ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KIRKESIDEN
Als kirke
Ø. Hurup kirke

Tirsdag 27. november 2018

ALS: Pladsen i menighedshuset i Als er ved at være for trang, og
menighedsrådene i Als og Øster Hurup, der i fællesskab ejer huset, overvejer en udvidelse.

Det oplyste formand for rådet i Als, Jens Laurids Pedersen på et
offentlig menighedsmøde, der blev holdt i kirken umiddelbart efter en musikgudstjeneste søndag formiddag.

Han oplyste, at man prøvede denne ny mødeform, men måtte så
samtidig beklage datoen. Mødetidspunktet ramlede sammen med borgerforeningens julemarked i Als Hallen, hvor der samtidig ved frokosttid blev serveret grønlangkål med flæsk og pølse. Det kunne menigheds-
rådets traktement, et papbæger med kaffe og småkager ikke hamle op med.

En halv snes mennesker deltog i mødet, hvorimod der i Als Hallens cafeteria var fuldt hus.

Omkring en udvidelse af menighedshuset blev der stillet spørgsmål, om ikke nogle af de mange aktiviteter i huset kunne rykkes til netop Als Hallen og lokalerne i tilknytning til hallen.

Jens Laurids Pedersen oplyste, at man i rådet er klar over, at der
arbejdes på at få øget aktivitet i netop hal og cafeteria.

Han kunne også oplyse, at man kører med en stram økonomi, men
forventer at komme ud af året med skinnet på næsten, som han
udtrykte det.

Det blev også oplyst, at der ansættes ny præst ved kirkerne i Als og Øster Hurup. Vedkommende vil blive indsat i Als kirke af provsten 15. januar næste år.

- Men ifølge reglerne kan vi ikke oplyse navnet på den ny præst, sagde han.

Menighedsrådene i Als og Øster Hurup arbejder tæt sammen, og
samarbejdet udvides til at omfatte Skelund og Visborg.

Der sker løbende en omlægning på kirkegården. Flere og flere vælger mindre gravsteder frem for de store familiegrave, oplyste han.
Formand for menighedsrådet i Als, Jens Laurids Pedersen orienterede om rådets arbejde på et møde i Als kirke.
En halv snes mennesker deltog i det offentlige menighedsmøde i Als kirke
Onsdag 9. januar 2018
ALS: Der kobles en arkitekt på udformningen af parkeringspladsen, der er etableret i forbindelse med kirkegården i Als.

Et stort område på græsarealet, der betegnes Blokkerne, øst for kirken er blevet belagt med grus, og det har givet anledning til kritik. Mange finder, at det grusbelagte område skæmmer kirkebakken, hvor kirken troner på toppen.

På et offentligt menighedsmøde, der blev holdt i kirken, oplyste formand for menighedsrådet, Jens Laurids Pedersen, at det var nødvendigt at gøre noget, da området var meget blødt, og adskillige biler satte sig fast. Derfor valgte rådet at grusbelægge nogle meter.

Nu er tanken at finde en endelig løsning, oplyste han.

Ønsker sig et flygel
Kirken i Als kan skrive sin historie adskillige århundrede tilbage, og den er fredet. Det betyder, at menighedstrådet skal have myndighedernes tilladelse, hvis man ønsker at foretage ændringer i blandt andet kirkerummet.

Man har et ønske om at få et flygel i kirken, men for at skabe plads er det nødvendigt at fjerne et par bænkerækker. Det kan man ikke umiddelbart gøre. Ministeriet og fredningsmyndighederne skal spørges først, og der er endnu ikke kommet et svar. Indtil en godkendelse eventuel foreligger må man blandt andet i forbindelse med koncerter i kirken nøjes med et elektrisk klaver.
Mandag 4. marts 2019
ALS: Det blev en festlig fastelavnssøndag i Als kirke og efterfølgende i aulaen på Havbakkeskolen i landsbyen.

Man indledte dagen i kirken, der var festlig pyntet. Her var samlet knap et par hundrede udklædte børn og voksne, og sognepræst Iben Brejner Højgaard ledte slagets gang.
 
Familiegudstjenesten bød ud over de mere traditionelle salmer også på børnesange, blandt andre "Kan du gætte, hvem jeg er".

Efterfølgende samledes man på skolen, hvor de små slog katten af tønden, og de voksne kunne hygge sig over en kop kaffe med hjemmebag.

Det var husmoderforeningen i Als, der stod for sammenkomsten i aulaen, hvor børnene brugte mange kræfter på at slå trætønderne i stykker for at få indholdet til at falde på gulvet, hvorefter ivrige hænder samlede slik.

Det var præmier til de flotteste udklædninger, ligesom der blev kåret både kattekonger og dronninger.
Foto: Iben Brejner Højgaard
Søndag 10. marts 2019
ALS: Det blev til i alt 7.895 kr. i bøsserne og bidrag via Mobilepay, da formand for menighedsrådet i Als, Jens Laurids Pedersen gjorde regnskabet op efter søndagens indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i Als og Helberskov.

Pengene doneres i år til ofrene for klimaudviklingen i de fattigste lande, der lider under oversvømmelser og tørke.

De ti frivillige, der søndag eftermiddag besøgte husstandene i de to landsbyer, blev alle steder, hvor folk var hjemme  taget godt imod.

Indsamlerne mødtes i menighedshuset i Als, hvor Jens Laurids Pedersen på forhånd havde inddelt området i distrikter, så man var sikker på, at der ikke blev ringet på samme sted to gange.
Der blev budt på formiddagskaffe inden indsamlerne gik i gang.
Foto: Iben Brejner Højgaard
Tak for opbakning og støtte
Mandag 11. marts 2019
Indsamlingen til Dansk Folkekirkes Nødhjælp var
på mere end én måde begunstiget af, at solen
skinnede på den!  Der var blandt indsamlerne
enighed om, at det var heldigt at samle ind, når
vejret var så dejligt i forhold til dagene forinden,
 som var præget af storm og byger.

Søndagen bød fra morgenen på dejligt solskin,
som på trods af køligheden varmede. Om det
var det, der var det afgørende, kan vi ikke ud-
tale os om, men faktum er, at indsamlerne
blev godt modtaget, når dørene blev åbnet,
og det resulterede i et samlet beløb fra Als
sogn på 7895 kr. Der er ingen tvivl om at pengene vil gøre god gavn ved de projekter, hvor de bliver anvendt til at forebygge virkningen af klimaændringerne.

Fra menighedsrådet vil vi gerne takke alle for opbakningen og støtten!
Onsdag 13. marts 2019
ØSTER HURUP: Det blev en både højtidelig, spændende og morsom aften for de mange mennesker, der tirsdag eftermiddag og aften var sammen med biskop Henning Toft Bro i Øster Hurup.

Kirken i turistbyen var fyldt, da biskoppen sent på eftermiddagen bød velkommen til en lille times gudstjeneste, derefter samledes man i Multihuset, hvor der var fællesspisning, og efterfølgende holdt Henning toft Bro foredrag i husets aula, hvor er også var fyldt med mennesker.

Biskoppen for Aalborg stift tiltrådte embedet i 2010. I sit foredrag fortalte han blandt andet om sit liv og krydrede fakta med en række morsomme anekdoter.

han har blandt andet arbejdet som fisker og var i perioden fra 1983 til 1995 medlem af gruppen Tørfisk. Han leverede i den periode flere hits til gruppens repertoire, der var populære indslag i DR´s Giro 413.

han uddannede sig til cand. Theol. ved Århus Universitet og blev ansat som præst i Hjerm og efterfølgende i Nykøbing Mors sogn, hvor han også fungerede som provst.

I 2004 blev han Ridder af Dannebrog.
Kirken i Øster Hurup var fyldt, da biskop Henning Toft Bro tog plads ved alteret.
Efter gudstjenesten var der fællesspisning i Multihuset.
Foto: Iben Brejner Højgaard