LÆSERBREVE
Nedenfor:
En børnehave er ikke en produktionsvirksomhed.
Farligt at køre på cykel i Ø. Hurup i sommertrafikken
Politikerne er ved at kvæle landsbysamfundene
Tænk på børnefamilierne
Lukker institutioner stopper positiv udvikling
Udbvalgsformand er for de store skoler


Bestyrelsen og ledelsen på Havbakkeskolen har foreslået at lukke den ene afdeling for dermed at løse skolens øko-
nomiske problemer.
Jeg har i et debatindlæg argumenteret med, at det ikke løser noget som helst, fordi problemet er elevtallet på årgan-
gene kombineret med en økonomisk tildelingsmodel, der ikke tilgodeser denne skolestørrelse
.
Elevtallet på årgangene bliver ikke ændret ved at nedlægge en afdeling - kun ved at nedlægge hele skolen!

Netop deri ligger den store fejl i bestyrelsens udspil, at det bringer hele skolen i fare, og for den sags skyld også As-
sens skole, hvad man kan se af Svend Madsens begejstrede indlæg om mulighederne med  "uvildige" konsulenter
og "kloge kvadratmeter".

Så kom jeg for skade at påstå, at Rosendalskolen kunne lægge 1 mio. til side i 2017, hvilket Svend Madsen forar-
get benægter. Derimod havde de et underskud på 300.000, skriver han!

Jeg blev lidt rystet over at have taget så meget fejl, så jeg rekvirerede de korrekte tal fra forvaltningen:

Rosendalskolen overførte 2.9 mio. til 2017 og 2.6 mio. til 2018. Så skolen har endnu flere penge til overs end jeg påstod!
Men Svend Madsen mener, det er fair at store skoler kan spare op, medens mindre skoler ikke engang har råd til én lærer pr. klasse!
Han argumenterer med at det er et spørgsmål om ligeværdighed. Hvis vi ændrer modellen vil elever på store skoler få mindre end elever på små skoler. Det passer jo simpelt hen ikke!

Men de store skoler vil få mindre og de små skoler vil få mere. Hverken elever eller forældre vil være skuffede over det, for de store skoler har stadig økonomi til at give eleverne god undervisning og gode oplevelser. Men eleverne på de mindre skoler vil opleve et løft, som de og deres forældre vil være taknemmelige for!

Af: Jan Thøgersen
Veddum Hovedgade
Veddum
Jante54@gmail.comMandag 14. maj 2018
Torsdag 16. august 2018
Med et par års mellemrum skal borgerne i Skelund-Veddum åbenbart på barrikaderne for at forsvare de lokale institutioner mod nedlæggelse. Den slags gentagne trusler er meget skadelige for den gunstige udvikling, tvillingebyerne ellers oplever: Højt aktivitetsniveau, tilflytning af børnefamilier, nybyggeri, optimisme med mere.

Alt dette kan gå i stå og dagligvarehandelen risikerer at lukke, hvis vi mister skole og børnehave. Men bare truslen herom undergraver det arbejde vi gør i landsbyforeningerne for at gøre vores lille samfund attraktivt.

Der er brug for en principbeslutning i kommunalbestyrelsen om, at Mariagerfjord ikke undergraver, men støtter udviklingen af bæredygtige landsbysamfund!

Som udvalgsformand Svend Madsen allerede i foråret kom til at røbe en plan om, vil man bruge et konsulentfirma til "fagligt" at legitimere nedlæggelse og centralisering.

Konsulentfirmaet skal lave workshop og analysere, men opdraget er snævert. Der skal analyseres på to scenarier: Enten samles børnehaverne i Skelund og skolebørnene i Als, eller både børnehave og skole samles i Als.

Begge muligheder betyder altså at Veddum mister børnehaven og Skelund mister skolen. Hvis det skal være sagligt bør et tredje scenarie indgå i analysen. Nemlig fordele og ulemper ved at bevare status quo!

I mange år har tendensen været rationalisering og centralisering i industri, landbrug og i kommunale institutioner. Man taler om stordriftsfordele og økonomisk rentabilitet. Disse værdier kan være relevante i produktionsvirksomheder, men når det handler om at opdrage og uddanne vore børn, er der andre værdier, der tæller mere. Trivsel i et trygt og stimulerende miljø med et overskueligt antal børn.

Det er den slags vilkår, man kan tilbyde i en lille børnehave som Stjernen og i en lille indskoling som på Skelund Skole!

Helt på tværs af workshop og analyser, har Børn- og familieudvalget pludselig besluttet at indstille børnehaven i Veddum til lukning 1.november!
Det er da et helt ubegribeligt og usagligt hastværk, også set i lyset af at prognoserne forudser stigende børnetal de kommende år. Så der vil være behov for pladsen både i børnehaven i Veddum og på skolen i Skelund. Derudover har det som sagt kæmpe betydning for Skelund-Veddums udvikling at vi har disse institutioner i byerne.

Af: Veddum Landsbylaug
Det ser ud til, at det første udvalg har besluttet at lukke børnehaven Stjernen i Veddum.

Som en tyv i natten har udvalget arbejdet på dette. Der har tidligere været nogle tiltag til denne beslutning, Men tidligere tiltag er blevet skubbet i baggrunden. Ved sidste byrådsvalg,lød fra flere politiske sider, at det ikke havde nogen gang på jorden, børnehaven Stjerne samt Skelund Skole skulle ikke lukkes.

Men pludselig kommer det frem, at udvalgsformanden har søgt hjælp fra et ekstern firma, der skulle redegøre for det fornuftige, at lukke børnehaven. God økonomi for kommunen. Dette kan ikke overraske nogen, at man vælger sådan en løsning, så kan man jo altid sige, vi vil så gerne bibeholde børnehaven, men det vil være økonomisk uforsvarligt.

I denne forbindelse tænker man ikke på de forældre, der bliver ramt. Da jeg ikke på nuværende tidspunkt ved bestemt hvor mange børn, der befinder sig i børnehaven, prøver jeg med et tal, skal vi sige 23 børn, på nuværende tidspunkt. Det betyder, at disse forældre vil få fra 10 til 20 km. længere  på arbejde om morgenen, og den samme ekstra afstand om eftermiddagen. (nu kan vi jo helt roligt tænke på co2 udslippet) grøn energi, pyt med svineriet, bare det bliver billigere for kommunen.

Samtidig vil småbørnsfamilierne få et mere hæsblæsende liv. Travlt om morgenen, børnene skal en halv time tidligere op, for at de kan komme i børnehave. Samtidig skal forældrene møde samme tid, som i den gamle børnehave, puh ha. Så lad os lade være at tænke på ulvetimen om eftermiddagen. Hurtigt hjem, lave mad, spise, børnene i bad og i seng. Hvis forældrene er heldig og ønsker, kan de skiftes til at deltage i arrangementer om aftenen. Eksempelvis kurser, sport eller kultur. Muligvis bliver det så svært for disse forældre at deltage, så de bliver nød til at melde fra. Når og hvis dette sker, kan man roligt sige fra byrådets side, det var sgu da godt, så belaster disse forældre, da ikke tilbuddene i kommunen. (ny besparelse).

Udgift for disse forældre, rent kørselsmæssigt aflevering og afhentning, 2 gange 2 daglige aflevering og afhentning, hvilket svarer til ca. 20 km.
Daglig i 52 uger, minus, 5 ugers ferie i alt 47 uger gange 5 dage er lig med 235 dage gange 2 x 10 km dagligt, hvilket svarer til 7700 km. Dette antal km. Ganges med 23 forældre-par, hvilket igen svarer til 7.700 km. Gange med 23, hvilket så svarer til en kørsel på 177.100 km. Skal vi prøve at tage et lille eksperiment. Hvor langt kører en bil på literen, lad os prøve 7700 km. En cirka længde på 1 liter, optimistisk 16. km, hvilket så svarer til 11.065 liter, i god gammel dansk mønt, beløber det sig med en pris på 11,00 kr. Til 121.715,00 kr.  (så kan man sige længe leve co2 udslippet) HURRA HURRA).

Småbørnsfamilierne i det lille samfund betaler. Vi fede pensionister kan sammen med de småfede byrådsmedlemmer  kun klappe i vore små hænder. Gud hvor blev det billigt for os.

En lille indskudt bemærkning. Jeg husker fra mit arbejdsliv, hvor der blev læst en lille historie, om en stor abe, der trynede alle de små. De små havde ingen våben eller modtræk, så de måtte finde sig i tyranniet. Vi læste historien for børnene for at de kunne lære, hvor rart alle ville have det,  hvis vi behandlede hinanden pænt og ordentligt, og alle opførte sig pænt. Pointen var og er stadigvæk, (pludselig råbte en lille forsigtig abe BØH, det store grimme byråd blev forskrækket, og glemte alle sine elendige og grimme forslag). Jeg er selvfølgelig nervøs for, at visse byrådsmedlemmer, ikke kan forstå eller vil forstår budskabet.

Det ville være skønt, hvis vi alle kunne lære noget, så man ville begynde at bygge vore samfund op, så der er plads til alle.

Min sidste opfordring ! Tag jer nu sammen og træf en beslutning, der er til gavn for de nuværende ramte børn og forældre, også på sigt for alle de øvrige små samfund i vores kommune.

Vi har her i byen tidligere haft problemer med de høje fjernvarmepriser. Det lykkedes at få noget gjort ved disse, ved hjælp af en lokalpolitiker. Det kan vi kun sige tak for (Husted) ikke til Josefsen. Der er blevet væltet mange huse af kommunen i byen uden at skele til, om alle burde væltes, eller man kunne have reddet nogle.  Mange af beboerne i de nedlagte huse havde ikke bil, derfor lagde de megen handel i vores dagligvarebutik. Det har betydet mange svære tider for vores lille dagligvarebutik. Kun på grund af en utrolig , glad og humoristisk uddeler og hans fantastiske personale er det lykkedes, at bevare vores butik. 

Børnehavens lukning, betyder sandsynligvis, at denne fantastiske butik også snart lukker. Samtidig stopper al ny udvikling i byen, 2 unge mennesker er i gang, eller har lyst til at bygge hus, på nogle af de tomme grunde, begge nye huse, vil sandsynligvis, snart indeholder et par eller flere vidunderlige unger. (har I så grund til at være stolte, når I tager alt fra os)

Med venlig Hilsen
Kurt Kjærsgaard
En ung pensionist og gammelt fjols
Men en rigtig glad Veddum borger

Fredag 17. august 2018
Tænk på børnefamilierne
Skelund-Veddum bliver nedlagt. Der er desværre stor risiko for, at det kan blive den skinbarlige sand-
hed, ikke kun i Veddum og Skelund, men ALLE landsbysamfund i hele Mariagerfjord Kommune. For
vores politikere har valgt en selvdestruktiv linje, der går ud på, i centraliserings- og effektiviseringens
navn, at kvadre alle livsnerver efter tur, for til sidst at drukne al håb om fremgang og vækst.

Vores børnehave i Veddum har det håbefulde navn Stjernen, Ikke kun fordi børnene er vores alles små
kommende stjerner i vores byliv. Men også fordi, de er personificeringen af håbet og ønsket om, at vo-
res lille samfund vil forsætte vores gode progressive fremgang med tilflyttere,
nybyggeri og erhvervsvækst. Dette ønsker kommunalbestyrelsen ikke.

De ønsker, at børnehaven lukkes, og de 24 børn flyttes til Als, hvor der ikke er kapacitet til dem. Eller
rettere, det konsulentfirma, kommunalbestyrelsen har hyret ind til at tage beslutningen for dem, synes
det er en god idé. Måske med den bagtanke, at hvis man tvinger børnene i modsat retning af, hvor for-
ældrene arbejder, og giver børnene dårligere vilkår, så flyttes der automatisk det overskydende antal
børn til andre steder i kommunen.
 
Hvorfor er det så, at udvalget er kommet til denne drastiske beslutning, at lukke vores livsnerve, vores børnehave?

 Jo, kommunen mangler penge - rigtig mange penge. For der er kludder i Mariagerfjords regnskaber. Igen har kommunalbestyrelsen indkaldt et eksternt konsulentfirma ind, for at lave et husholdningsbudget over 2019 og få styr på diverse tilskud og indtægter. For vi har åbenbart ingen kompetente medarbejdere ansat på kommunekontorerne, der kan finde ud af at bruge en regnemaskine. Desuden er det jo dødsmart at kunne tvære ansvaret af på nogle andre. Lidt ligesom at give Djævelen skylden for ens egne synder.

Det dyre konsulentfirmas første gennemregning viste et underskud på 19 mill. kr. Ikke godt, men dog til at redde, hvis man lod være med at hyre så mange eksterne konsulenter ind i 2019. Der er dog nogen der har glemt at kigge side 2, og modregne diverse udligninger og tilskud, som åbenbart ikke var helt fastsat endnu. Ups. Det var ikke så godt, for nu lander vi på 123 mill. kr. i underskud.

Det er så her, i kaosset af forskellige modarbejdende udvalg, tvivlsomt kompetente eksterne konsulenter og vakkelvorne politiker, at børnehaven Stjernen dukker op.

Børnehaven med de 24 uskyldige gidsler i de voksnes magtspil og inkompetencer. Disse 24 børn skal medvirke til at få kommunens økonomi på rette køl. Kigger man på de, indtil videre, offentliggjorte tal fra det eksterne konsulentfirma, så har de da også ret. Besparelsen er da til at få øje på, og Stjernens lukning vil jo indhente underskuddet allerede om 150 år. Det er jo simpelthen fantastisk, som ofringen af kun 24 børn og deres børnehave, kan redde en hel kommune.
 
Af: Belinda Vendelbo
Veddum
Som sommerhusejer ser vi med glæde på den forandring, der sker i Øster Hurup bymidte, og glæder os til hele projektet er færdigt. Vi kan allerede se, at f.eks. torvet med tårn og legeelementer bliver brugt meget.

Men samtidig bekymrer vi os over, at forholdene for "de bløde" trafikanter er så dårlige gennem byen, som de er.

I dag er det tilladt at parkere i begge sider af vejen igennem hele Øster Hurup, og især på Kystvejen fra indkørslen til feriecenter Øster Hurup i nord til indkørslen til Øster Hurup Camping i syd er der store problemer med at færdes på cykel. Enten skal du hoppe af cyklen og trække på fortovet, eller du skal køre zigzag ud og ind mellem bilerne med fare for at blive kørt ned.

især når man ser børnefamilier forsøge at få børnene hjulpet helskindet igennem, sidder man med hjertet oppe i halsen.

Vores forslag går på, at man ændrer parkeringsmulighederne til, at man kun må parkere i den ene side af vejen, og at der i den anden side laves plads til en dobbeltrettet cykelsti. Denne cykelsti skulle gerne gå helt ud til den offentlige badestrand nord for kattegat Strand Camping i nord og flette ind i eksisterende cykelsti i syd.

Derudover må nuværende fortov i nord gerne forlænges til at nå helt ud til Kattegat Strand camping.

I dag er der flere campister på Kattegat Strand Camping og sommerhusejere fra forskellige sommerhusområder, der simpelt hen opgiver at bevæge sig rundt på cykel med familien, fordi det er for farligt, og tager bilen i stedet, hvilket giver endnu større problemer med biler i bymidten.

Omkring krydset ved brugsen og bageriet er der også trafikale problemer og nogle gange "lovløse" tilstande, når folk skal frem. Hvordan dette problem skal løses, har vi ikke et forslag til, men et bør være et opmærksomhedspunkt i den fremtidige trafikplanlægning. Men f.eks. kunne et fodgængerfelt sikre, at man som fodgænger i det mindste kunne se, hvor det var mest sikkert at krydse Kystvejen.

Vi håber, Mariagerfjord Kommune vil tage vores henvendelse alvorligt, og ser frem til, at vi snart kan færdes på cykel eller til fods gennem Øster Hurup uden den store risiko, som vi færdes med i dag.

Af Lars Buus, formand for grundejerforeningen Hestehaven i Ø. Hurup
     Anni Hyldgaard, bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen Hestehaven.
Tirsdag 21. august 2018
Åbent brev til Mariagerfjord Kommune
Som forælder til børn, der har benyttet Børnehaven Stjernen, og som nu går på Havbakkeskolen, undrer j
eg mig over, at økonomien hos os bliver meget bedre af, at institutionerne bliver slået sammen i større
enheder i Als.

Det er ikke, fordi jeg ikke kender begrebet stordriftsfordele. Men der er bare forskel på drift af en produk-
tionsvirksomhed og en offentlig daginstitution, fordi institutionens drift sker for offentlige midler og derfor
må ses i en større samfundsmæssig sammenhæng.

En sammenlægning af institutionerne i Als vil betyde øget kørsel - en miljø-, tids- og privatøkonomisk træls
konsekvens, som måske også, isoleret set, vil betyde, at Skelund og Veddum bliver mindre attraktive at
bosætte sig i. At det er skidt for lokalsamfundet siger sig selv.

Men kunne det ikke også give kommunen en udgift, når familier med dårlig økonomi og uden bil bosidden-
de i Skelund og Veddum ikke kan aflevere deres børn? Børn, som kommunen i sidste ende, efter udgifter
til sagsbehandling, må betale for at sende med taxi til Als. Og forældre, der ikke får den tætte kontakt med
institutionen, som kan være særlig vigtig her. Jeg tænker bare, at de kr. 350.000, som man hidtil ekstra har
sponseret Børnehaven Stjernen i Veddum med, hurtigt kan få ben at gå på.

Og de samme kr. 350.000 har slet ikke været spildte i mine øjne. I institutionernes ydertimer - åbne- og luk-
kevagten - er der ikke så mange børn, som der er midt på dagen. Og er der nu kun 3 børn i Veddum og 6 i Als, kunne én pædagog passe dem alle. Stordriftsfordele.

Men de kr. 350.000 har betydet, at de få børn, der er blevet hentet sidst i børnehaven, har kunnet nyde en pædagogs nærvær noget mere, end tilfældet har været tidligere på dagen, når børnehaven er fuld. Børn, som efter en lang dag i institutionen, har skullet hjem til fortravlede forældre, med hovedet fuld af en lang dag på job og den forestående aftensmad, bad, tøjvask, madpakker, og alt det andet, der typisk hører til aftenstunden i børnefamilien. Praktiske "skal-opgaver", der betyder, at der ikke er meget tid til nærvær med de små. Det har det været rigtigt godt for disse børn, at de har haft lidt nærvær med pædagogen før lukketid. Og det samme gælder for de børn, som om morgenen er "hevet ud af sengene" og sendt i børnehave med havregrynene under armen. Nærvær, som der bliver stadig mindre af, på trods af, at vi alle i hjertet ved, at det er det, der gør en forskel for børnene. Det handler også om et ordentligt børneliv.

Så med en merudgift på kr. 350.000 sparer både kommune og forældre ressourcer til transport, tid og miljø, samtidig med at vi får kvalitet til børnene - både børnene, der går i Stjernen i Veddum, og de, der går i Krible-Bo i Als. Det, synes jeg egentlig, er en ok forvaltning af de offentlige midler.

Og så undrer jeg mig over, at et forslag om sammenlægning af institutionerne kommer fra de ansatte. Jeg forstår godt, at det er træls at "vide", at der kunne være flere ressourcer til rådighed, hvis institutionerne var slået sammen. Hvor mange flere ressourcer, der reelt er tale om, har jeg dog aldrig set noget konkret på. Og eftersom det ikke er første gang, at vi har denne debat om sammenlægninger, kan jeg godt tvivle på, om der er ret meget at komme efter. Måske er den virkelig gode økonomi ved sammenlægningerne herude bare en myte?

Af: Kirsten Gade Steen, Gl. Kærvej 5, Veddum, 9560 Hadsund
Søndag 26. august 2018
Langt størstedelen af forældrene fra Skelund/Veddum området arbejder vest for området, og
for
ældrene vil rent praktisk og økonomisk ikke have mulighed for at bruge Krible Bo som bør-
nehave for deres b
ørn. En omvej på 30-40 km om dagen og dermed også en ekstra 30 min
p
å transport vil praktisk talt ikke kunne lade sig gøre mht. børnehavens åbningstider og foræl-
drene arbejdstider. Derudover vil det medf
ører en ekstra udgift på ca. 500kr om måneden
alene til br
ændstof og ekstra ca. 8.000 km om året for hvert eneste forældrepar.
 Vi har snakket med en del af forældrene til børn i Stjernen, og det er helt klart, at forældrene
bliver n
ødsaget til at bruge børnehaver uden for Havbakkedistriktet (typisk i Hadsund), for
overhovedet at kunne n
å at aflevere og hente deres børn, når forældrene samtidig skal nå at
passe deres arbejde. Vi frygter derfor, at st
ørstedelen (måske næsten alle) af børnene vil ende
i b
ørnehaver i Hadsund.

Når børnene først kommer i børnehaver i Hadsund og de efterfølgende skal begynde i skole, så
vil de naturligt f
ølge deres venner fra børnehavene og dermed også starte i Hadsund Skole. Der-
med fjernes en v
æsentligt del af grundlaget for skolen i Havbakkedistriktet, og med et børnetal på ca. 15 pr. årgang fra Krible Bo, så kan vi frygte, at skolen ikke kan drives videre de kommende år.
argumenterne for at lukke Stjernen allerede fra november 2018 baseres i høj grad på, at børnetallet er lavt og den ikke økonomisk kan løbe rundt. Børnetallet er godt nok faldet de seneste år (ligesom over hele landet) og pt. er der ca. 20 børn i Stjernen, og det giver dermed også nogle økonomiske udfordringer.

B
ørnetallet er altid lavt lige efter sommerferien, hvor en del af børnene er startet i skolen. Men det stiger i løbet af året og prognoserne for børnetallet er gunstige.

  Der har været mange frustrationer blandt personalet i begge børnehaver, da man har været/er meget presset mht. til manglende personale. Sygemeldinger lægger pres på det faste personale, og dette skal der naturligvis tages hånd om. Bedre normering mht. pædagoger og /eller medhjælpere kunne lette presset.

Af: Rene Jensen, Veddum
    Johny Rasmussen, Veddum
Torsdag 13. septemebr 2018