ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke
To menighedsråd trækker i arbejdstøjet
ALS/ØSTER HURUP: Menighedsrådene i Als og Øster Hurup har konstitueret sig.

Til ny formand i menighedsrådet i Als er valgt Jens Laurids Pedersen med Benny Nielsen som næstformand og kontaktperson.

Alice Bertelsen er kasserer, Martin Bertelsen er kirkeværge og bygningskyndig, Gunhild Jensen er  underskriftsberettiget og Elsebeth Davidsen er valgt som sekretær.

Der er desuden nedsat et par udvalg og en valgbestyrelse.

Gunhild Jensen, Alice Bertelsen og Benny Nielsen har sæde i Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Jens Laurids Pedersen, Martin Bertelsen og Benny Nielsen har fået plads i Præstegårdsudvalget, og valgbestyrelsen kom til at bestå af Elsebeth Davidsen, der er formand, og desuden Jens Laurids Pedersen og Gunhild Jensen.

Menighedsrådet i Øster Hurup
Menighedsrådet i Øster Hurup er på fem medlemmer. Som formand er valgt Inger-Lis Jepsen.

Steen Frost Christensen er valgt som næstformand, kasserer og underskriftsberettiget. Ib Nis Poulsen er kontaktperson, og Niels Jørgen Jensen er valgt som kirkeværge og bygningskyndig. Lene Birgitte Hansen er valgt som sekretær.

I Øster Hurup er der også to udvalg og en valgbestyrelse.

I Kirke- og kirkegårdsudvalget har alle menighedsrådsmedlemmer fået sæde.

Præstegårdsudvalget kom til at bestå af Ib Nis Poulsen, Inger-Lis Jepsen og Lene Birgitte Hansen. Endelig kom valgbestyrelsen til at bestå af Inger-Lis Jepsen som formand, desuden Lene Birgitte Hansen og Hans Jørgen Jensen.
To kirkekoncerter, som Niels W. Gade
kunne glæde sig over i sin himmel
Als-Øster Hurup Kirkekor høstede stående applaus efter forårskoncerterne i både Øster Hurup og Als kirker.

Kirken i Øster Hurup var fyldt til bristepunktet, da organist og korleder Troels Kold hævede taktstokken og satte det velforberedte kor i gang med et af Niels W. Gades hovedværker, den dramatiske kantate, Elverskud.

Ved klaveret havde man indskrevet Lili Olesen, der tidligere har accompagneret koret. De øvrige solister var hentet fra korets egne rækker.

Tenoren Ernst Hørlück sang Hr. Olufs store parti, mezzosopranen Lene Kold, hans moder, og Elverkongens døtre blev sunget af sopranerne Sophia Høgh Rasmussen, Schannie Hansen, Malene Hansen og Tina Kjeldgaard.

Grunden til, det dygtige kirkekor havde taget Niels W. Gades værk på programmet, var 200-året for komponistens fødsel.

Efter den vellykkede koncert i Øster Hurup gentog koret torsdag aften koncerten i Als kirke.

Her var det noget større kirkerum end i Øster Hurup også fyldt, og publikum ville ikke slippe koret inden det havde givet et ekstranummer. Det blev således til to gange "I østen stiger solen op", og publikum kvitterede igen med stående applaus.

Værket er skrevet for kor, solister og symfoniorkester, men blev opført,  som det er meget almindeligt, når der ikke lige er et symfoniorkester til rådighed, med klaver i Øster Hurup og flygel i Als kirke, hvor der er mere plads.

Efter publikum havde forladt kirken blev der knappet øl og vand op, og de slidte stemmebånd fik fred.

Forårskoncerterne er traditionel afslutning på sæsonen og de ugentlige øveaftner, men helt lukket ned er der ikke. Koret skal i løbet af sommeren udenfor bygrænsen og give koncert.

SKELUND: Godt 30 mennesker, både børn og voksne, deltog torsdag aften i kirkevandringen mellem Skelund og Visborg. Selv om det ikke ligefrem var en lun aften, blev det alligevel en vellykket tur, præget af nyudsprungne bøgetræer og en skovbund fyldt med hvide anemoner.

De fleste var kørt til Visborg kirke, således de efterfølgende kunne køre hjem derfra. Fra Visborg blev alle kørt til Skelund kirke i bus.

I Skelund kirke blev der holdt en kort andagt, hvorefter man begav sin ud på gåturen, der førte deltagerne gennem forårslandskabet.

Medlemmer af menighedsrådene, der stod for turen, havde sammen med de lokale FDF-ere bygget en midlertidig bro over Korup Å, således alle kom tørskoet over.

Efter at have passeret åen og et engstykke gik turen gennem Visborgskoven, forbi Visborggård inden man nåede frem til Visborg kirke, hvor der blev holdt andagt, hvorefter man samlet gik til kirkehuset. Her var der forberedt kaffe og varme hveder, og man hyggede sig, indtil man sagde farvel og tak til hinanden for en god aften.

Arrangementet betød, at gudstjenesterne Bededag blev aflyst. Biskop Henning Toft Bro havde givet tilladelse til, at torsdagsarrangementet trådte i stedet for den ellers traditionelle Bededagsgudstjeneste.


Varme Hveder efter gåtur mellem to kirker
Det gik fint med at komme over den nybyggede bro.
Pia Thøgersen var gået i forvejen med frugt og saft, som deltagerne så nød i en pause på turen.
Foto: Iben Brejner Højgaard
Foto: Iben Brejner Højgaard
Piben får en anden lyd i landsbykirken
ALS: Pibe for pibe bliver det ca. 40 år gamle
orgel i Als kirke renset. Det giver beskæfti
gelse til en mand i fjorten dage. Med udgan
gen af denne uge skulle det være i orden
igen, oplyser orgelbygger Bent Jepsen fra
firmaet Markussen og Søn i Aabenraa.

Orglet er blev pillet helt fra hinanden, og
store og små piber ligger på de nederste
kirkebænke, og når han er færdig med
støvsugeren og har brugt sin egen lunge-
kapacitet til at blæse de mindste piber
igennem, og har renset dem med en lille
kost med blødt hår, skal det hele stilles på
plads, hvorefter orglet skal stemmes.

-Man fornemmer måske ikke, at der er
støv i en kirke som denne, hvor der hver-
ken er tæpper på gulvene eller gardiner
for vinduerne, men det er der, og gulvet
bliver givet støvsuget, og der bliver tørt
støv af, men orglet bliver ikke renset, og
så kan organisten mærke, at det er ved
at være galt flere steder, siger Bent Jepsen.

Formand for menighedsrådet i Als, Jens Laurids Pedersen, mener, at gulvet i kirken er medvirkende årsag til at det støver. Gulvet består af løse mursten, der ligger på sand, og det bliver hvirvlet op, når folk går på det.

Det er en betydelig udskrivning med en orgelbygger på stedet i to uger, men så kan orglet, der blev installeret i 1978, holde mange år igen.

-Menigheden vil givet ikke kunne høre den store forskel Det er specielt organisten, der hører, når en eller flere piber sætter ud fordi støvet lukker for spalten i piben, siger orgelbyggeren

Da orglet i sin tid blev leveret fra det sønderjyske orgelbyggerfirma var det med sine 15 stemmer stort i forhold til kirken.

Bent Jepsen lover, at det nemt holder 40 år igen.
Orgelbygger Bent Jepsen er i gang med at rense en af de mindre piber. I baggrunden orglet, der er "skrællet" for de store piber.
ØSTER HURUP: Med et glas rødvin, øl eller cola indenfor rækkevidde deltog et par hundrede men-nesker onsdag aften i en friluftsandagt på havnen i Øster Hurup.

Andagten, som sognepræst Iben Brejner Højgaard stod for, blev efterfølgende krydret med jazzmusik af Barkmann-Iversen Duoen.

I sin tale, til de mange mennesker på terrassen ved restaurant Neptun og på havneområdet, tog præsten udgangspunkt i at finde fred og ro i tilvæ-relsen og sammenlignede med en piberyger, der nyder freden og roen ved at stoppe og tænde sin pibe.

Lakridspiber til alle
Efterfølgende blev der uddelt lakridspiber til tilhø-rerne samtidig med, Mimi Barkmann og Lisbeth Iversen tog fat på jazzunderholdningen.

Optrinet skete samtidig med, solen sendte sine sidste stråler ind over havneområdet.

350 mennesker sang sammen
Inden, jazzandagten begyndte ved 21-tiden, var ca. 350 mennesker samlet et halvt hundrede meter længere mod nord ved fiskerhusene, hvor der var aftensag en time tidligere.

Som ved sommerens første syng sammen aften på Øster Hurup havn var det medlemmer af Als og Øster Hurup kirkekor, der sang for under ledelse af organist Troels Kold.

Paraplyerne blev hjemme
Modsat tidligere år var vejret onsdag med aftenan-dagten, først da solen var ved at forsvinde bag bygningerne på havnen, blev det en smule køligt. Paraplyerne var der ikke brug for.
Til andagt med et glas øl eller vin i hånden
Familiedag og friluftsgudstjeneste
flyttes frem på dagen
ØSTER HURUP: Godt hundrede børn og voksne del-tog søndag eftermiddag i den familie- og aktivitetsdag, der lagde op til friluftsgudstjenesten om aftenen i Fru-erlundparken, og vejrguderne var med arrangemen-tet.

Først på søndagen var vejret i området ustadigt, men kl. 16, da de første familier mødte op i parken, skinne-de solen, og det gjorde den under hele seancen.

De fleste med mindre børn ventede imidlertid ikke på friluftsgudstjenesten kl. 19, men var kørt hjem for at få både de mindste og lidt større i seng. Mandagen ven-tede med tidligt op og i skole.

Det har fået menighedsrådene i Als og Øster Hurup, der stod for nytiltaget, til at tænke over tingene, og måske allerede fra næste år vil der blive lavet om i tidsplanen, oplyser formand for menighedsrådet i Als, Jens Laurids Pedersen.

Man overvejer, at starte aktiviteterne tidligere på da-gen og så slutte af med gudstjeneste sent på efter-middagen, så alle kan nå hjem til spisetid.

Til gudstjenesten under halvtaget i parken var der stor deltagelse, men dog knap så mange mennesker som tidligere år, hvor der har været fyldt op.

Det var menighedsrådene, der stod med ansvaret for arrangementet, men en række foreninger og  spejde-re hjalp til med den praktiske afvikling.

Man havde sørget for, at der var mange forskellige le-geredskaber, blandt andet en stor hoppeborg, oppus-telig fodboldbane, trampoliner og midt i det hele en pølsevogn, hvor de, der ikke selv havde taget maden med hjemmefra, kunne få stillet sulten.

Der var tændt op i en grill på pladsen, så det med-bragte kunne grilles.

Efter gudstjenesten blev der serveret kaffe.

Det var sognenes præster, der stod for gudstjene-sten, og desuden medvirkede Als- Øster Hurup Kirkekor underledelse af organist Troels Kold.
Høstgudstjeneste i laden - og så var der bal bagefter
ALS: Årets høstgudstjeneste søndag eftermiddag i Als og Øster Hurup pastorater blev noget ud over det sædvanlige. Efter gudstjeneste, kaffebord og auktion blev der spillet op til dans.

Det lokale Frederiksens orkester, bestående af violiner, bas, guitar, trompet og et par harmonikaer sørgede for musikledsagelse under gudstjenesten og ballet, og uden skygge af forstærker.

Rammen var en stor lade på gården Poulsenseje i Odde syd for Helberskov.

Her deltog knap hundrede mennesker i gudstjenesten, kaffebordet, den efterfølgende auktion over høst, og da de otte orkestermedlemmer spillede op til dans i loen.

Den over tusinde kvadratmeter store hal var delt op med store, firkantede halmballer, og der var stillet stolerækker op, ligesom der var lavet et alter af halmballer og et stort kors flettet af blomster.

De levende lys var man sprunget over af hensyn til brandfaren.
Og ligesom der i kirken ikke må ryges, var det heller ikke tilladt her.

I kirken kan de smøgtrængende normalt klare en times tid, men i laden var forestillingen berammet til tre timer. De hungrende gik udenfor i det flotte sensommervejr. Adskillige trak også udenfor med kaffen.

Det var formand for menighedsrådet i Øster Hurup, Inger-Lis Jepsen, der bød velkommen. Menighedsrådene i Als og Øster Hurup var fælles om at stable høstgudstjenesten, som sognepræst Iben Brejner Højgaard stod for, på benene.

Kirkernes faste organist, Troels Kold, kunne for en gang skyld overvære en gudstjeneste fra stolerækkerne. Orkestret sørgede for musikledsagelsen til sange og salmer.

Frederiksens Orkester spillede til gudstjenesten og det efterfølgende bal.
Der var samlet knap hundrede mennesker mellem halmballerne i den store hal. Der var gjort meget ud af dekorationen.