LÆSERBREVE
Nedenfor:
Spastisk lammede er gidsler i økonomistyringskamp
2019 blev præget af klimadebatten
En jule- og nytårshilsen til Ældre Sagens medlemmer
Patienten er i centrum i regional sundhedsaftale.
Venstre er tilfreds med opprioritering af psykiatrien
Mangler konkrete forslag fra ny regering


Mandag 21. oktober 2019
Som ordfører for afbureaukratisering arbejder jeg for at lette bureaukratiet og forenkle regler for både det danske erhvervsliv og de offentlige ansatte. Det skal nemlig være nemmere at drive virksomhed i Danmark, og de offentligt ansatte skal ikke drukne i regler, men kære sig mere om kerneopgaverne.

Den forhenv
ærende V-ledede regering havde en klar ambition om at fjerne byrder for både det private erhvervsliv og de offentlige ansatte. Desværre tyder noget på, at den nye regering ikke har samme ambitioner.

Jeg spurgte i sidste m
åned erhvervsminister Simon Kollerup om hvilke konkrete regler, han vil fjerne for erhvervslivet. Det kom der ikke et konkret svar ud af. Så spurgte jeg både sundhedsministeren og finansministeren, om hvordan regeringen vil nedbringe bureaukratiet i den offentlige sektor og frigøre flere varme hænder. Stadig ingen konkrete svar.

Imens den socialdemokratiske regering ikke kan komme med nogle konkrete svar, kom VLAK-regeringen med flere i sidste regeringsperiode. Heriblandt en ambiti
øs målsætning om at lette erhvervslivets byrder med 4 milliarder kroner i perioden 2015-2020, samt 130 konkrete initiativer for regelforenkling i den offentlige sektor.

Ovenn
ævnte illustrerer med tydelighed forskellen mellem en Venstre-ledet og en Socialdemokratisk regering: Venstre sætter konkrete mål og konkrete tal på, hvor meget vi skal rydde op i erhvervslivets byrder og i den offentlige sektor. Vi skal have en målsætning om at lette arbejdet for vores virksomheder og offentligt ansatte.
 
Nu er der g
ået over 100 dage af regeringsperioden, og vi mangler stadig konkrete forslag til, hvordan vi letter byrderne for vores virksomheder og offentligt ansatte. Jeg vil derfor fortsætte med at holde regeringen i ørerne og forlange konkrete svar. I Venstre taler vi nemlig ikke kun om afbureaukratisering. Vi vil også gerne levere på området.

Af: MF Anne Honoré Østergaard (V), ordfører for afbureaukratisering
Efteråret viser sin flotte dragt i disse dage med paletten i gyldne farver. Dagene bliver kortere og mørket falder
hurtigere på. Mange mennesker synes det er dejligt, der falder ligesom en naturlig ro over det hele.

Men der er også en stor gruppe sårbare borgere, der har det meget svært i den mørke tid. Deres sind er skrø-
beligt, måske er de ovenikøbet ensomme. Så de lange mørke måneder, hvor vi andre kryber ind i vores stuer,
rykker sammen og tænder lys, da er de meste sårbare borgere i en helt anden situation, mørket lukker sig om
dem.

Vi har som samfund en pligt til at tage hånd om denne gruppe og derfor glæder det mig at et af Venstres man-
ge ønsker til budget 2020 blev indfriet med en opprioritering til psykiatrien.

Vores opgave er behandling, og derefter udskrivning når borgeren er klar og det skal ikke være til ingenting. For
hvor skal de mest sårbare mennesker gå hen, hvem er deres skytsengel, derfor er samarbejdet med de kommu-
nale indsatser og den praktiserende læge altafgørende for, at et skrøbelig liv ikke går til grunde.

Patientens Team er et af svarene, de formår at se helheden, vise vejen for og med patienten i de mange forskel-
lige indgange og tilbud kommunerne har.

Venstres helt overordnet tilgang til budget 2020 var en klar markering af, at vigtigheden for "sikker drift" er altafgørende for en positiv udvikling på hospitaler og øvrige områder. Det handler om ledelse, det bliver et fokuspunkt for os i det kommende år. Det handler om at budgettets overskrift "trædesten til fremtiden" ikke ligger og vipper, så man falder og slår sig.

Den vigtigste ressource i vores sundhedssystem er medarbejderne. Venstre ser med stor tilfredshed, at vores ønske om bedre modtagelse af nye medarbejdere og fastholdelse af de mange dygtige på vores hospitaler blev taget godt imod i forligskredsen. Vi skal mindske frafaldet og tilskynde, at man bliver lidt længere med seniorinitiativer.

Venstre ser mange perspektiver i borgernære løsninger, som det udadvendte hospital sammen med den praktiserende læge og kommunerne i fællesskab står for. Med det nye tiltag intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet er det et konkret tiltag, der gavner borgerne. Det er en vej, vi skal gå og forfølge i respekt for kommunernes forskellighed og økonomi.

Den vestlige del af regionen får nu en akutlægebil og vi gør akutlægebilen permanent i Hjørring, det giver tryghed. Den store indsats vores mange frivillige yder med 112 akuthjælper og SMS-hjertestop er unikt. De er for ofte "første mand på stedet" det redder liv med deres indsats og fremover får de hjælp af hjerteløberordningen finansieret af Tryg fonden.

Venstre er et blåt parti, men vi også går ind for grønne tiltag der giver mening. Vi skal styrke en bedre udnyttelse af vores resurser med mindre madspild, nedbringelse af energiforbruget, grøn transport og genanvendelse. Det bliver et langt sejt træk og vi har alle en opgave i at tænke os om med vores adfærd.

Venstre glæder sig over et godt forlig, der er blevet givet og taget, som det er i budgetforhandlinger. Vi ser frem til samarbejdet med praktiserende læger, kommuner og ikke mindst med partierne i Regionsrådet.

Venstre sætter blå fingeraftryk, vi vil samarbejdet til gavn for de nordjyske borgere og Region Nordjylland.

Af: Lone Sondrup, Venstre-gruppeformand i det nordjyske regionsråd


Torsdag 31. oktober 2019
Venstre er tilfreds med opprioritering af psykiatrien
Mandag 18. novemebr 2019
Patienten er i centrum i regional sundhedsaftale
Baggrund for etableringen af Patientens Team i Nordjylland var en Regionsråds beslutning i 2010 om, at der skulle
udarbejdes en ny ledelsesm
æssig organisering af det nordjyske sygehusvæsen, og at patientforløb i denne forbin-
delse skulle v
ære omdrejningspunktet for arbejdet i det nordjyske sygehus- og sundhedsvæsen og hermed etable-
ringen af Patientens Team.

Der har således gennem de seneste år været arbejdet fokuseret med at sikre etablering af Patientens Team - og
dette har ogs
å været gældende i sundhedsaftaleregi, hvor Patientens team gennem de seneste år har været og sta-
digv
æk er en af grundstenene (kronjuvelerne) i den regionale Sundhedsaftale.

Det er visionen for Patientens Team og sammenhængende patientforløb, at vi skal skabe sammenhængende og ef-
fektive patientforl
øb, og vi skal styrke patientens oplevelse af sammenhængende og effektive patientforløb, samt at
sikre at en hver kontakt med sundhedsv
æsnet har værdi for patienten.

Der er følgende principper for etablering af Patientens Team. Teamet har sammen hovedansvaret for hele patient-
forl
øbet. Der er en patientansvarlig læge pr. team, og det er den tværgående ansvarlige læge, der har det overordne-
de ansvar for patientrelationen og for at skabe sammenh
æng, samt har overblik og skaber tryghed for patienten i
hele forl
øbet.

Det involverede personale i teamet er både fast tilknyttede og ad hoc medlemmer, som kommer fra dels sygehusvæsenet og dels fra en kommune og patientens praktiserende læge.

Patienten er naturligvis inddraget, og hvis det er muligt inddrages også pårørende i teamet. Og det behov kan vi jo alle få under en indlæggelse

Der er i teamet fælles mål for patienten og det kliniske personale. Endvidere mellem de involverede personer en gensidig forpligtelse og respekt, og ligeledes skal der være empatisk og en ligeværdig dialog mellem involverede personer i temaet.

Som nævnt tidligere er Patientens Team en del af den regionale Sundhedsaftale, og for at udbrede kendskabet, opnå konsensus og vidensdele om emner har der været afholdt temadage om Patientens Team med alle de nordjyske kommuner.

Deltagere på dagene er alle ansatte der har en opgaver ind i Patientens Team. Der ud over inviteres også andre repræsentanter fra kommuner og region med interesse for området, der deltager også "peers", politi, Bruger- og Handicapråd og private tilbud. Målet er at sikre en så bred udbredelse af viden om Patientens Teams til alle relevante aktører som muligt.

Vi har draget de første erfaringer med Patientens Team fra et projekt mellem Aalborg Kommune og psykiatrien i Region Nordjylland.

Projektets formål var gennem etablering af Patientens Team at øge sammenhængen i de enkelte forløb med henblik på at nedbringe antallet af indlæggelsesdage, genindlæggelser og færdigbehandlingsdage for de mest komplekse psykiatriske patienter som er kendetegnet ved:

Alvorlig psykiatrisk sygdom - ofte med flere diagnoser, samtidigt misbrug og/eller manglende sygdomserkendelse
Massive sociale problematikker
Stort ressourcetræk i kommunen og Psykiatrien
Mange genindlæggelser
Lange indlæggelser
Vanskelig at fastholde og/eller rumme i sociale tilbud
Manglende motivation for opstillede tilbud

 Resultaterne for de tilknyttede patienter i projektet kan opregnes til:

Der var færre indlæggelsesdage
Der var færre genindlæggelser
Patienterne havde længere perioder uden indlæggelse
Bedre koordinering mellem de involverede parter i temaet
Der blev aftalt fælles planer mellem patient, region og kommune
Der blev en bedre forståelse blandt de fagprofessionelle af hinandens rammer, vilkår og opgaver og en højere grad af involvering af de patienter, som selv ønskede det, eller var i stand til det

Og det er i Patientens Team der afklares, hvem der har stafetten og serveretten

Af: Jess V. Laursen, regionsrådsmedlem i Region Nordjylland, næstformand i Psykiatriudvalget, medlem af Socialudvalget, politiske-styregruppen for NAU, Regionsudvalget i EU

Nytåret nærmer sig, og året går på hæld. Det skaber forhåbentligt tid til refleksion og tid til at se tilbage på året, der er
ved at løbe ud. Vi kan se tilbage på et år med en del aktiviteter i vores lokalafdeling, men der vil ikke blive ændringer
i eksisterende aktiviteter i 2020.

Bestyrelsen i ÆldreSagen Hadsund vil gerne sige tak for året, der er gået og for den interesse, der er vist foreningens
arrangementer.

I årets løb er vi blevet 2400 medlemmer, hvoraf 120 er frivillige. I kommunen er vi over 7000 medlemmer i Ældre Sa-
gen. Vi aktiverer over 600 medlemmer om ugen med vore forskellige aktiviteter og arrangementer.

Der vil igen i juni 2020 blive arrangeret en 2-dages tur til Cirkusrevyen på Bakken og dagen efter et besøg og guidet
rundvisning i Roskilde Domkirke, og på hjemturen vil der være frokost på Svogerslev kro.

Ferieturen vil i 2020 blive en 8-dages bustur til Alsace med udflugt til nærområderne. Mere om dette i medlemsbladet,
som udkommer i april måned.

I 2020 vil vi som resten af Danmark komme til at fokusere på "spis sammen aktivitet", dvs. at vi vil lave spis-sammen-arrangement i Als og Hadsund, og i september vil vi igen byde på en koncert med Prinsens Musikkorps Jeg vil igen nævne vores elektroniske arrangementsmail, som vi udsender med information om de forskellige arrangementer, vi afholder.

Der er på nuværende tidspunkt mere end 500 medlemmer, der modtager arrangementsmailen. De, der modtager arrangementsmailen, får en reminder om hvert arrangement. Medlemmer, der ønsker at tilmelde sig arrangementsmailen, kan kontakte et bestyrelsesmedlem.

Som I ved, er Ældre Sagens frivillige en mangfoldig gruppe. Fælles er et ønske om at være noget for nogen. Mange taler ikke højt om det at være frivillig og synes ikke, det er noget særligt. Men det ER noget særligt, og hvis du eller en af dine bekendte skulle være interesseret i at blive frivillig i ÆldreSagen, må du endelig kontakte os. Jo flere frivillige vi er, jo mere glæde.

Vi starter op igen i januar 2020 med seniorbio og nytårskoncert, - se vores hjemmeside eller hent et aktivitetskatalog i Kulturcenterets foyer.

Vi vil ønske alle ÆldreSagens medlemmer en rigtig god jul og et lykkebringende 2020

På bestyrelsens vegne
Per Roth formand
Tirsdag 24. december 2019
En jule- og nytårshilsen til Ældre Sagens 2.400 medlemmer
Året der gik 2019 blev i høj grad formet af klimadebatten og det øgede fokus på at mindske CO2-udledningen.

Danske Byggecentre har længe fokuseret på klimadebatten, hvilket vores arbejde i årets løb bevidner. Her har vi
bl.a. lanceret to værktøjer, der kan understøtte byggebranchens ønske om at bygge mere bæredygtigt.

Undersøgelser viser, at der fortsat er en udbredt mangel på generel viden om bæredygtigt byggeri hos særligt
små- og mellemstore håndværksvirksomheder. Derfor har et Branchesamarbejde bestående af Danske Bygge-
centre, Dansk Byggeri og Smith innovation med støtte fra Grundejernes Investeringsfond arbejdet for at udbrede
kendskabet til bæredygtighed og bæredygtige materialer.

Branchesamarbejdet bærer titlen "Vælg bæredygtigt", og der er udarbejdet materiale til de udførende håndvær-
kere og kunderådgiverne i de danske byggecentrene, der hver dag rådgiver både professionelle og private kunder.
Materialet sikrer viden om bæredygtighed, så der nemmere kan træffes et valg om bæredygtige byggematerialer,
når der bygges og renoveres.

Målet med branchesamarbejdet er at tilbyde et konkret svar på den manglende viden om bæredygtighed, som
opleves blandt byggebranchens udførende. Hensigten er ikke at sige, at det ene valg er bedre end det andet, når vi taler bæredygtighed eller ikke-bæredygtighed, men derimod at hæve et generelt vidensniveau, så det bliver nemmere at træffe det rette valg på et mere helhedsorienteret grundlag, så bæredygtighed ikke vælges fra baseret på fordomme eller manglende viden.

De danske byggecentre oplever en større og større efterspørgsel på miljøcertificeringer og dokumentation for byggevarers bæredygtighed. De fleste byggevareproducenter har godt styr på deres dokumentation, men til tider kan det være meget tidskrævende at finde den dokumentation, som vores kunder efterspørger. Derfor lancerede Danske Byggecentre bygdok.dk, hvor rådgivende, udførende og bygherrer kan finde dokumentation om bæredygtige produkter til byggeriet. Udover dokumentation for bæredygtighed åbnes der for adgang til lovpligtig dokumentation som sikkerhedsblade, CEmærkning og monteringsvejledninger.

Det går godt i den danske byggebranche og tendensen kan også mærkes i de danske byggecentre. Her er branchens samlede omsætning steget med 3,2 pct. svarende til 627 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. 2019 har været et godt år for de danske byggecentre og ser man frem mod 2020, så forventer jeg endnu et flot år, selvom der tales om, at dansk økonomi topper i disse dage.

Af: Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.
2019 blev præget af klimadebatten
Lørdag 28. december 2019
Theis har cerebral parese (spastisk lammelse). Han er 33 år og vild med fysisk træning. "Jeg kan mærke indeni,
at jeg har det bedre. Det giver en stor gejst, at det går fremad, og min livsglæde er blevet langt større," siger
Theis. Vægten er gået ned, og det fysiske og mentale overskud er gået op.

Det er langt fra alle, der træner lige så intensivt som Theis. Men alle fortæller den samme historie. Det giver dem
velvære og en oplevelse af at gøre noget godt for dem selv.

Vi har længe vidst, at fysisk aktivitet, bevægelse og motion er helt afgørende - ikke alene for velvære, men som
erstatning for medicin, til at reducere smerter og forebygge alvorlige sygdomme.
 
Derfor har børn, unge og voksne med cerebral parese siden 1989 haft ret til vederlagsfri fysioterapi for at kunne
forbedre og vedligeholde deres funktionsniveau. Vederlagsfri fysioterapi er - for de fleste - et helt og absolut nød-
vendigt træningsminimum.

Alligevel har rigtig mange i efteråret oplevet at få aflyst, reduceret eller udskudt deres fysioterapi. En undersøgel-
se viser, at ca. 25 procent har fået ændret deres tilbud, og små 20 procent forventer, at de vil få mindre vederlags-
fri fysioterapi i 2020, end de fik i 2019. 
 
Forklaringen er, at overenskomsten mellem fysioterapeuterne og det offentlige indeholder en økonomisk ramme, som ikke må overskrides, og fysioterapeuterne er forpligtiget til at sørge for, at det ikke sker.

Det er baggrunden for, at mange af vores medlemmer har oplevet et sandt kaos i den vederlagsfri fysioterapi i efteråret. Og det går ikke over. Vi vil se det samme hvert efterår, så længe overenskomsten ikke ændres.

Det er ikke rimeligt, at borgere med et åbenlyst behov for hjælp tages som gidsler i en økonomistyringskamp. Mennesker, hvis førlighed og livskvalitet er helt afhængig af den træning, lægen har visiteret dem til, skal ikke være kastebold i en kamp om kroner. Der må skaffes de midler, som er nødvendige for at sikre, at alle, der er afhængig af det, får den fysioterapi, de har behov for.    

Af: Lone Møller, landsformand i CP Danmark - Landsforeningen for cerebral parese

lørdag 18. januar 2020
Spastisk lammede er gidsler i økonomistyringskamp
Onsdag d. 22. februar 2020 er det et år siden, at Mette Frederiksen introducerede Arne og hans "ret" til tidligere pension. Siden da har Socialdemokratiet vundet regeringsmagten, mens Arne har vundet retten til at vente. For her et år efter er vi ikke blevet meget klogere - vi ved hverken hvilken faggruppe der skal have ret til tidligere pension, eller hvornår de skal have det.

Heldigvis har alt ikke stået stille det sidste år. For mens Socialdemokratiets valgløfte er forblevet et løfte, har vi i Venstre taget initiativ til, at nedslidte danskere kan trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet. Det lovede vi før valget, og det blev en realitet fra d. 1. januar 2020.

I foråret indgik den Venstre-ledede regering nemlig - sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre - en ny aftale om seniorpension. Med den aftale fik nedslidte danskere mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet, hvis man har under seks år til den normale pensionsalder, og hvis man kan arbejde under 15 timer om ugen. Og det gælder alle faggrupper og typer af nedslidning: uanset om man er pædagog, tømrer, eller noget helt tredje og uanset om man er fysisk eller psykisk nedslidt.

Et år kan altså byde på alt eller ingenting. Mens Socialdemokratiet blot har givet et valgløfte uden skyggen af en konkret model, har vi i Venstre både fremlagt og gennemført en ny seniorpension, der allerede i dag er trådt i kraft. Venstre har givet alle nedslidte danskere en ret til tidligere pension, og Socialdemokratiet har givet Arne retten til at vente. 

Af:  MF Anne Honoré Østergaard (V) & Hans Andersen (V), begge medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Arne venter stadig på sin "ret" til tidligere pension
Onsdag 22. januar 2020