ALS VANDVÆRK
ALS VANDVÆRK
Bestyrelsen
Bestyrelsen for Als Vandværk består af syv medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling, der holdes i marts måned.
Henholdsvis fire og tre medlemmer vælges hvert andet år.
Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Den aktuelle bestyrelse består af følgende:
Poul Lundsgaard (formand)
Sydtoften 5, Als
Tlf. 9858 1587
Henning Andreasen (næstformand)
Øster Hurupvej 2, Als
Tlf. 9858 1505
Niels Jørn Westphael (kasserer)
Vandkærvej 8, Als
Tlf. 9858 1370
Chris Holt Petersen (sekretær)
Rørsangervej 4, Als
Tlf. 9858 1485
Martin Bonde Andersen
Højtoften 19, Als
Tlf. 9858 2122
Per Dietz
Helberskovvej 16, Als
Tlf. 9858 1103
Anders Andersen
Teglgårdsvej 8, Als
Tlf. 4021 7531

Der er ingen planlagte afbrydelser.


Als Vandværk
Da Als var ung og præget af gårde, der for hovedpartens ved-
kommende var samlet i en "klump" med markerne spredt om-
kring landsbysamfundet, hentede hver enkelt ejendom vand op
fra undergrunden.
Det var ikke altid lige rent, og det kneb ofte med forsyningen.
Efterhånden som byen blev større, og et stigende antal hånd-
værkere og forretningsfolk etablerede sig, opstod ønsket om et
fælles vandværk med ledninger rundt til de enkelte husstande.
Det første deciderede vandværk blev etableret i den nordlige
del af bysamfundet, og der blev gravet ledninger ned til ejendommene, der tilsluttede sig.
Dette vandværk fungerede tilfredsstillende til anden halvdel af 1900-tallet, hvor både krav til vandmængde og kvalitet steg. Byen var efterhånden vokset udenom værket mod øst, nord og vest.
Da det samtidig kneb for flere af naboværkerne med at skaffe tilstrækkeligt med rent vand, blev det besluttet, at den daværende Hadsund kommune skulle etablere en fælles vandforsyning til den østlige del af kommunen.
Man fandt store mængder rent og godt vand mellem Veddum og Skelund, og der blev etableret en ledning til værket i Als, der således stod for den videre distribution, og det er Veddum-vand der kommer ud af hanerne.
Samtidig med etablering af vandforsyningen fra Veddum-området blev der opført en ny fordelingscentral ved Ravnbjerg, og det gamle vandværk mellem Vikingvej og Smedevej blev fjernet. Området, hvor der nu er et anlæg, "Under Bøgen".

Ingen vand i hanerne
Kommer der ikke vand ud af hanerne i huset, og mener du, det skyldes en fejl i det offentlige system, skal du kontakte vandværket.
Det gør du ved at ringe på tlf. 9858 1587 eller 4055 1587 (Poul Lundsgaard)
Observerer du brud på en vandledning, f.eks. ved at vand pibler op, skal du også kontakte vandværket.


Vandkvalitet
Der tages jævnligt, af et uafhængigt miljølaboratorium, målinger af vandkvaliteten. Både på vandværket og hos forbrugerne.
Der måles for en lang række forskellige stoffer.
Klik igen på "Vandkvalitet" og så får du den seneste  rapport.
Driften er normal.
Driftstatus