ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
To menighedsråd trækker i arbejdstøjet
ALS/ØSTER HURUP: Menighedsrådene i Als og Øster Hurup har konstitueret sig.

Til ny formand i menighedsrådet i Als er valgt Jens Laurids Pedersen med Benny Nielsen som næstformand og kontaktperson.

Alice Bertelsen er kasserer, Martin Bertelsen er kirkeværge og bygningskyndig, Gunhild Jensen er  underskriftsberettiget og Elsebeth Davidsen er valgt som sekretær.

Der er desuden nedsat et par udvalg og en valgbestyrelse.

Gunhild Jensen, Alice Bertelsen og Benny Nielsen har sæde i Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Jens Laurids Pedersen, Martin Bertelsen og Benny Nielsen har fået plads i Præstegårdsudvalget, og valgbestyrelsen kom til at bestå af Elsebeth Davidsen, der er formand, og desuden Jens Laurids Pedersen og Gunhild Jensen.

Menighedsrådet i Øster Hurup
Menighedsrådet i Øster Hurup er på fem medlemmer. Som formand er valgt Inger-Lis Jepsen.

Steen Frost Christensen er valgt som næstformand, kasserer og underskriftsberettiget. Ib Nis Poulsen er kontaktperson, og Niels Jørgen Jensen er valgt som kirkeværge og bygningskyndig. Lene Birgitte Hansen er valgt som sekretær.

I Øster Hurup er der også to udvalg og en valgbestyrelse.

I Kirke- og kirkegårdsudvalget har alle menighedsrådsmedlemmer fået sæde.

Præstegårdsudvalget kom til at bestå af Ib Nis Poulsen, Inger-Lis Jepsen og Lene Birgitte Hansen. Endelig kom valgbestyrelsen til at bestå af Inger-Lis Jepsen som formand, desuden Lene Birgitte Hansen og Hans Jørgen Jensen.
To kirkekoncerter, som Niels W. Gade
kunne glæde sig over i sin himmel
Als-Øster Hurup Kirkekor høstede stående applaus efter forårskoncerterne i både Øster Hurup og Als kirker.

Kirken i Øster Hurup var fyldt til bristepunktet, da organist og korleder Troels Kold hævede taktstokken og satte det velforberedte kor i gang med et af Niels W. Gades hovedværker, den dramatiske kantate, Elverskud.

Ved klaveret havde man indskrevet Lili Olesen, der tidligere har accompagneret koret. De øvrige solister var hentet fra korets egne rækker.

Tenoren Ernst Hørlück sang Hr. Olufs store parti, mezzosopranen Lene Kold, hans moder, og Elverkongens døtre blev sunget af sopranerne Sophia Høgh Rasmussen, Schannie Hansen, Malene Hansen og Tina Kjeldgaard.

Grunden til, det dygtige kirkekor havde taget Niels W. Gades værk på programmet, var 200-året for komponistens fødsel.

Efter den vellykkede koncert i Øster Hurup gentog koret torsdag aften koncerten i Als kirke.

Her var det noget større kirkerum end i Øster Hurup også fyldt, og publikum ville ikke slippe koret inden det havde givet et ekstranummer. Det blev således til to gange "I østen stiger solen op", og publikum kvitterede igen med stående applaus.

Værket er skrevet for kor, solister og symfoniorkester, men blev opført,  som det er meget almindeligt, når der ikke lige er et symfoniorkester til rådighed, med klaver i Øster Hurup og flygel i Als kirke, hvor der er mere plads.

Efter publikum havde forladt kirken blev der knappet øl og vand op, og de slidte stemmebånd fik fred.

Forårskoncerterne er traditionel afslutning på sæsonen og de ugentlige øveaftner, men helt lukket ned er der ikke. Koret skal i løbet af sommeren udenfor bygrænsen og give koncert.

Familiedag og friluftsgudstjeneste
flyttes frem på dagen
ØSTER HURUP: Godt hundrede børn og voksne del-tog søndag eftermiddag i den familie- og aktivitetsdag, der lagde op til friluftsgudstjenesten om aftenen i Fru-erlundparken, og vejrguderne var med arrangemen-tet.

Først på søndagen var vejret i området ustadigt, men kl. 16, da de første familier mødte op i parken, skinne-de solen, og det gjorde den under hele seancen.

De fleste med mindre børn ventede imidlertid ikke på friluftsgudstjenesten kl. 19, men var kørt hjem for at få både de mindste og lidt større i seng. Mandagen ven-tede med tidligt op og i skole.

Det har fået menighedsrådene i Als og Øster Hurup, der stod for nytiltaget, til at tænke over tingene, og måske allerede fra næste år vil der blive lavet om i tidsplanen, oplyser formand for menighedsrådet i Als, Jens Laurids Pedersen.

Man overvejer, at starte aktiviteterne tidligere på da-gen og så slutte af med gudstjeneste sent på efter-middagen, så alle kan nå hjem til spisetid.

Til gudstjenesten under halvtaget i parken var der stor deltagelse, men dog knap så mange mennesker som tidligere år, hvor der har været fyldt op.

Det var menighedsrådene, der stod med ansvaret for arrangementet, men en række foreninger og  spejde-re hjalp til med den praktiske afvikling.

Man havde sørget for, at der var mange forskellige le-geredskaber, blandt andet en stor hoppeborg, oppus-telig fodboldbane, trampoliner og midt i det hele en pølsevogn, hvor de, der ikke selv havde taget maden med hjemmefra, kunne få stillet sulten.

Der var tændt op i en grill på pladsen, så det med-bragte kunne grilles.

Efter gudstjenesten blev der serveret kaffe.

Det var sognenes præster, der stod for gudstjene-sten, og desuden medvirkede Als- Øster Hurup Kirkekor underledelse af organist Troels Kold.
Hanne Eggers, der er tiltrådt som præst i Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg sogne, bliver budt officielt velkommen i forbindelse med gudstjenesten i Als kirke søndag 11. marts kl. 11.

-Hun fungerer på lige fod med sognepræsterne Iben Brejner Højgaard og Mette Tved Hansen i stillingen i Sydøsthimmerland frem til, der er fundet en fastansat, oplyser formand for menighedsrådet i Øster Hurup, Lis Jepsen.

Hun tiltrådte stillingen 28. februar. Inden har hun beklædt flere stilliner som hjælpepræst.

Hanne Eggers blev præst i en moden alder. Hun er oprindelig uddannet fysioterapeut og har primært arbejdet med psykiatriske patienter, med plejehjemsbeboere samt med hjerneskadede. Hun underviste i mange år sygeplejeelever i Aarhus og Vejle, gigtpatienter i Brædstrup og har undervejs i sit studium haft andre jobs. Ovnpasser, rengøringsassistent, ufaglært sygehjælper og butiksassistent.

Som mangeårig frivillig inden for Folkekirken har hun samarbejdet med såvel præster som menighedsråd samt med andre frivillige. Endvidere arbejdet som frivillig i en FAIR TRADEbutik. Og så har hun været spejderleder.
Hanne Eggers
"Fru Luther" holdt i Als kirke
foredrag om sin mand

ALS: 500 års dagen for Martin Luther opslog sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg og dermed indledte reformationen blev i Als kirke markeret ved at Luthers hustru, Käthe, fortalte historien set fra hendes side.

Det var i skikkelse af sognepræst ved Skelund og Visborg kirker, Mette Tved Hansen, og det gjorde hun med stor indsigt og følelse, så alle i kirken var musestille og optaget af den fantastiske fortælling, siger sognepræsten i Als, Iben Brejner Højgaard.

Efter fortællingen og andagt i kirken gik alle ud på kirkegården, hvor konfirmanderne sørgede for at plante et paradisæbletræ for på den måde at markere reformationens 500 års jubilæum et synligt og varigt tegn på håb.

Man sluttede af med kaffe, saftevand og Luther lagkage til alle.

På foranledning af biskopperne blev der over hele landet ringet i et kvarter med kirkeklokkerne for at markere jubilæet. I Als skete det mellem kl. 15.15 og 15.30.
Høstgudstjeneste i laden - og så var der bal bagefter
ALS: Årets høstgudstjeneste søndag eftermiddag i Als og Øster Hurup pastorater blev noget ud over det sædvanlige. Efter gudstjeneste, kaffebord og auktion blev der spillet op til dans.

Det lokale Frederiksens orkester, bestående af violiner, bas, guitar, trompet og et par harmonikaer sørgede for musikledsagelse under gudstjenesten og ballet, og uden skygge af forstærker.

Rammen var en stor lade på gården Poulsenseje i Odde syd for Helberskov.

Her deltog knap hundrede mennesker i gudstjenesten, kaffebordet, den efterfølgende auktion over høst, og da de otte orkestermedlemmer spillede op til dans i loen.

Den over tusinde kvadratmeter store hal var delt op med store, firkantede halmballer, og der var stillet stolerækker op, ligesom der var lavet et alter af halmballer og et stort kors flettet af blomster.

De levende lys var man sprunget over af hensyn til brandfaren.
Og ligesom der i kirken ikke må ryges, var det heller ikke tilladt her.

I kirken kan de smøgtrængende normalt klare en times tid, men i laden var forestillingen berammet til tre timer. De hungrende gik udenfor i det flotte sensommervejr. Adskillige trak også udenfor med kaffen.

Det var formand for menighedsrådet i Øster Hurup, Inger-Lis Jepsen, der bød velkommen. Menighedsrådene i Als og Øster Hurup var fælles om at stable høstgudstjenesten, som sognepræst Iben Brejner Højgaard stod for, på benene.

Kirkernes faste organist, Troels Kold, kunne for en gang skyld overvære en gudstjeneste fra stolerækkerne. Orkestret sørgede for musikledsagelsen til sange og salmer.

Frederiksens Orkester spillede til gudstjenesten og det efterfølgende bal.
Der var samlet knap hundrede mennesker mellem halmballerne i den store hal. Der var gjort meget ud af dekorationen.