil komme med ideer og input i forhold til den udvikling,
som der arbejdes med pt. i Hadsund.

I øjeblikket arbejdes der meget intens med området omkring den nye kanal, ligesom Hadsund By Concept har budt
ind med tanker omkring Hadsund og byens fremtidige udvikling. Omkring kanalen har der været afholdt flere møder
med borgerne, og den 1. november afholdes der slutmøde med borgerne omkring Kanalprojektet.

Mange af de tanker som gøres omkring slagterigrunden er også dem, man arbejder med omkring Kanal-projektet,
og derfor vil det efter Venstres mening være naturligt, at man sætter fokus på dette projekt og får udviklet dette om-
råde. Jorden omkring kanalen er ligeledes ejet af kommunen, mens slagterigrunden er på private hænder, og der-
for formodentlig har en stor handelsværdi.

Vi synes derfor, man bør samle kræfterne om et projekt - et projekt hvor der allerede er afsat midler og afholdt dia-
logmøder - og hvor man nu er tæt på at kunne komme med forslag til dette.

Hvis der pt. igangsættes flere projekter i Hadsund er risikoen, at alle projekterne løber ud i sandet, og man ikke kan samle alle kræfter om et stærkt projekt, som kan blive til gavn for hele byen.

Jeg vil tillade mig at slutte af med Hadsund By Concepts slogan: "Sammen kan vi mest" - det tror vi man kan ved, at samle byens kræfter et sted og om et projekt.

Af: Gruppeformand Henrik Sloth 
på vegne af Venstres byrådsgruppe. 
Nedenfor:
Kræfterne skal samles om et Hadsund-projekt
Nordjysk turisme skal være et fokusområde
Mariagerfjord Kommune skal i fremtidsværkstedet
Venstre i Mariagerfjord tilfreds med bredt budgetforlig
Håndværkerfradrag droppes- timingen kunne ikke være værre
Konservative værner om familien
Mariagerfjord er ikke en erhvervsvenlig kommune
Fornuftig aftale mellem regionerne og regeringen
Onsdag 4. oktober 2017
Skal ny Limfjordsforbindelse være en betalingsvej ?
Skal den 3. Limfjordsforbindelse være en delvis betalingsvej? Hvad synes du som borger?

Byrådene i de Nordjyske kommuner og Regionsrådet i Nordjylland har nikket ja til en 3.Limfjordforbindelsen via Egholm,
dog med nogle få mindre partier, der ikke er enig i placeringen. Og Folketinget er ligeledes positiv for en 3. Limfjords-
forbindelse

Men skal det være betalingsvej eller ej?

Den nye bro i Frederikssund etableres som en betalingsvej for dem der ønsker at komme hurtigere frem, og den er klar
i 2019, hvor det fremadrettet forventes at ca. 13.000 biler vil benytte broen i døgnet. Trafikken over Limfjorden er markant
og væsentlig større end i Frederikssund, og antallet af bilister vil være tilsvarende markant højere.

Spørgsmålet er, om vi nordjyder kan være tjent med at få en 3. limfjordsforbindelse som "måske" kommer en dag i "fremtiden", og derfor skal vi havde debatten om betalingsvej, helt eller delvist, igangsat med borger-inddragelse, således at det ikke kun er politikernes meninger, der høres.

Prisen på forbindelsen er på godt 7 mia. kr. og tager godt 7 år at etablere. Opgaven med at få igangsat forbindelsen tror jeg, vi hurtigere kan komme frem til, hvis vi i Nordjylland - efter en god og sober debat og i samarbejde med de nordjyske folketingsmedlemmer, finder fælles fodslaw overfor beslutningstagerne på Christiansborg.  

Kære Nordjyde, lad os høre din stemme. Hvad syntes du ?

Af: Jess V. Laursen
1. næstformand og Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland.
Skelund