ERHVERV
På denne side: Rul ned

Øget kendskab til bæredygtighed
Det går godt i bygge- og anlægsbranchen
35 ny arbejdspladser i Hobro udløste "Aktiv Prisen 2019"
26,8 procent af de unge i Mariagerfjord vælger en erhvervsuddannelse

MARIAGERFJORD: Interessen blandt de unge i 9. og 10. klasse for at søge en erhvervsuddannelse stiger mest i Nordjylland.

I 2017 søgte 22,4 procent af de unge nordjyder mod et håndværkerfag eller anden erhvervsuddannelse. Det tal steg i 2018 til 24,2 procent. På landsplan var tallet 19,4 procent.

Det oplyste formand for Erhvervsrådet i Mariagerfjord Kommune, Franz Cuculiza på foreningens generalforsamling.

Langt de fleste unge nordjyder søger dog fortsat mod de gymnasiale uddannelser, nemlig 70,2 procent.

Den politiske målsætning er, at 25 procent af eleverne skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 og mindst 30 procent i 2025, oplyste formanden.
 
Af statistikken, som blev fremlagt på generalforsamlingen, fremgår det, at 25,8 procent af de unge i Frederikshavn har valgt en erhvervsuddannelse i 2018, mens de tilsvarende tal for Morsø er 39,
Vesthimmerland 31,9, Thisted 29,5, Læsø 58,3 og Jammerbugt 25,8.

I Mariagerfjord er det 26,8 procent. En stigning fra 23,9 i 2017 og 19,7 i 2016.

I Aalborg vælger færrest unge en erhvervsuddannelse. Her ligger andelen på 18,2 procent, mens den i Rebild ligger på 22, Hjørring på 23 og i Brønderslev på 24,4 procent, blev det oplyst

Franz Cuculiza
MARIAGERFJORD: I forbindelse med Mariagerfjord Erhvervråds generalforsamling blev vinderen af årets "Aktiv Prisen" fundet ved afstemning blandt de 85 deltagere i generalforsamlingen.

Vinder blev Gert Hansen fra BEWi Synbra.

BEWi Synbra har flyttet fabrikken fra Saaby til Hobro, og i den forbindelse er der skabt 35 ny arbejdspladser i Hobro. Endvidere har de 35 arbejdspladser skabt mulighed for, at ufaglærte fra lokalområdet har fået arbejde/kommet ind på arbejdsmarkedet. Gert Hansen har faciliteret denne proces og sørget for, at alle nye medarbejdere har fået en god start på deres BEWi arbejdsliv.

Med Aktiv Prisen 2019 følger en præmie til en værdi af 10.000 kr., bestående af en Aktiv Prisens statuette, som er designet af Mariagerfjord Erhvervsråd og udarbejdet af kunstneren Finn Midtsorgen samt en kontantpræmie.

Tidligere vindere af Erhvervsrådets "Aktiv Prisen":

2018 - Beierholm
2017 - PowerCon A/S
2015 - BM Byggeindustri
2014 - DAVA Foods (Tidligere Hedegaard Foods A/S)
2013 - Vebbestrup Flødeis
2012 - Hobro I.K.
2011 - Eurowind Energy A/S
2010 - Akzo Nobel

Gert hansen med sin Aktiv Pris 2019
HELE LANDET: Omsætningen i bygge- og anlægsbrancherne udgjorde i 4. kvartal 2018 i alt 76,7 mia. kr., hvilket er en stigning på 9,2 procent i forhold til 4. kvartal 2017. Samtidig er beskæftigelsen steget i 1. kvartal 2019.

Ifølge Danmarks Statistik var der i 1. kvartal 2019 176.200 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er den højeste byggebeskæftigelse i 11 år, men Dansk Byggeri forventer en udfladning i byggebeskæftigelsen senere på året.

- Den kvartalsvise byggebeskæftigelse - populært kaldet byggeriets "kongetal" - befinder sig nu på det højeste niveau i 11 år. Samtidig er der en mere flad udvikling i horisonten, fordi ejerlejlighedsmarkedet nærmer sig et mætningspunkt, og der er færre vej- og baneprojekter at regne på, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

- Ganske vist er sæsonudsvingene blevet mindsket i de senere år - både på grund af generel stor travlhed året rundt og på grund af nye totalinddækningsmetoder - men selvfølgelig har det fortsat betydning, om det er en hård eller mild vinter. Og den milde vinter 2019 medvirker til et meget flot facit for byggebeskæftigelsen fra årets start, siger Bo Sandberg
.Fordelt på arbejdets art genererede nybyggeri og tilbygning den største omsætning på 33,9 milliarder kr., hvilket er 13,4 procent mere end 4. kvartal 2017. Reparation og vedligeholdelse genererede en omsætning på 26 milliarder kr., mens anlægsvirksomhed genererede en omsætning på 13,5 milliarder kr.

Byggeentreprenørerne omsatte i 4. kvartal 2018 for 24,4 milliarder kr. mod 20,9 milliarder kr. i samme kvartal i 2017.
Anlægsentreprenørerne omsatte i 1. kvartal 2018 for 11,5 milliarder kr. mod 9 milliarder kr. i 1. kvartal 2017. Ifølge erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri er der 3 årsager til den fortsat flotte vækst i bygge- og anlægsbeskæftigelsen.

- For det første er der helt reelt fortsat høj aktivitet blandt andet på renoveringsområdet og med færdiggørelsen af superhospitalerne. For det andet medvirker den milde vinter til en ekstra høj beskæftigelse. Og for det tredje, er der en tendens til, at selv de virksomheder, der ikke har så meget at lave, vælger at holde på medarbejderne længst muligt, siger cheføkonom Bo Sandberg.

Efter 5 år med en gennemsnitlig årlig beskæftigelsesvækst på mellem 3,5 og 4 procent, forventer Dansk Byggeri i sin seneste prognose fra marts 2019 en mere moderat jobvækst på 1,7 procent, svarende til knap 3.000 nye job, som samlet facit for byggeriet i 2019.

HELE LANDET: Undersøgelser viser, at der fortsat er en udbredt mangel på generel viden om bæredygtigt byggeri hos særligt små- og mellemstore håndværksvirksomheder. Derfor har et Branchesamarbejde bestående af Danske Byggecentre, Dansk Byggeri og Smith innovation med støtte fra Grundejernes Investeringsfond arbejdet for at udbrede kendskabet til bæredygtighed og bæredygtige materialer.

Branchesamarbejdet har titlen "Vælg bæredygtigt", og der er udarbejdet materiale til de udførende håndværkere og kunderådgiverne i de danske byggecentrene, der hver dag rådgiver både professionelle og private kunder.

- En af de helt store udfordringer indenfor bæredygtighed i byggeriet er viden. Det kan være svært at gennemskue, hvad det vil sige at bygge eller renovere bæredygtigt. Hos Danske Byggecentre vil vi gerne hjælpe med at få bæredygtighed ned i øjenhøjde for alle i branchen. "Vælg bæredygtigt" højner vidensniveauet både i de danske byggecentre og ude hos de udførende håndværkere, så det i sidste ende bliver nemmere at træffe det rigtige valg på et oplyst grundlag, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre.


Materialet er allerede tilgængeligt hos de danske byggecentre, men nu er det også tilgængeligt online på hjemmesiden www.vælgbæredygtigt.dk, og det er muligt at downloade Appen "vælgbæredygtigt" igennem IOS eller Android.

Målet med branchesamarbejdet er at tilbyde et konkret svar på den manglende viden om bæredygtighed, som opleves blandt byggebranchens udførende.

Hensigten er ikke at sige, at det ene valg er bedre end det andet, når vi taler bæredygtighed eller ikke-bæredygtighed, men derimod at hæve et generelt vidensniveau, så det bliver nemmere at træffe det rette valg på et mere helhedsorienteret grundlag, så bæredygtighed ikke vælges fra baseret på fordomme eller manglende viden.

Materialet er opdelt i fem principper for valg af bæredygtige byggematerialer og fem materialegrupper. På den måde er det hurtigt for håndværkeren at skabe et overblik, og det kan fungere som opslagsværktøj når man står på pladsen.
 HELE LANDET: Der er stor aktivitet i malerfaget i øjeblikket, og forventningerne til fremti-den er ikke mindre positive, tværtimod. Faktisk forventer et stort flertal af virksomhederne, at fremgangen i omsætningen og beskæftigelsen fortsætter i resten af 2019.

- Men det kommer jo an på, om de kan skaffe den nødvendige arbejdskraft, for det kniber det med, siger direktør Ole Draborg i en kommentar til en undersøgelse, der netop er of-fentliggjort.

Inden for de seneste tre måneder er det to ud af tre malervirksomheder, der har måttet søge forgæves efter nye ansatte. Og fem ud af seks virksomhedsejere siger, at det har været vanskeligt at finde kvalificeret arbejdskraft. Derfor har halvdelen af malervirksom-hederne måttet sige nej til opgaver, de er blevet tilbudt. Mange tyr til vikarbureauer og an-sætter udenlandsk arbejdskraft for at håndtere situationen.

Halvdelen af virksomhederne forventer fremgang i omsætningen mens kun 8% forventer en tilbagegang. Det samme gælder beskæftigelsen, hvor hele 41% af virksomhederne for-venter en stigende beskæftigelse i 2. halvår 2019, mens kun 4% forventer et fald i beskæfti-gelsen, fremgår det af undersøgelsen.

Netto er det således 37% af virksomhederne, der forventer en øget beskæftigelse. Dette tal har ikke været højere siden 1. halvår 2018.

Ordrebeholdningen er kraftigt forøget ved udgangen af 1. halvår 2019. Halvdelen af virk-somhederne har en større ordrebeholdning end samme tidspunkt sidste år mens kun 6% har en mindre ordrebeholdning Halvdelen af virksomhederne har måttet sige nej til opga-ver. To ud af tre virksomheder har ikke kunnet finde den arbejdskraft, de har haft behov for, og 5 ud af 6 peger på, at det har været vanskeligt at finde kvalificeret arbejdskraft. Det har medført, at halvdelen af virksomhederne har sagt nej til opgaver, de er blevet tilbudt

Ole Draborg