ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
ERHVERV
Tirsdag 19. maj 2020
MARIAGERFJORD: Jobcenter Mariagerfjord har med succes i både april og maj gennemført virtuelle rehabiliteringsmøder under coronaperioden. 

- Rehabiliteringsmøderne har stor betydning for vores borgere, og det er derfor også en bevidst prioritering, vi har foretaget i vores jobcenter med at etablere virtuelle rehabiliteringsmøder således, at borgerne ikke oplever at deres sagsbehandling går i stå skulle under coronaperioden. Vi oplevede i startfasen af coronaperioden at måtte aflyse planlagte møder, men dette var kun kortvarigt, hvorefter vi virtuelt har formået at køre alle vores møder som planlagt på området, siger arbejdsmarkedschef i Mariagerfjord Kommune Simon Mæng.   

Hver måned er der i gennemsnit indstillet 25 sager til rehabiliteringsmøde. På møderne har et tværfagligt team fokus på at belyse borgerens sag ud fra et helhedsperspektiv med det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet har til opgave at udarbejde en fyldestgørende indstilling til kommunen i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er således møder af stor betydning for den enkelte borger.

Afviklingen af de virtuelle rehabiliteringsmøder tager afsæt i de politiske retningslinjer, som er udarbejdet på området under coronaperioden. Retningslinjerne foreskriver blandt andet, at borgerene individuelt skal give samtykke til, om møderne kan afholdes virtuelt, om de ønsker at være repræsenteret på mødet, eller om de ønsker, at sagen behandles af rehabiliteringsteamet uden deres deltagelse. Dette såfremt, at rehabiliteringsteamet ligeledes vurderer, at der er fagligt belæg for det. Med de nye retningslinjer har kommunerne således fået mere fleksible rammer til planlægning og afholdelse af rehabliteringsmøder.

-        Som fagkonsulent og ansvarlig for afviklingen af rehabiliteringsmøder i Jobcenter Mariagerfjord oplever jeg en stor værdi af de virtuelle møde og de nye retningslinjer, som er gældende under coronaperioden. Vi er nemlig i langt højere grad i stand til at håndtere den enkelte sag individuelt ud fra, hvad der giver bedst mening for den enkelte borger. Der er sager, hvor det er oplagt, at borgeren deltager, og så er der sager, hvor borgeren ikke nødvendigvis behøver at deltage, fordi det drejer sig om formaliteter, som mere effektivt for borgeren kan behandles af rehabiliteringsteamet. Hvis man politisk vælger at gøre denne fleksibilitet permanent, er min faglige vurdering, at vi vil kunne behandle flere rehabiliteringssager og dermed hjælpe flere borgere inden for den nuværende tidsramme samtidig med, at vi i højere grad har mulighed for at tilpasse indsatsen til den enkelte borgers behov, fortæller fagkonsulent i Jobcenter Mariagerfjord Mette Sehested. 


Mette Sehested
Det er ikke kun rehabiliteringsteamet, der oplever værdien af de virtuelle møder og den øgede fleksibilitet. Borgerne giver også udtryk for, at det fungerer rigtig godt i højere grad at kunne tilrettelægge forløb og indsats, så det giver bedst mulig mening for den enkelte.

- Jeg synes, det var meget dejligt at få muligheden for at vælge, at mit rehabiliteringsmøde foregik virtuelt. Det fik mig til at føle mig menneskelig og inddraget. Den virtuelle mødeform passer rigtig godt til mig og de udfordringer, jeg har med mit helbred. Jeg oplevede ikke angst og blev ikke stresset op til og under mødet, og jeg kan derfor kun varmt anbefale, at man som borger får mere medindflydelse på formen af møderne, så de tilpasses ens individuelle behov, siger Jesper Møller Pedersen.

Jobcenter Mariagerfjord fortsætter med at afholde virtuelle møder under coronaperioden og vil løbende evaluere på, hvilke erfaringer der med fordel kan bringes i spil, når samfundet og beskæftigelsesområdet normaliserer sig igen. Jobcenteret sender dog også en appel til politikerne på Christiansborg om at ville gøre det samme og i et samarbejde være med til at frigive mere fleksibilitet til jobcentrene til gavn for borgerne. 
 

Mandag 11. maj 2020
HELE LANDET: følge Tekniq Arbejdsgiverne er der brug for langsigtede løsninger for erhvervslivet, hvis ikke man skal se en bølge af konkurser det næste halve år.

Det samlede forbrugerprisindeks i april 2020 er faldet med 0,1 siden marts måned, hvor især et stort prisfald på benzin og diesel trækker niveauet ned. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dermed er forbrugerpriserne på præcis samme niveau som i april sidste år. Og selvom det måske ikke lyder bemærkelsesværdigt, er det faktisk ikke sket siden september 2016.

- Den enkelte lønmodtager kan selvfølgelig glæde sig over, at forbrugerpriserne ikke er steget, og at man dermed oplever ganske flotte reallønsstigninger. Men indekset er også en indikator for konjunkturerne og fremtiden, som er værd at holde øje med, siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom i Tekniq Arbejdsgiverne som repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal.

Ligesom økonomien, er statistikken efter hendes vurdering stærkt påvirket af coronapandemien. Forbrugerprisindekset opgøres på baggrund af 25.000 priser, der indsamles fra 1.800 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet, men for en lang række brancher gælder, at aktiviteten har været lukket ned, så det ikke har været muligt at indhente priser. Det gør sig gældende for 27 procent af de sædvanlige prisobservationer.

Maria Schougaard Berntsen
HELE LANDET: Flertallet af Danske Malermestres medlemmer har oplevet nogenlunde uændret omsætning og beskæftigelse siden statsminister Mette Frederiksen annoncerede en delvis nedlukning af Danmark 11. marts 2020. Få medlemmer har ligefrem oplevet en fremgang i omsætning og beskæftigelse. Men den tredjedel af medlemmerne, der har oplevet en nedgang i omsætningen, er til gengæld blevet hårdt ramt.

- I gennemsnit angiver de en omsætningsnedgang på 24,7 procent (vægtet med virksomhedernes beskæftigelse). Uvægtet er omsætningsnedgangen i gennemsnit 40 procent, hvilket betyder, at især mindre virksomheder er meget hårdt ramt, påpeger direktør i Danske Malermestre Ole Draborg.

Danske Malermestre har i perioden 21.- 24. april 2020 udsendt en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne, hvor de er blevet bedt om at svare på en række spørgsmål vedrørende coronakrisens betydning for deres virksomheder. I alt har 196 medlemmer valgt at besvare undersøgelsen, hvilket er en svarprocent på 17 procent. De medvirkende virksomheder beskæftiger i alt 2066 personer svarende til godt 20 procent af det samlede malerfag.

Cirka 24 procent af virksomhederne svarende til 34 virksomheder har angivet, at de har været nødt til at afskedige eller hjemsende medarbejdere. Det er færre end andelen af virksomheder, der har angivet, at de har haft en omsætningsnedgang, hvilket indikerer, at mange medlemmer indtil videre har valgt at holde på de ansatte, formentlig fordi man regner med at nedgangen er forbigående.
- I gennemsnit har de virksomheder, der angiver at have afskediget eller hjemsendt medarbejdere, afskediget eller hjemsendt 3,2 medarbejdere. Det svarer til knap 19 procent af medarbejderne i disse virksomheder. Hvis man undlader at vægte med beskæftigelsen i virksomhederne, er den gennemsnitlige nedgang i beskæftigelsen hele 33,1 procent, hvilket igen betyder, at det er de mindre virksomheder, der er hårdest ramt, forklarer Ole Draborg.

Kun ganske få af virksomhederne regner med at bruge regeringens hjælpepakker. Flest - 15 procent - vil eller har anvendt muligheden for hjemsendelse med lønkompensation, og det er især de større medlemmer, der gør dette, idet det uvægtede tal er ni procent. Færrest - fire procent - vil anvende kompensationsordningen for selvstændige. Den ordning er ikke overraskende er mest populær blandt de mindre medlemmer.

Der er en del, der ikke har taget stilling til om de vil anvende muligheden for at få den seneste momsindbetaling tilbage som et rente- og afdragsfrit lån. Hele 19 procent har endnu ikke taget stilling til dette.

Det er kun ganske få, der angiver, at de ikke kender ordningerne endnu.

- Den ringe brug af de forskellige hjælpepakker kan både skyldes, at malerfaget generelt ikke er ramt hårdt nok til at få adgang til pakkerne men også, at pakkerne ikke er gode nok til malerfaget.

Ole Draborg
 Mange medlemmer har således valgt at afskedige medarbejdere i stedet for at bruge muligheden for hjemsendelse med lønkompensation, fordi denne ordning er for dyr og ufleksibel for virksomheden, konkluderer Ole Draborg

Danske Malermestre har som den første erhvervsorganisation opfordret politikerne til at aktivere boligjobordningen, det såkaldte håndværkerfradrag, for at stimulere aktiviteten hos håndværkerne. Konkret foreslår organisationen, at fradraget midlertidigt øges til 50.000 kroner, og at ordningen bredes ud, så alle vedligeholdelsesopgaver i boligen kan opnå fradrag.

- Forslaget vil i modsætning til mange af de andre igangsatte initiativer virke her og nu og vil især tilgodese de mindre virksomheder, der generelt har mange private kunder. Denne analyse viser, at det i høj grad er de mindre virksomheder, der er ramt af coronakrisen, siger Ole Draborg.

Undersøgelsen viser, at 30 procent af virksomhederne mener, at forslaget vil have en stor betydning for deres virksomhed og yderligere 47 procent, at det vil have en mindre betydning. Men uvægtet er det hele 51 procent af virksomhederne, der mener, at forslaget vil have en stor betydning for deres virksomhed.

- Det viser, at det især vil være en kærkommen håndsrækning for de mindste virksomheder. På den baggrund skal vi klart anbefale at forslaget gennemføres hurtigst muligt, fastslår Ole Draborg.

Der har været meget omtale af, at regering, regioner og Kommunernes Landsforening har opfordret regioner og kommuner til at fremskynde bygge- og anlægsopgaver. Der har efterfølgende været meget omtale af kommuner, der har fulgt opfordringerne.

- Realiteten for Danske Malermestres medlemmer er imidlertid, at kun en fjerdedel har oplevet, deres kommune har fulgt opfordringerne. Vi kan derfor kun opfordre de resterende kommuner til at komme i gang nu!, lyder det fra Danske Malermestres direktør Ole Draborg.